تعبیر خواب ماهی 🌒 تعبیر خواب ماهی از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ماهی 🌒 تعبیر خواب ماهی از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب ماهی قرمز زنده, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب ماهی یخ زده, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب نجات دادن ماهی از مرگ, تعبیر خواب ماهی که ماهی دیگر را میخورد

تعبیر خواب ماهی قرمز زنده, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب ماهی یخ زده, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب نجات دادن ماهی از مرگ, تعبیر خواب ماهی که ماهی دیگر را میخورد

تعبیر خواب ماهی قرمز زنده, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب ماهی یخ زده, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب نجات دادن ماهی از مرگ, تعبیر خواب ماهی که ماهی دیگر را میخورد

تعبیر ماهی در خواب به تنهایی میسر نیست. به گفته معبران تعبیر خواب برای تعبیر خواب ماهی باید به نکات دیگری نیز اشاره کرد که در زیر به آن پرداخته ایم.

دانیال گوید :

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود.
اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است.
اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت دلیل که پسری آورد.


ابن سیرین گوید :

اگر دید کسی ماهی شور خشک به وی داد دلیل که بزرگی ظلم کنند.
اگر ماهی خورد بیند دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی میگویند دلیل سفر است.


جابر می گوید :

دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود.
اگر بیند از دهان او بیرون آمد دلیل که دروغ بسیار گوید.
اگر دید از قضیب ماهی بیرون آمد دلیل که او را دختری آید.
اگر ماهی تازه پخته می خورد دلیل که بقدر آن مال حاصل کند.
اگردید ماهی فروشی می کرد دلیل که منفعت یابد.
اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند دلیل که از راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب نماز 🌒 تعبیر خواب نماز خواندن / تعبیر خواب نماز خواندن مرده

حضرت صادق (ع) فرماید :

دیدن ماهی بر شش وجه است اول وزیر، دوم لشگر، سوم دختر دوشیزه، چهارم غنیمت، پنجم غم و اندوه، ششم کنیزکی هندوی


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of