تعبیر خواب مار 🌒 تعبیر خواب نیش زدن مار رنگی / تعبیر خواب مار ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب مار 🌒 تعبیر خواب نیش زدن مار رنگی / تعبیر خواب مار ابن سیرین

تعبیر خواب مار از نظر قرآن, تعبیر خواب مار عظیم الجثه, تعبیر خواب مار قهوه ای, تعبیر خواب مار خاکستری, تعبیر خواب مار نیش زدن, تعبیر خواب مار کبری, تعبیر خواب مار زرد با خال سیاه, تعبیر خواب مار آبی, تعبیر خواب مار از امام صادق, تعبیر خواب مار از ابن سیرین, تعبیر خواب مار از حضرت یوسف, تعبیر خواب ماه سیاه و بزرگ

تعبیر خواب مار از نظر قرآن, تعبیر خواب مار عظیم الجثه, تعبیر خواب مار قهوه ای, تعبیر خواب مار خاکستری, تعبیر خواب مار نیش زدن, تعبیر خواب مار کبری, تعبیر خواب مار زرد با خال سیاه, تعبیر خواب مار آبی

تعبیر خواب مار از نظر قرآن, تعبیر خواب مار عظیم الجثه, تعبیر خواب مار قهوه ای, تعبیر خواب مار خاکستری, تعبیر خواب مار نیش زدن, تعبیر خواب مار کبری, تعبیر خواب مار زرد با خال سیاه, تعبیر خواب مار آبی, مار, عکس مار

تعبیر خواب مار از دید ابن سیرین و ابراهیم کرمانی به معنای دشمن است.

ابن سیرین می گوید :

دیدن مار به خواب دلیل دشمنی پنهان بود.
اگر مار را در خانه بیند دلیل دشمنی خانگی بود.
اگر در صحرا بیند دشمن بیگانه است.
اگر بیند که با مار جنگ کرد دلیل است با دشمن خصومت کند.
اگر بیند که مار بر وی خیره شد دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد.
اگر خود را خیره بیند دشمن را قهرکند.
اگر بیند که گوشت مار خورد دلیل شاهی است.
اگر بیند که مار را بدو پاره کرد دلیل است که مال دشمن خورد.
اگر بیند که ماری مرده بود دلیل که آفتی از وی شود.


ابراهیم می گوید :

اگر بیند که ماری سفید بگرفت دلیل است بزرگی بود.
اگر بیند که مار از وی بگریخت دلیل ضعف دشمن است.
اگر ماران سیاه بیند دلیل است دشمن بسیار بود.
اگر مار را سبز بیند دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود.
اگر زرد بیند دلیل است دشمن او بیمارگونه بود.
اگر مار را سرخ بیند دلیل است دشمن او معاشر است.
اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند دلیل است خویشان دشمن او باشند.


جابر می گوید :

اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد اوماری بیرون آمد دلیل که فرزند دشمن او است.
اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.


حضرت صادق (ع) فرماید :

که دیدن ماردر خواب ده وجه است اول دشمن پنهان، دوم زندگانی، سوم سلامتی، چهارم پادشاهی، پنجم سپه سالاری، ششم دولتف هفتم زن، هشتم مراد، نهم پسر، دهم سیلاب.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments