تعبیر خواب قند🌒 تعبیر خواب قند شکن/ تعبیر خواب قند از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب قند🌒 تعبیر خواب قند شکن/ تعبیر خواب قند از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب قند, تعبیر خواب قند هدیه دادن, تعبیر خواب قند از امام صادق, تعبیر خواب قند نذری, تعبیر خواب قند برای زن باردار, تعبیر خواب قند از حضرت یوسف, تعبیر خواب قند شکن, تعبیر خواب قند از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب قند, تعبیر خواب قند هدیه دادن, تعبیر خواب قند از امام صادق, تعبیر خواب قند نذری, تعبیر خواب قند برای زن باردار, تعبیر خواب قند از حضرت یوسف, تعبیر خواب قند شکن, تعبیر خواب قند از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب قند, تعبیر خواب قند هدیه دادن, تعبیر خواب قند از امام صادق, تعبیر خواب قند نذری, تعبیر خواب قند برای زن باردار, تعبیر خواب قند از حضرت یوسف, تعبیر خواب قند شکن, تعبیر خواب قند از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب قند از دیدگاه منوچهر مطیعی

قند در خواب های ما نفع و مال و سود و بهره است و آن چیزهایی است که به منافع مالی می انجامد.

قند که شیرینی را در خاطر ما تداعی می کند، در خواب های ما نیز خوشی و کامروایی را شکل می بخشد.

خوردن قند در خواب کاملا طبیعی است و به ندرت ممکن است محور خواب قرار بگیرد.

اتفاق می افتد که در خواب می بینیم قند فراوانی خریده ایم و به خانه می بریم. این سود و نفعی است که عاید ما و خانواده ما می گردد که بیننده خواب عامل آن است.

قند زیاد مال است و قند کم که بخوریم شیرینی و خوشی زودگذر است.

اگر قند را با چیز تلخ آمیخته بخورید بهتر است. مثلا در خواب ببینید که قهوه را با قند می خورید، این نشانی است از زدودن غم و اندوه.

اگر در خواب ببینید که با قندشکن قند می شکنید، با پول خود کاری انجام می دهید که سود بخش است و سرگرم کننده و می تواند دیگران را نیز مفید واقع شود.

اگر در خواب ببینید قند می خرید، خوب است؛ زیرا می گوید به امری شادی بخش دسترسی می یابید، ولی قند فروختن در خواب خوب نیست.

تعارف قند خوب است، چون می گوید که در شادی خود دیگران را سهیم می کنید؛ ولی اگر قند را بفروشید، شادی خود را از دست می دهید.


تعبیر خواب قند از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر بیند قند خورد، دلیل که به تعجیل کاری کند و از آن پشیمان شود.

اگر بیند به خروار قند داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

اگر بیند که قند بفروخت، دلیل زیان بود و خریدن قند بهتر از فروختن بود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments