تعبیر خواب قلم🌒 تعبیر خواب قلم و کاغذ/ تعبیر خواب قلم از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب قلم🌒 تعبیر خواب قلم و کاغذ/ تعبیر خواب قلم از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب قلم, تعبیر خواب قلم گاو, تعبیر خواب قلم گوسفندی, تعبیر خواب قلم و خودکار, تعبیر خواب قلم از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب دفتر و قلم, تعبیر خواب قلم و کاغذ, تعبیر خواب قلم قرمز, تعبیر خواب قلم از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب قلم از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب قلم, تعبیر خواب قلم گاو, تعبیر خواب قلم گوسفندی, تعبیر خواب قلم و خودکار, تعبیر خواب قلم از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب دفتر و قلم, تعبیر خواب قلم و کاغذ, تعبیر خواب قلم قرمز, تعبیر خواب قلم از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب قلم از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب قلم, تعبیر خواب قلم گاو, تعبیر خواب قلم گوسفندی, تعبیر خواب قلم و خودکار, تعبیر خواب قلم از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب دفتر و قلم, تعبیر خواب قلم و کاغذ, تعبیر خواب قلم قرمز, تعبیر خواب قلم از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب قلم از دیدگاه حضرت یوسف


تعبیر خواب قلم از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر به خواب در دست خود قلم نو دید؛ اگر ازاهل علم بود، دلیل که خدای تعالی، او را علم ارزانی کند. اگر از اهل علم نبود، دلیل که با علما و صلحا صحبت دارد.

اگر بیند با قلم چیزی می نوشت و نوشته را می خواند، دلیل مرگ او است.

اگر آن چه می نوشت موافق کتابه و سنت بود، دلیل که جاه یابد.

اگر بیند قلم در دست او بشکست، اگر عالم بود حرمتش بکاهد و کارش بی رونق شود.

اگر بیند به قلم شکسته می نوشت، تاویل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او است.


تعبیر خواب قلم از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن قلم در خواب نیکو است، به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است. ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم.

چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می نویسد، با تدبیر و عقل کارهای بزرگ انجام می دهید و پیشرفت های معنوی حاصل می کنید.

اگر قلم خوبی در دست داشته باشید که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد، در کاری بزرگ در می مانید و احساس ضعف می کنید.

گرفتن قلم از دیگران بشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می شود.

اگر در خواب ببینید که قلمی داشته اید و آن را گم کرده اید، توانایی کاری را از دست می دهید و چنانچه ببینید قلم های زیادی دارید، آن چنان قدرت می یابید که می توانید به دیگران کمک کنید.

روی هم رفته دیدن قلم خوب است.


تعبیر خواب قلم از دیدگاه امام جعفر صادق

دیدن قلم به خواب بر پنج وجه است:

اول: امر حق تعالی

دوم: فرشته

سوم: توانگری

چهارم: حقیقت کردار

پنجم: فرزند


تعبیر خواب قلم از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر بیند قلمی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید.

اگر بیند به قلم چیزی می نوشت، دلیل سخن خیر و صلاح بود.

اگر بیند بدو قلم چیزی می نوشت، اگر وی را غائبی به سفر بود، دلیل که به زودی از سفر باز آید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments