تعبیر خواب قصر🌒 تعبیر خواب کاخ شنی/ تعبیر خواب قصر از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب قصر🌒 تعبیر خواب قصر طلایی/ تعبیر خواب قصر از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب قصر, تعبیر خواب قصر متروکه, تعبیر خواب قصر طلایی, تعبیر خواب قصر از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب قصر سفید, تعبیر خواب کاخ مجلل, تعبیر خواب قصر از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب دیدن قصر در اسمان, تعبیر خواب عمارت بزرگ, تعبیر خواب قصر از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب قصر, تعبیر خواب قصر متروکه, تعبیر خواب قصر طلایی, تعبیر خواب قصر از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب قصر سفید, تعبیر خواب کاخ مجلل, تعبیر خواب قصر از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب دیدن قصر در اسمان, تعبیر خواب عمارت بزرگ, تعبیر خواب قصر از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب قصر, تعبیر خواب قصر متروکه, تعبیر خواب قصر طلایی, تعبیر خواب قصر از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب قصر سفید, تعبیر خواب کاخ مجلل, تعبیر خواب قصر از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب دیدن قصر در اسمان, تعبیر خواب عمارت بزرگ, تعبیر خواب قصر از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب قصر از دیدگاه کلی

دیدن کاخ در خواب نماد پاداش، افتخار، ستایش و قدرشناسی است.

اگر در خواب دیدید که در قصر زندگی میکردید، تعبیرش این است که از فرصت ها و موقعیت های خود به خوبی استفاده کرده اید. این خواب نماد قدرت، ثروت و اعتبار است.


تعبیر خواب کاخ شنی

تعبیر دیدن کاخ شنی در خواب این است که تلاش ها و دستاوردهای شما دوام نخواهد داشت و به راحتی نابود می شود. سعی کنید تصمیمات بهتری بگیرید و از چیزهایی که به دست می آورید محافظت کنید.


تعبیر خواب کاخ شیشه ای

تعبیر دیدن کاخ شیشه ای در خواب نیز نشانه این است که به زودی آنچه به دست آورده اید را از دست خواهید داد.

احتمالا این دستاوردها را از راه درستی به دست نیاورده اید.


تعبیر خواب کاخ در آسمان

تعبیر دیدن کاخ در آسمان نشانه روح بزرگ شماست. شما فردی معنوی هستید و به خاطر رفتار خوبتان از محبوبیت زیادی برخوردارید.


تعبیر خواب قصر اسباب بازی

تعبیر دیدن قصر اسباب بازی در خواب، نشانه به پایان رساندن پروژه ای کوچک است. شما اول راه هستید و قدم اول را به درستی برداشته اید. سعی کنید همین مسیر را ادامه دهید.


تعبیر خواب کاخ الماسی

تعبیر دیدن کاخی از الماس در خواب نشانه سعادت دنیا و آخرت است.

احتمالا در آینده فرد معروفی خواهید شد و همه به شما افتخار خواهند کرد.


تعبیر خواب کاخ پلاستیکی

تعبیر دیدن کاخ پلاستیکی در خواب این مفهوم را می رساند که راه کسب درآمد را نمی دانید .

سعی می کنید به هر قیمتی که شده پولدار شوید و از مسیر درستی درآمد زایی کنید.


تعبیر خواب قصر از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در تالارهای کاخی سرگردانید و به ابهت و عظمت آن نگاه می کنید، نشانه آن است که امیدهایتان پررنگ تر خواهد شد و مقام جدیدی به عهده خواهید گرفت .

دیدن رقص و پایکوبی مردان و زنان و شنیدن گفتگوی افراد متشخص در تالار کاخ، علامت همنشین شدن با افرادی برجسته خواهد بود.

اگر دختری از طبقه متوسط خواب ببیند که در چنین میهمانی ای شرکت دارد، نشانه آن است که در اثر بخشش دیگران یا ازدواج مقام بالایی به دست می آورد.

اگر دختری از طبقه فقیر چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که خیال بافی های ناسالم و افکار پوچ و توخالی بیشتر اوقات بیداری او را پر می کند، او بعد از این خواب باید سعی کند با تلاش و کار صادقانه زندگی خود را متحول کند و در برابر جاه طلبی های خود مقاومت کند.


تعبیر خواب قصر از دیدگاه حضرت یوسف

دیدن قصر در خواب زیادتی دولت است.


تعبیر خواب قصر از دیدگاه خالد العنبری

دیدن کاخ در خواب، برای افراد فاسق و گناهکار به نقص، تنگی، ثروت و سامان و درجه و مقام تعبیر میشود و برای افراد نیکوکار به کردار نیک، بالا رفتن درجه و مقام، پرداخت بدهی تعبیر میشود.

اگر مردی در خواب ببیند که وارد کاخی شد، زن میگیرد.


تعبیر خواب قصر از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر در خواب ببینی وارد قصری شده‌ای، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، مخصوصاً اگر از خشت و گِل باشد.

اگر قصر را از آجر و گچ و سنگ ساخته باشند نیز تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ولی در دین و ایمان ضعف و اشکال وجود دارد.

اگر ببینی روی قصر یا عمارتی نشسته‌ای یا از آن بالا می‌روی، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.


تعبیر خواب قصر از دیدگاه امام صادق

تعبیر قصر در خواب بر هفت وجه است :

اول: نعمت

دوم: ولایت و فرمانروائی

سوم: منزلت

چهارم: ریاست

پنجم: بزرگواری

ششم: پادشاهی

هفتم: آرامش و آسایش


تعبیر خواب قصر از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببیند کوشک (کاخ) او خراب شد، دلیل بر تلف مال است.

اگر ببیند آتش در کوشک افتاد، دلیل است پادشاه یا حاکم، مال او مصادره کند.


تعبیر خواب قصر از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد.

وقتی در خواب قصری با شکوه ببینید، نشان آن است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن را حقیر و کوچک می یابید و زمان وقوع این دگرگونی در شما از ده روز تجاوز نمی کند.

ذهن و ضمیر ما در خواب در گذشته آزادی کاری را دارد و زمان های دور را نیز از یادمان می گذراند، ولی در آینده بیش از ده روز و در موارد نادر تا یکی دو ماه پیش نمی رود.

به ندرت یافت می شوند اشخاصی که ذهن آن ها در خواب زیاد پیش می رود و خواب هائی که می بینند یکی دو ماه بعد تعبیر می شود ولی این کلیت ندارد و نادر است.

اگر در خواب قصری دیدیم، با توجه به موقعیتی که داریم یا آرزوی محال و بزرگ می کنیم یا احساس حقارت در ما به وجود می آید.

ورود به قصر آغاز است و خروج از قصر پایان.

اگر دیدید به قصری با شکوه و معمور و مجلل وارد می شوید، تحول یاد شده می رود که اتفاق بیفتد اما اگر دیدید خارج می شوید، موضوع پایان یافته تلقی می گردد.

چیزها و کسانی که درون قصر می بینید، گویای واقعیت ها نیستند؛ بلکه معرف چیزها و کسانی هستند که خودتان می خواهید ببینید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments