تعبیر خواب فرش 🌒 تعبیر خواب فرش خریدن و فرش شستن از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب فرش 🌒 تعبیر خواب فرش خریدن و فرش شستن از امام صادق

تعبیر خواب فرش, تعبیر خواب فرش از ابن سیرین, تعبیر خواب فرش از امام صادق, تعبیر خواب فرش از حضرت یوسف, تعبیر خواب فرش خریدن, تعبیر خواب فرش شستن, تعبیر خواب شستن فرش, تعبیر خواب قالی, تعبیر خواب فرش لوله شده, تعبیر خواب فرش ابریشم, تعبیر خواب تابلو فرش, تعبیر خواب آب ریختن روی فرش, تعبیر خواب دزدیدن فرش خانه

تعبیر خواب فرش, تعبیر خواب فرش از ابن سیرین, تعبیر خواب فرش از امام صادق, تعبیر خواب فرش از حضرت یوسف, تعبیر خواب فرش خریدن, تعبیر خواب فرش شستن, تعبیر خواب شستن فرش, تعبیر خواب قالی, تعبیر خواب فرش لوله شده, تعبیر خواب فرش ابریشم, تعبیر خواب تابلو فرش, تعبیر خواب آب ریختن روی فرش, تعبیر خواب دزدیدن فرش خانه

تعبیر خواب فرش, تعبیر خواب فرش از ابن سیرین, تعبیر خواب فرش از امام صادق, تعبیر خواب فرش از حضرت یوسف, تعبیر خواب فرش خریدن, تعبیر خواب فرش شستن, تعبیر خواب شستن فرش, تعبیر خواب قالی, تعبیر خواب فرش لوله شده, تعبیر خواب فرش ابریشم, تعبیر خواب تابلو فرش, تعبیر خواب آب ریختن روی فرش, تعبیر خواب دزدیدن فرش خانه

تعبیر خواب فرش نشان دهنده حقیقتی تلخ است. به گفته بعضی معبران دیدن فرش در خواب دلیل بر راحتی بعد از رنج و سختی زیاد است. البته کیفیت و نوع فرش نیز در تعبیر آن اثر دارد .

تعبیر خواب شستن فرش

تعبیر خواب شستن فرش نشانه ثبات در کار است. اگر در خواب ببینید که فرش می شویید نشان دهنده این است که حاضر به تغییر در روند کارتان نیستید ولی در انجام آن کار موفق هستید.


تعبیر خواب خریدن فرش

تعبیر خواب خریدن فرش ، نشان می دهد که در آینده به سود بالایی می رسید و این پول را صرف خانواده خود می کنید.


تعبیر دیدن فرش لوله شده در خواب

فرش لوله شده در خواب نشان دهنده ثروت و سودی است که از راه نادرست به دست می آید. تعبیر این خوای میگوید ممکن مجبور به انجام کاری غیر اخلاقی باشید. این کار مسیر زندگی شما را تغییر خواهد داد.


تعبیر خواب فروش فرش

تعبیر خواب فروش فرش نشان از سفری لذت بخش و پر از سود و منفعت است. شاید بعد از دیدن این خواب به بهترین سفر عمرتان بروید.


تعبیر خواب رقصیدن روی فرش

تعبیر رقصیدن بر روی فرش در خواب نماد رفاه و آسایش است.


تعبیر خواب ورزش کردن روی فرش

تعبیر خواب ورزش کردن بر روی فرش به این معنی است که دوست دارید با دیگران رابطه نزدیک تری برقرار کنید. گاهی نشان از آن دارد که روابط شما ممکن است با دیگران به مشکل بربخورد که با تمرین بیشتر این مشکلات را برطرف خواهید کرد.


تعبیر خواب تابلو فرش

اگر در خواب ببینید که تابلو فرش ، روی دیوار نصب کردید تعبیر این خواب به این معنی است که شما در حال انجام پروژه ای بزرگ در کارتان هستید که سود و منفعت بسیاری از این جهت خواهید دید.


تعبیر خواب فرش ابریشمی

تعبیر فرش ابریشمی درخواب به معنی حرص و طمع در جمع آوری پول و طلاست.


تعبیر خواب فرش پاره

تعبیر خواب فرش پاره و کهنه بدبختی و بدهی های مالی است که بر اثر ولخرجی و اسراف به وجود می آید.


تعبیر خواب فرش تر ( خیس )

تعبیر دیدن فرش تر ( خیس ) در خواب به این معنی است که شما با تعصب نظرات دیگران را رد می کنید. این احساسات و افکار منفی آسیب های جبران ناپذیری در آینده به شما خواهد زد.


تعبیر فرش مخمل در خواب

تعبیر خواب فرش مخمل اتفاقات جدیدی است که در انتظار شماست. مانند ازدواج و پیدا کردن شغل مناسب


تعبیر خواب فرش پشمی

اگر در خواب فرش پشمی دیدید تعبیر ، این است که شخصی در خانواده شماست که شما را بسیار ناراحت کرده است. شاید در آینده نزدیک از کار خود پشیمان شده و با شما آشتی کند.


تعبیر خواب پرواز با فرش

اگر در خواب دیدید که در حال پرواز با فرش هستید تعبیرش این است که در سعی می کنید از شغل خود و از محیطی که در آن هستید می ترسید و سعی می کنید از آن فرار کنید.


تعبیر فرش آبی در خواب

تعبیر فرش آبی در خواب نشان دهنده ثروت و سودی است که از راه نادرست به دست می آید. ممکن مجبور به انجام کاری غیر اخلاقی باشید که به سرعت مسیر زندگی شما را تغییر خواهد داد و به سود بالایی می رسید.


تعبیر خواب فرش قرمز

تعبیر فرش قرمز در خواب نشان دهنده قدرت و شهرت است. شما به راحتی می توانید سبک زندگیتان را تغییر بدهید و فرصت های عالی برای پیش می آید که می توانید خودتان را به همه اثبات کنید.


تعبیر فرش سبز در خواب

فرش سبز در خواب، تعبیرش خبر خوش است و نشان دهنده اتفاقات جدیدی در زندگی و رابطه شما خواهد بود.


تعبیر خواب فرش از حضرت یوسف :

 

تعبیر خواب خانه آراستن به فرش های نیکو زیادتی نعمت و دولت باشد


تعبیر خواب فرش از حضرت امام صادق :

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر دیدن بساط ( فرش ) در خواب ، چون بزرگ و نو بود ، بر شش وجه بود .

عز و جاه
بزرگی و رفعت
مرتبت
مال
عمر دراز
ثنا به قدر بزرگی آن


تعبیر خواب فرش به روایت ابن سیرین :

تعبیر فرش، دین و ایمان مرد می‌باشد.

اگر ببینی فرشی برای تو پهن شده و متعلق به تو می‌باشد، به اندازه آن عمر طولانی همراه با معاش و معیشت خوش به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی آن فرش را در جای ناشناسی پهن کرده‌اند و ندانستی که جای چه کسی است، حال و روز تو دگرگون شده و در غربت خواهی مرد.


تعبیر خواب فرش به روایت حضرت دانیال (ع) :

اگر ببینی فرشی پهن کرده‌ای، تعبیرش عمر طولانی می‌باشد و هر چه فرش بزرگتر باشد تعبیرش بهتر است.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

معنی فرِِش با قالی فرق دارد.

فرش به معنی چیزی است که می گسترانند و بر آن می نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد ( سنگ فرش) و امثالهم را شنیده و دیده ایم.

فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است. اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده ایم.

فرش معنی عام دارد و زیلو و قالی را نیز شامل می شود حتی بوریا، حصیر، موکت، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند و کلا در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تامین است از دیدگاه خودمان.

چنان چه در خواب ببینید اتاق های مفروش و گسترده و وسیعی دارید آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تامین است و خواب شما می گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می کنند و احترام قائلند.

ضمنا تامین مالی حاصل می کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می شود.

حال اگر دیدید که اتاق های خانه شما مفروش نیستند تعبیر کاملا خلاف آن است که گفته شد.

اگر در خواب ببینید که جائی از اتاق یا خانه شما مفروش است و جائی زمین دیده می شود نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید.

اگر دیدید اتاق خود را با زیلو فرش کرده و روی زیلو یک قالی گران بها گسترده اید خواب شما می گوید چهره خویش را با سیلی سرخ نگه می دارید زیرا موقعیت شما خوب نیست ولی ظاهر را حفظ می کنید. اگر فرشی گران بها را با حصیر پوشانده باشید تعبیر خلاف آن است. خواب شما می گوید موقعیت خوبی دارید اما ظاهرتان طوری است که مردم اعتباری به شما نمی دهند.

اگر در خواب ببینید فرشی را می فروشید به کسی که فرش را می خرد نیاز پیدا می کنید و اگر دیدید فرشی را می خرید سود می برید مخصوصا اگر فرش از پشم و خوش نقش و خوش رنگ باشد


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر ببینی پادشاه فرشی را پهن کرده است، مال دنیا برایش گسترده می‌شود و عمر او طولانی خواهد بود.


جابر مغربی میگوید :

اگر ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت می‌باشد، یا اگر سیاه یا کبود باشد، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد و اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است، یا چنانچه سفید باشد، تعبیرش روزی حلال می‌باشد.

اگر ببینی فرش‌ تو سوخته است، رزق و روزی به روی تو بسته می‌شود و حال و روز تو بد خواهد شد.

اگر ببینی فرش کهنه و پاره می‌باشد، زندگی بر تو سخت می‌گذرد.

اگر ببینی فرش تمیز و نو و بزرگی داری، نعمت و مال تو زیاد می‌شود، خصوصاً اینکه آن را پهن شده ببینی.

 

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments