تعبیر خواب غوره 🌒 تعبیر خواب خوردن غوره / تعبیر خواب غوره ترش و آبغوره

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب غوره 🌒 تعبیر خواب خوردن غوره / تعبیر خواب غوره ترش و آبغوره

تعبیر خواب غوره, تعبیر خواب خوردن غوره, تعبیر خواب دادن غوره به دیگران, تعبیر خواب غوره ترش, تعبیر خواب آبغوره, تعبیر خواب غوره ابن سیرین, تعبیر خواب غوره امام صادق, تعبیر خواب غوره حضرت یوسف, تعبیر خواب غوره دانیال نبی, تعبیر خواب کلی غوره, جامع ترین تعبیر خواب غوره

تعبیر خواب غوره, تعبیر خواب خوردن غوره, تعبیر خواب دادن غوره به دیگران, تعبیر خواب غوره ترش, تعبیر خواب آبغوره, تعبیر خواب غوره ابن سیرین, تعبیر خواب غوره امام صادق, تعبیر خواب غوره حضرت یوسف, تعبیر خواب غوره دانیال نبی, تعبیر خواب کلی غوره, جامع ترین تعبیر خواب غوره

تعبیر خواب غوره, تعبیر خواب خوردن غوره, تعبیر خواب دادن غوره به دیگران, تعبیر خواب غوره ترش, تعبیر خواب آبغوره, تعبیر خواب غوره ابن سیرین, تعبیر خواب غوره امام صادق, تعبیر خواب غوره حضرت یوسف, تعبیر خواب غوره دانیال نبی, تعبیر خواب کلی غوره, جامع ترین تعبیر خواب غوره

اگر کسی در فصل غوره در خواب دید که غوره بر درخت است و آن درخت در تملک اوست، کاری در دست دارد که ناتمام است.


تعبیر خواب خوردن غوره

اگر دید که غوره می خورد و ترش نباشد، از همان کار ناتمام که گفته شد سود می برد و بهره مند می گردد.


تعبیر خواب غوره ترش

اگر غوره را با علم به ترش بودن به کسی بدهد، او را اندوهگین می کند.

اگر غوره را خورد و ترش بود، به رنج مبتلا می شود و با مرارت امرار معاش می کند.


تعبیر خواب خوردن غوره

اگر غوره را همراه غذای دیگری خورد، مشکلی نخواهد داشت. در غیر فصل نیز خوردن غوره هیچ سودی نخواهد داشت.


منوچهر مطیعی

اگر فرد در خواب ببیند که غوره ای در دست دارد ویا غوره بر درخت است و آن درخت مال آن فرد است و یا غوره در جایی است که مالکیت آن غوره با ان فرد باشد تعبیر بر آن است که آن فرد کار مفید و خیری را در دست انجام دارد که هنوز ناتمام می باشد و یا توفیق به پایان رساندن آن را نیافته و یا هنوز زمان مناسب برای انجام آن فرانرسیده است.

اگر در خواب فرد ببیند غوره می خورد وترشی غوره را در خواب حس کند و بچد تعبیر بر آن است که فرد غمگین خواهد شد.

اگر فرد در خواب غوره بخورد اما غوره ترش نباشد تعبیر بر آن است که فرد از کار ناتمام خود سود و منفعتی را خواهد برد.

اگر فرد در خواب در حالی که بداند غوره ترش است آن را به کسی بدهد تعبیر بر آن است که آن فرد را غمگین خواهد کرد.

اگر در خواب نداند که غوره ترش است و یا فکر کند که شیرین است و غوره را به کسی بدهد تعبیر بر آن است که در حق آن فرد کار خیر و نیکی خواهد کرد.

اگر غوره در غذا ریخته شود تعبیر به خصوصی ندارد مگر اینکه غوره ترش باشد که تعبیر ان به تعبیر چاشنی و ترشی ها باز می گردد که قبلا ذکر شده است.


ابراهیم کرمانی

اگر فرد در خواب ببیند که غوره را می خورد تعبیر بر آن است که وی اندوهگین می شود.

اگر ببیند که غوره را می فروشد اما نمی خورد تعبیر بر آن است که هی اندوه و ناراحتی به فرد نخواهد رسید.

اگر در خواب غوره را ببیند که لر گوشت پخته است تعبیر بر آن است که فرد را اندوهی نخواهد رسید.
در مجموع دیدن غوره در خواب این تعبیر را نیز دارد که اگر فرد در حال غوره خوردن باشد تعبیر بر ان است که فرد مالی را با مشقت به دست خواهد آورد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments