تعبیر خواب غروب 🌒 تعبیر خواب غروب خورشید ابن سیرین و حضرت دانیال

تعبیر خواب 🔥 ۲۶ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب غروب 🌒 تعبیر خواب غروب خورشید ابن سیرین و حضرت دانیال

تعبیر خواب غروب, تعبیر خواب غروب خورشید, دیدن غروب خورشید در خواب, تعبیر خواب غروب از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب غروب خورشید از حضرت دانیال, تعبیر خواب غروب خورشید ابن سیرین, تعبیر خواب غروب از حضرت یوسف, تعبیر خواب غروب خورشید از امام صادق

تعبیر خواب غروب, تعبیر خواب غروب خورشید, دیدن غروب خورشید در خواب, تعبیر خواب غروب از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب غروب خورشید از حضرت دانیال, تعبیر خواب غروب خورشید ابن سیرین, تعبیر خواب غروب از حضرت یوسف, تعبیر خواب غروب خورشید از امام صادق

تعبیر خواب غروب, تعبیر خواب غروب خورشید, دیدن غروب خورشید در خواب, تعبیر خواب غروب از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب غروب خورشید از حضرت دانیال, تعبیر خواب غروب خورشید ابن سیرین, تعبیر خواب غروب از حضرت یوسف, تعبیر خواب غروب خورشید از امام صادق

دیدن غروب خورشید در خواب نشانگر پایان چرخه یا شرایط است.

تعبیر دیدن غروب آفتاب و طلوع آن

دیدن طلوع آفتاب در خواب به نشانه برآورده شدن حاجات می باشد، در حالی که اگر کسی خواب غروب آفتاب را ببیند، تعبیر آن بر عکس است.


تعبیر خواب غروب و آفتاب از دیدگاه حضرت دانیال (ع) :

دیدن آفتاب در خواب نشانه پادشاه یا خلیفه بزرگ می باشد.

همچنین اگر کسی خواب ببیند که آفتاب را از آسمان گرفت و آن را به تصرف خود در آورد، نشانه آن است که به مقام پادشاهی و بزرگی می رسد و یا اینکه از دوستان و نزدیکان پادشاه خواهد بود.

در صورتی که ببیند، آفتاب بدون نور و روشنایی که تیره و تار نیز نمی باشد را از جایی غیر از آسمان بدست آورد، تعبیر آن نجات از غم و اندوه می باشد.

اگر کسی خواب ببیند، مانند آفتاب شده است و می درخشد، نشانه آن است که به میزان روشنایی آفتابی که به آن تبدیل شده، پادشاه شده و در صورتی که علاقه ای به این کار نداشته باشد، به اندازه ظرفیت و توانایی اش به بزرگی و مقام و منزلت دست پیدا می کند.
در صورتی که خواب ببینید در محل و جایگاه ماه و یا آفتاب قرار گرفته اید، تعبیر آن پادشاه شدن و اداره مملکت است.

همچنین اگر کسی خواب ببیند با آفتاب جنگ می کند، تعبیر آن جنگ و دشمنی با پادشاه است.


تعبیر خواب غروب خورشید ابن سیرین (ع) :

اگر کسی خواب بینید، آفتاب لرزیده است، تعبیرش آن است که پادشاه آن سرزمین دچار ضرر و زیان خواهد شد.


جابر مغربی میگوید :

از دیدگاه جابر مغربی، دیدن آفتاب در خواب به معنای پدر است.

اگر کسی ببیند که آفتاب و ماه و تمامی ستارگان در یک جا جمع شده اند، به طوری که بیننده خواب بر همگی آنها احاطه داشته و نورشان را گرفته باشد، به معنای آن است که پادشاه کل جهان خواهد شد و تمامی پادشاهان جهان مطیع و فرمانبردار وی هستند.

در صورتی که ببیند، ماه و ستاره ها و آفتاب تیره و سیاه گشتند و آنها را گرفته است، تعبیر آن بیانگر هلاک و نابودی بیننده خواب می باشد، به خصوص اگر انسان ستمگر و ظالمی باشد.
اگر کسی خواب ببیند که آفتاب صاف و روشنی طلوع کرده و بر خانه تابیده است، به معنای آن است که با زنی از خویشاوندانش ازدواج خواهد کرد.

اگر کسی خواب ببیند که آفتاب از حالت تیرگی روشن شده است، بیانگر آن است که پادشاه بیمار شده و خیلی زود بهبود می یابد.

اگر کسی خواب ببیند، طناب و یا رشته ای از خورشید آویزان شده است و آن را محکم با دست گرفته است، یعنی اینکه از طرف پادشاه قوت و یاری به صاحب خواب می رسد و در صورتی که طناب پاره شود و بیفتد، بیانگر آن است که بزرگی، منزلت و احترام وی از بین خواهد رفت.


لوک اویتنهاو میگوید :

در صورتی که کسی خواب غروب آفتاب را ببیند، به معنای آن است که در کهنسالی و پیری عاقبت به خیر می شود.


آنلی بیتون میگوید :

تعبیر دیدن غروب خورشید برای بیننده خواب به معنای نرسیدن به آرزوهایش می باشد و در صورتی که فرد تاجری این خواب را ببیند، به معنای آن است که وی دست به هر کاری زند، آینده روشنی نخواهد داشت.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments