تعبیر خواب غرق شدن 🌒 تعبیر خواب غرق شدن در سیل و دریا حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب غرق شدن 🌒 تعبیر خواب غرق شدن در سیل و دریا حضرت یوسف

تعبیر خواب غرق شدن, تعبیر خواب غرق شدن در سیل, تعبیر خواب غرق شدن در دریا, تعبیر خواب غرق شدن از حضرت یوسف, تعبیر خواب غرق شدن از امام صادق, تعبیر خواب غرق شدن از ابن سیرین, تعبیر خواب غرق شدن و زنده ماندن, تعبیر خواب غرق شدن کشتی, تعبیر خواب غرق شدن کودک, تعبیر خواب غرق شدن برای زنان

تعبیر خواب غرق شدن, تعبیر خواب غرق شدن در سیل, تعبیر خواب غرق شدن در دریا, تعبیر خواب غرق شدن از حضرت یوسف, تعبیر خواب غرق شدن از امام صادق, تعبیر خواب غرق شدن از ابن سیرین, تعبیر خواب غرق شدن و زنده ماندن, تعبیر خواب غرق شدن کشتی, تعبیر خواب غرق شدن کودک, تعبیر خواب غرق شدن برای زنان

تعبیر خواب غرق شدن, تعبیر خواب غرق شدن در سیل, تعبیر خواب غرق شدن در دریا, تعبیر خواب غرق شدن از حضرت یوسف, تعبیر خواب غرق شدن از امام صادق, تعبیر خواب غرق شدن از ابن سیرین, تعبیر خواب غرق شدن و زنده ماندن, تعبیر خواب غرق شدن کشتی, تعبیر خواب غرق شدن کودک, تعبیر خواب غرق شدن برای زنان

خواب دیدن اینکه در حال غرق شدن هستید ، نشانگر این است که غرق در احساسات میشوید.
مسائل سرکوب شده ممکن است برای آزار و اذیت شما بازگردند. شما باید با احتیاط و آهسته تر پیش بروید.

اگر بعد از غرق شدن زنده ماندید

اگر شما در غرق شدن زنده بمانید ، به این معنی است که یک رابطه یا وضعیت بیدار نهایتا در وضعیت آشفتگی زنده می ماند.


تعبیر خواب غرق شدن کودک

بنابراین خواب دیدن نجات یک کودک در حال غرق شدن بدان معنی است که به خودتان اجازه می دهید آسیب پذیر باشید و از دیگران کمک بگیرید.


تعبیر خواب غرق شدن در دریا

اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.


تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

اگر ببیند در رودخانه‌ای غرق شده‌ که آب آن تیره می‌باشد و ته آن لجن جمع شده است، یـعـنـی تا زمانی که زنده هست گرفتار غم و اندوه خواهد بود.


تعبیر خواب غرق شدن کشتی

اگر ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، یـعـنـی از «پادشاه» قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.


تعبیر خواب غرق شدن در گِل

اگر ببینی بین گِل‌ها غرق شده‌ای، یـعـنـی در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی


تعبیر خواب غرق شدن حضرت یوسف :

دیدن غرق دریا نعمت بود.


تعبیر خواب غرق شدن محمدبن سیرین :

اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.


تعبیر خواب غرق شدن حضرت امام جعفر صادق :

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است. مال بسیار , بخت واقبال درکارها , صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب , منفعت.


جابرمغربی گوید:

اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند.

اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.


لوک اویتنهاو میگوید :

غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
در حال غرق شدن: اتفاق بزرگ
غرق شدن: یک خوشبختی بزرگ را از دست می‌دهید، یا ازدواجی بد خواهید داشت.
شاهد غرق شدن کسی بودن: سود

غرق شدن در دریا: بدبختی که به دست خود موجب شده‌ایم.


آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید.

اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می‌رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می‌گیرد ولی آن دو می‌توانند به گونه ای خود را نجات دهند، نشانه آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می‌شود. اما با رفتار پسندیده خود می‌تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد.

اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آب‌ها غرق می‌شود، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.


مطیعی تهرانی:

اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.


تعبیر خواب غرق شدن از دید ابراهیم کرمانی

اگر ببینی در دریا شنا کردی و نتوانستی خودت را به کناری برسانی و مردی، یـعـنـی به دست دشمنان هلاک می‌شوی.


در نفایس الفنون میخوانیم :

اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود.

اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments