تعبیر خواب غار 🌒 تعبیر خواب گم شدن در غار / تعبیر خواب غار ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب غار 🌒 تعبیر خواب گم شدن در غار / تعبیر خواب غار ابن سیرین

تعبیر خواب غار, تعبیر خواب غار از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب گم شدن در غار, تعبیر خواب غار تاریک, تعبیر خواب تنها ماندن در غار, تعبیر خواب کشتن کسی در غار, تعبیر خواب پنهان شدن در غار, تعبیر خواب آواز خواندن در غار, تعبیر خواب غار زیر زمینی, تعبیر خواب غار یخ زده, تعبیر خواب نقاشی در غار

تعبیر خواب غار, تعبیر خواب غار از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب گم شدن در غار, تعبیر خواب غار تاریک, تعبیر خواب تنها ماندن در غار, تعبیر خواب کشتن کسی در غار, تعبیر خواب پنهان شدن در غار, تعبیر خواب آواز خواندن در غار, تعبیر خواب غار زیر زمینی, تعبیر خواب غار یخ زده, تعبیر خواب نقاشی در غار

تعبیر خواب غار, تعبیر خواب غار از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب گم شدن در غار, تعبیر خواب غار تاریک, تعبیر خواب تنها ماندن در غار, تعبیر خواب کشتن کسی در غار, تعبیر خواب پنهان شدن در غار, تعبیر خواب آواز خواندن در غار, تعبیر خواب غار زیر زمینی, تعبیر خواب غار یخ زده, تعبیر خواب نقاشی در غار

تعبیر خواب غار زیر زمینی بیانگر پنهان کاری خواب بیننده است و وی در این حالت به فکر خود و افکارش است و این افکار برای بیننده خواب مهم تلقی می شوند.

تعبیر خواب منفجر شدن غار

تعبیر منفجر شدن غار در عالم رویا بیانگر این است که زندگی خواب بیننده از کنترل وی خارج می شود و این موضوع برای بیننده خواب ناراحت کننده خواهد بود.


تعبیر خواب گم شدن در غار

اگر فردی در خواب ببیند که در غار گم شده و هیچ پشتیبان و حامی ندارد بیانگر این است که در تنهایی اش فرو مانده و علاوه بر این بیننده خواب در ذهن خود به دام افتاده است.


تعبیر خواب تنها ماندن در غار

اگر فردی در خواب ببیند که درون غاری تنها مانده است بیانگر اکتشافات در ذهن ناخود آگاهش است و امکان دارد بیننده خواب به زودی چیزی را درون خودش کشف کند و انقلابی در زندگی وی ایجاد شود.


تعبیر خواب کشتن کسی در غار

اگر فردی در خواب ببیند که کسی را در غار می کشد بیانگر این است که بیننده خواب سعی دارد هوس های جنسی خودش را کنترل نماید.


تعبیر خواب پنهان شدن در غار

اگر فردی در خواب ببیند که درون غاری پنهان شده است بیانگر این می باشد که برای رسیدن به موفقیت به زمان نیاز دارد و علاوه بر این بیننده خواب هیچ انرژی برای ادامه دادن مسیر موفقیت ندارد و ممکن است در این راه عقب نشینی کند.


تعبیر خواب آواز خواندن در غار

اگر فردی در خواب ببیند که درون غاری آواز می خواند بیانگر احساسات درونی خواب بیننده است.


تعبیر خواب غار یخ زده

اگر فردی در عالم رویا ببیند که درون غار یخ زده ای است بیانگر احساسات سرد جنسی برای بیننده خواب است.


تعبیر خواب نقاشی در غار

اگر فردی در خواب ببیند که در حال نقاشی کردن در غار است بیانگر این می باشد که خواب بیننده برای بروز افکار و علاقه های خود به دیگران آمادگی ندارد و وی هنوز در مرحله برنامه ریزی برای پروژه هایش است و علاوه بر این بیننده خواب باید افکارش را به صورت کامل بیان کند.


منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید، در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گره ای کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر راهتان قرار می گیرد.


تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود.

اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود.


آنلی بیتون

اگر خواب ببینید مهتاب بر دهانه غاری افتاده است ، نشانه آن است که دچار سردرگمی خواهید شد و در کار به خاطر رقبا ، پیشرفت قابل توجه ای نخواهید کرد .
اگر خواب ببینید در غاری هستید ، دلالت بر آن دارد که احتمال دارد از وابستگان و عزیزان خود دور شوید .
اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در غار قدم می زند ، نشانه آن است که به دام عشق آدمی نادرست می افتد و به خاطر از دست دادن دوستانِ وفادار ، عذاب می کشد .


کتاب سرزمین رویاها

خواب یک غار : یک تغییر خوشایند در وضع مالی شما روی می دهد
شما را به یک غار می برند : دوستان بسیاری پیدا میکنید .
شما در یک غار غذا می خورید : ثروت
یک جشن در یک غار : ثروت بزرگی در انتظار شماست
شما را به زور در یک غار حبس می کنند : یک سفر خطرناک در پیش دارید .


کارل یونگ

دیدن غار در خواب تعبیرش ، رحم است، بیانگر پناهندگی، محافظت و پنهان بودن است
تعبیر خواب راه رفتن در غار ، کشف ذهن ناخودآگاهتان است. نشانه ای از خود شناسی و اکتشاف خود است

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments