تعبیر خواب عطر 🌒 تعبیر خواب عطر خریدن / تعبیر خواب عطر امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب عطر 🌒 تعبیر خواب عطر خریدن / تعبیر خواب عطر امام صادق

تعبیر خواب عطر, تعبیر خواب عطر خریدن, تعبیر خواب عطر زدن, تعبیر خواب عطر زدن, تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن, تعبیر خواب عطر از امام صادق, تعبیر خواب عطر از ابن سیرین, تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن از مرده, تعبیر خواب بوی خوش, تعبیر خواب شکستن شیشه عطر, تعبیر خواب بو کردن عطر, تعبیر خواب عطر خوشبو, تعبیر خواب عطر برای زن باردار

تعبیر خواب عطر, تعبیر خواب عطر خریدن, تعبیر خواب عطر زدن, تعبیر خواب عطر زدن, تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن, تعبیر خواب عطر از امام صادق, تعبیر خواب عطر از ابن سیرین, تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن از مرده, تعبیر خواب بوی خوش, تعبیر خواب شکستن شیشه عطر, تعبیر خواب بو کردن عطر, تعبیر خواب عطر خوشبو, تعبیر خواب عطر برای زن باردار

تعبیر خواب عطر, تعبیر خواب عطر خریدن, تعبیر خواب عطر زدن, تعبیر خواب عطر زدن, تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن, تعبیر خواب عطر از امام صادق, تعبیر خواب عطر از ابن سیرین, تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن از مرده, تعبیر خواب بوی خوش, تعبیر خواب شکستن شیشه عطر, تعبیر خواب بو کردن عطر, تعبیر خواب عطر خوشبو, تعبیر خواب عطر برای زن باردار

عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب.

حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خواب تان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد.

عطر از جمله بو های خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد.

عطر در خواب سمبل هدایای خوب و غیر منتظره‌ای است که از طرف فرد غریبه‌ای به شما می‌رسد.


تعبیر خواب عطر خریدن

اگر در خواب ببینید که در حال عطر خریدن هستید هشداری است که نباید در خوشحالی زودگذری زندگی کنید.


تعبیر خواب بو کردن عطر

بوییدن عطر در خواب شادی و خوشحالی را پیشگویی می‌کند.


تعبیر خواب عطر خوشبو

عطرهای خوشبو در خواب بیانگر آماده شدن برای دیدار با دختر مجردی را نشان می‌دهد که در نهایت منجر به ازدواج خواهد شد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

اگر بویی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بوهای خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد.
حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می‌دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. این خواب می‌گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می‌شود.
اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می‌شناختید آشنایی به شما خدمتی انجام می‌دهد.
اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده‌اید خوابتان می‌گوید کاری می‌کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می‌ستایند.
روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالباً به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می‌شوند.
اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می‌دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده‌اید خواب شما می‌گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می‌آید که می‌توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.
اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می‌دهد و شانسی به شما می‌بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می‌دهید.


تعبیر خواب عطر از نظر محمد ابن سیرین :

اگر خواب ببیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده خواب اهل علم بود تعبیرش است که مردم از علم او فایده میبرند اگر این خواب را توانگر بیند تعبیرش این است که مردم از مال او بهره مند میشوند


تعبیر خواب عطر از نظر امام صادق :

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.
ثنای نیکو (مدح وثنا). سخن خوش شنیدن. علم سود بخش و نافع. طبع نیکو (طبع وقریحه خوب). مجلس علم. مردی کریم وبزرگوار. سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ). دین پاک. خبری خوش از دوستی شنیدن.


کارل یونگ میگوید :

خواب دیدن اینکه شما عطر یا اسپری می زنید بیانگر این است که شما به دنبال خوشی بیشتر در زندگی تان هستید.
تعبیر خواب بوییدن عطر ، خاطرات و نوستالژی است. شما گذشته تان را به خاطر میآورید
عبیر عطر تند و گرم در خواب نشان از ماجراهای استرس آور یا سرگرمی های لوکس و هیجان انگیز است.
تعبیر خواب عطر و بوی دیگران ، احساسات و عقاید و ویژگی های آنان را نشان می دهد. ملایم بودن یا آزار دهندگی عطر ارتباط مستقیم با شخصیت و طرز فکر آن فرد در عالم بیداری است.
خریدن عطر در خواب به این معنی است که باید از فرصت های کاری که جلوی پایتان قرار گرفته است به بهترین نحو استفاده کنید.
تعبیر خواب اسپری کردن عطر روی خود و یا روی دیگران این است که شما از دیگران کمک می گیرید تا برای مشکلات خود راه حل های خوبی انتخاب کنید.
تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر این است که خواسته های شما برآورده نمی شود و برای این خواسته ها هر کاری که از دستتان بر می آید را انجام می دهید.
عطر هدیه دادن در خواب به این معنی است که هدیه غیر منتظره ای از دوست خود خواهید گرفت. این هدیه از کسی است که مدت زمان طولانی با او صحبت نکرده اید و با او قهر بوده اید.


آنلی بیتون میگوید :

بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است.
اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می‌کنید، نشانه آن است که می‌کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می‌یابید.
اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می‌شوید، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد.
اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد.
شکستن شیشه عطر در خواب، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته‌های شما به شکل مصیبت باری پایان می‌یابد.
اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می‌دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments