تعبیر خواب طوطی🌒 تعبیر خواب طوطی سخنگو/ تعبیرخواب طوطی از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۵ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب طوطی🌒 تعبیر خواب طوطی سخنگو/ تعبیرخواب طوطی از دیدگاه امام صادق

 تعبیر خواب طوطی, تعبیر خواب طوطی  از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب طوطی سبز در خانه, تعبیر خواب طوطی روی دست, تعبیر خواب طوطی از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب طوطی عروس هلندی, تعبیر خواب طوطی برای زن باردار, تعبیر خواب گاز گرفتن طوطی, تعبیر خواب طوطی و گربه, تعبیر خواب طوطی روی درخت, تعبیر خواب طوطی از دیدگاه محمد ابن سیرین

 تعبیر خواب طوطی, تعبیر خواب طوطی  از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب طوطی سبز در خانه, تعبیر خواب طوطی روی دست, تعبیر خواب طوطی از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب طوطی عروس هلندی, تعبیر خواب طوطی برای زن باردار, تعبیر خواب گاز گرفتن طوطی, تعبیر خواب طوطی و گربه, تعبیر خواب طوطی روی درخت, تعبیر خواب طوطی از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب طوطی, تعبیر خواب طوطی  از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب طوطی سبز در خانه, تعبیر خواب طوطی روی دست, تعبیر خواب طوطی از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب طوطی عروس هلندی, تعبیر خواب طوطی برای زن باردار, تعبیر خواب گاز گرفتن طوطی, تعبیر خواب طوطی و گربه, تعبیر خواب طوطی روی درخت, تعبیر خواب طوطی از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب طوطی از دیدگاه کلی

دیدن طوطی در خواب نماد و سمبل آدمی است پر حرف. البته این فرد در عین پر حرفی با سخنانش افراد دیگر را سرگرم کرده و دارای حسن نیت است.

گاه این فرد می‌تواند انسان را دل خوش و شاد نگه دارد و گاه اگر ذاتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و خطرناک است.

دیدن طوطی در خواب این نشانه را به بیننده خواب می‌دهد که شایعاتی در زندگی او وجود دارد که توسط فردی پر حرف بیان شده است.

اگر در خواب طوطی مشاهده کردید مراقب خود باشید.

فردی در زندگی شما وجود دارد که با روی خندان در حال خنجر زدن از پشت به شماست.

بنابراین نبایستی به اطرافیان خود بسیار اعتماد کنید که این کار به نفع شما نخواهد بود.

به تعبیری دیگر اگر در خواب خود طوطی مشاهده کردید بایستی مسائل نفرت انگیز و تجربیات تلختان را کنار گذارید فکر کردن به این مسائل شما را در زمینه کاری خسته خواهد کرد. بنابراین یک اتفاق تازه و هیجان انگیز در زندگی خود ایجاد کنید و از انجام آن لذت ببرید.


تعبیر خواب طوطی سبز

تعبیر دیدن طوطی سبز در خواب، نشان دهنده فاش شدن اسرار است.

اگر طوطی در کنار شما بود و از شما جدا نمی شد تعبیرش این است که شخصی راز شما را پیش همه بازگو می کند.


تعبیر خواب سر و صدای طوطی

تعبیر خواب سر و صدای طوطی این است که شما با یک شخص بی عاطفه و بی ادب در خانواده دعوا و کشمکش خواهید داشت.

تعبیر خواب سکوت طوطی نشان دهنده آرامش و صلح در خانواده است.


تعبیر خواب دیدن تعداد زیادی طوطی سبز

اگر در خواب یک دسته طوطی سبز دیدید که درحال پرواز بودند تعبیرش این است که به زودی به مسافرت خواهید رفت. به همین دلیل بسیار خوشحال خواهید شد.

اگر این طوطی ها به شما حمله کردند هشدار مهمی برای شماست.

احتمالا باید برنامه های کاری و سفر خود را به تعویق بیاندازید چون ممکن است خطری شما را تهدید کند.


تعبیر خواب طوطی سبز در قفس

خواب طوطی سبز در قفس نشانه ی خوبی است .

تعبیر این خواب به شما میگوید که احتمالا به زودی از شر افراد مزاحم خلاص خواهید شد.

سعی کنید به این افراد اهمیت ندهید زیرا افکار شما را بر هم خواهند زد.


تعبیر طوطی سبز برای خانم ها

اگر زنی در خواب طوطی سبز ببینید و در عالم خواب مالک طوطی باشد، تعبیر این خواب غم و اندوه است.

سعی کنید افکار منفی را از خود دور کنید و به گذشته فکر نکنید.


تعبیر خواب طوطی مرده

تعبیر خواب طوطی مرده نشان دهنده مرگ یکی از دوستان و آشنایان است.


تعبیر خواب کشتن طوطی

تعبیر خواب کشتن طوطی این است که به یکی از دوستان نزدیک خود خیانت می کنید.


تعبیر خواب پرواز طوطی

اگر در خواب طوطی سبزی را دیدید که روی سر شما پرواز می کرد و به دنبال شما می آمد تعبیرش این است که راز شما را نزد دیگران فاش می کند.

این خواب هشداری برای شماست که راجع به رازهایتان با کسی صحبت نکنید.


تعبیر خواب تمیزکردن پرهای طوطی

اگر در خواب طوطی سبزی را دیدید که پرهایش را تمیز می کرد تعبیرش این است که جلسه ای با شخص مهمی برگزار می کند ولی باید مراقب حرف هایتان باشید.


تعبیر خواب خریدن طوطی

تعبیر خریدن طوطی سبز این است که شایعاتی در مورد شما همه جا پراکنده شده که بسیار ناراحت کننده و دردناک است.


تعبیر خواب غذا دادن به طوطی

اگر در خواب دیدید که به طوطی غذا میدادید تعبیرش این است که با فردی بی رحم و خطرناک آشنا می شوید.

به او اعتماد نکنید و ابدا به وعده هایش اهمیت ندهید.


تعبیر طوطی سخنگو در خواب

طوطی سخنگو در خواب نشان دهنده بدگویی مردم است. البته به نوع صحبت کردن طوطی نیز بستگی دارد.


تعبیر خواب آموزش حرف زدن به طوطی

اگر در خواب دیدیدکه به طوطی آموزش میدهید تا صحبت کند تعبیرش این است که مشکلاتی در زندگی تان به وجود می آید که خود باعث آنها بوده اید.


تعبیر خواب زیاد صحبت کردن طوطی

اگر درخواب دیدید که طوطی مدام زیاد حرف میزند یا سر و صدا می کند تعبیرش این است که بین اعضای خانواده تان دعوا و کشمکش زیادی در می گیرد.


تعبیر خواب ساکت شدن طوطی سخنگو

اگر در خواب دیدید که طوطی ساکت شد تعبیرش این است که به زودی دعواها و کشمکش های شما پایان خواهد یافت.


تعبیر خواب صحبت کردن عده ای طوطی

اگر در خواب دیدید که عده ای طوطی با هم سخن می گفتند و شما متوجه صحبت کردن آنها نمی شدید تعبیرش این است که عده ای با هم شما را نفرین می کنند.

این افراد بسیار دو رو هستند. مراقب باشید.


تعبیر خواب طوطی از دیدگاه محمد بن سیرین

دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود.

اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند. اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید.

طوطی ماده درخواب، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی نر، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد.


تعبیر خواب طوطی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

طوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و مزاحم وخطر آفرین می شود.

معبران کهن نوشته اندطوطی غلام وفرزند غلام است و چنانچه ببینید که طوطی ازدست شما گریخت فرزند غلام شما می گریزد یا فرزند خودتان به سفر می رود.

اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تایید و تکرار کنید.

اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.

اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد.

اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید.

گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است.

چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی.

روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.


تعبیر خواب طوطی از دیدگاه  امام صادق

دیدن طوطی درخواب بر سه وجه باشد.

اول: فرزند.

دوم: دختری دوشیزه.

سوم: شاگردی جلد.


تعبیر خواب طوطی از دیدگاه یوسف نبی

دیدن فاخته وقمری وطوطی مرد شایسته بود.


تعبیر خواب طوطی از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن طوطی در خواب، نشانه تنها ماندن در محیط اجتماعی است.

اگر خواب ببینید طوطی‌ها تندتند حرف می‌زنند، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد. و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد.

اگر خواب ببینید سعی می‌کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید، نشانه آن است که در مسائل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد.


تعبیر خواب طوطی از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی گوشت طوطی می‌خوری، یـعـنـی علم کسب می‌کنی ولی برای تو هیچ فایده ای ندارد .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments