تعبیر خواب طلا 🌒 تعبیر خواب طلا از ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب طلا 🌒 تعبیر خواب طلا از ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا امام صادق, تعبیر خواب طلای شکسته, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده, تعبیر خواب طلا دادن به مرده, تعبیر دیدن طلا در خواب زن, تعبیر خواب دستبند طلا

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا امام صادق, تعبیر خواب طلای شکسته, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده, تعبیر خواب طلا دادن به مرده, تعبیر دیدن طلا در خواب زن, تعبیر خواب دستبند طلا

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا امام صادق, تعبیر خواب طلای شکسته, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده, تعبیر خواب طلا دادن به مرده, تعبیر دیدن طلا در خواب زن, تعبیر خواب دستبند طلا

دیدن طلا در رویای شما نمادی از ثروت، شفابخشی طبیعی، اشراق و یا معنویت است. همچنین نمادی از عشق ، ماندگاری و سعادت است.

از نظر منفی ، طلا ممکن است نشانگر طمع ، فساد و وسوسه باشد.


پیدا کردن طلا در خواب

پیدا کردن طلا در رویای شما نشان می دهد که شما چیزی ارزشمند در مورد خودتان کشف کرده اید. این ممکن است برخی از استعدادها و دانشهای پنهان باشد.


دفن کردن طلا در خواب

دفن طلا در خواب شما نشان می دهد که شما سعی می کنید چیزی در مورد خودتان پنهان کنید.


تعبیر خواب النگو در دست

اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد.


تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

اگر دختری مجردی خواب ببیند که کسی به او زیورالاتی از جنس طلا هدیه می دهد نشانه این است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.


تعبیر خواب طلا برای زن باردار

دوران بارداری دوران حساسی است و بسیاری از خانم ها در این دوران خواب های مختلفی می بینند، که یکی از مهم ترین آنها خواب دیدن گردنبند طلا می باشد که تعبیرهای مختلفی دارد.

خواب دیدن گردنبند طلا برای زنان به طور کلی خوب و خوشایند می باشد و برای مردان ناخوشایند و مذموم است.


تعبیر خواب النگو طلا

خواب یک یا چند النگو نوعی اخطار برای انجام قطعی کاریست که به آن علاقه دارید.

میل قلبی به انتخاب و سپس انجام یک وظیفه یا تعهد بزرگ، تعبیر خواب النگو است.

برای مثال، لذت بردن از برعهده گرفتن یک مسئولیت جدید در زندگی، یا عشق و تعصب شما برای انتخاب مسیری از زندگی که شما را به امور خانواده تخصیص دهد.

این حتی می‌تواند نوعی تعهد بین یک زوج محسوب شود.


ابن سیرین گوید :

تعبیر خواب طلا (زر) در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود.

اگر بیند که زر ببافت یا کسی به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا کسی بر وی خشم گیرد.

اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود.

اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد.

هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است.

خواب گردنبند طلا برای زن باردار دلیل بر گوهر و مال و مکنت است.

ابن سیرین در تعبیر خواب زن بارداری که در خواب گردنبند طلا دیده بود، می گوید که خواب طلا نشانه گوهر و مال است، یعنی با تولد فرزند بسیاری از مشکلات و گرفتارهای خانواده از بین خواهد رفت و فرزند مانند گوهر و ثروتی است که با خانواده داده شده است.

 


ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی درخواب بیند طلا و یا سیم می گداخت، دلیل است که بر زبان مردم افتد.

اگر بیند که زر به خروار به خانه برد، دلیل که مال بسیار یابد.

اگر بیند که زر همی خورد، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند.
خواب گردنبند طلا برای زن باردار دلیل بر گوهر و مال و مکنت است.


جابر مغربی گوید:

زر به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب.

اگر بیند که زر و سیم به یک جا جمع بود، دلیل است که عز و جاه یابد.

اگرکان سیم بیند، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد، لکن اندوهگین شود.

اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.


یوسف نبی  می فرمایند:

هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد.

دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است.

دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است.

اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.

اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید.

اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند.

نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.
چنانچه در خواب ببینید النگویی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می‌پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده‌اید یا اخلاقاً مدیون هستید.
اگر زنی در خواب مشاهده کند دستبند طلا به دست خود بسته است نشانه آن است که کسب و کار شوهرش رونق زیادی پیدا می کند و سود و منفعت نصیبش می شود و به قدر و منزلت می رسد.

داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.


حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب انگشتر طلا در خواب ، اگر بیننده خواب والی باشد ( موقعیت کاری بالایی داشته باشد ) نشانه آنست که عزل میشود ( از کارش برکنار میشود )

اگر زنی خواب انگشتر طلا ببیند نشانه آنست که شوهرش یا فرزندش بمیرد .

 

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments