تعبیر خواب طلاق 🌒 تعبیر خواب طلاق گرفتن از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب طلاق 🌒 تعبیر خواب طلاق گرفتن از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب طلاق, تعبیر خواب جدایی از دوست دختر, تعبیر خواب جدایی از معشوق, تعبیر خواب جدایی از دوست پسر, تعبیر خواب قهر با همسر, تعبیر خواب طلاق چیست, دیدن طلاق دیگران در خواب نشانه چیست, دیدن طلاق پدر و مادر در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب طلاق از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب طلاق ابن سیرین, تعبیر خواب طلاق چیست

تعبیر خواب طلاق, تعبیر خواب جدایی از دوست دختر, تعبیر خواب جدایی از معشوق, تعبیر خواب جدایی از دوست پسر, تعبیر خواب قهر با همسر, تعبیر خواب طلاق چیست, دیدن طلاق دیگران در خواب نشانه چیست, دیدن طلاق پدر و مادر در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب طلاق از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب طلاق ابن سیرین, تعبیر خواب طلاق چیست

تعبیر خواب طلاق, تعبیر خواب جدایی از دوست دختر, تعبیر خواب جدایی از معشوق, تعبیر خواب جدایی از دوست پسر, تعبیر خواب قهر با همسر, تعبیر خواب طلاق چیست, دیدن طلاق دیگران در خواب نشانه چیست, دیدن طلاق پدر و مادر در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب طلاق از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب طلاق ابن سیرین, تعبیر خواب طلاق چیست

خواب دیدن طلاق نشان می دهد که باید بین چیزهای زندگی خود تمایز قائل شوید و آنها را در اولویت قرار دهید. شاید نیاز باشد تا برخی رفتار ها و عادت های خود را ترک کنید.
از طرف دیگر ، این خواب نشان می دهد که ترس از جدایی یا ترس از تنها بودن دارید. ممکن است شما از روابط فعلی خود راضی نباشید.

اگر والدین شما در حقیقت طلاق نمی گیرند ، اما می بینید که طلاق گرفته اند یا طلاق می گیرند ، اختلافات در درون خود شما را برجسته می کند.

رویاهای طلاق ممکن است منعکس کننده وقایع در زندگی واقعی و استرسی باشد که طلاق می تواند به وجود آورد.


امام جعفر صادق(ع) می فرمایند :

اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود و دیدن خلع کردن، دلیل بر توانگری و غنیمت است.


محمد بن سیرین میگوید :

اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

نود درصد کسانی که همسر خویش را طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع اتفاق می افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند به خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند. زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نیز همین است. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن خشنود نمی شوید. شما را ملامت می کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می کنید از رنج آن برهید. اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. باز هم شما غم و اندوهی دارید که می کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم


تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون :

اگر خواب ببینید از دیگران جدا می‌شوید، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت.

اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا می‌شود، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت.

اگر خواب ببینید از معشوق خود جدا و آن را ترک کردید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.

اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای، از شما جدا و شما را ترک می‌گوید، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.

اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده‌اید، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی‌دارید، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.

اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می‌شوند، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.


لوک اویتنهاو :

جدا شدن از همسر: خطر آتش سوزی

طلاق گرفتن: شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments