تعبیر خواب طبل🌒 تعبیر خواب طبل پاره/ تعبیرخواب طبل از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۵ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب طبل🌒 تعبیر خواب طبل پاره/ تعبیرخواب طبل از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب طبل, تعبیر خواب طبل زدن در عروسی, تعبیر طبل از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب دهل زدن, تعبیر خواب تنبک زدن, تعبیر خواب طبل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب دمام زدن, تعبیر خواب دایره زدن, تعبیر خواب سنج و دمام, تعبیر خواب طبل از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب طبل, تعبیر خواب طبل زدن در عروسی, تعبیر طبل از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب دهل زدن, تعبیر خواب تنبک زدن, تعبیر خواب طبل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب دمام زدن, تعبیر خواب دایره زدن, تعبیر خواب سنج و دمام, تعبیر خواب طبل از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب طبل, تعبیر خواب طبل زدن در عروسی, تعبیر طبل از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب دهل زدن, تعبیر خواب تنبک زدن, تعبیر خواب طبل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب دمام زدن, تعبیر خواب دایره زدن, تعبیر خواب سنج و دمام, تعبیر خواب طبل از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب طبل از دیدگاه کلی

اگر کسی در خواب دید طبل می زند، سخنان باطل و دروغی را در میان مردم می پراکند و یا کار بیهوده ای را انجام می دهد که دیگران به آن توجه می کنند اما فایده و سودی ندارد.

تعبیر طبل زدن خبر ناخوشایند و حرف دروغ و کار آشکار می‌باشد که تمامی این موارد به زنندۀ طبل مربوط می‌شود.


تعبیر دیدن طبل پاره در خواب

طبل پاره گویای شکست و ناکامی است ولی گویای شکستی است که مستحق آن می باشیدزیرا در کاری غلو می کنید و لاف می زنید و با شکست و ناکامی رو به رو می شوید.


تعبیر خواب طبل از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی طبل می‌زنی، تعبیرش این است که کارهای باطل و نادرستی انجام می‌دهیکه هیچ پایه و اساسی ندارندو همه وعده‌هایی که به مردم می‌دهی دروغ هستند.


تعبیر خواب طبل از دیدگاه لوک اویتنهاو

طبل دیدن به معنای این است که سفری در انتظار شماست، خبرهایی در مورد کسی که به شما نیازمند است می شنوید.

ضربه زدن به یک طبل یعنی شما با یک عمل ناشایست جایگاه خود را پایین می آورید.

شنیدن ضربه هایی که به طبل زده میشود به معنای مشکلات و در هم ریختگی می باشد


تعبیر خواب طبل از دیدگاه امام صادق

تعبیر دیدن طبل به معنای کار آشکاری است که با نادانی انجام شده و سرانجامش آن باطل است.

تعبیر طبل زدن، مردی است که در آشکار حرف‌های زیبا و شیرین می‌گوید اما در اصل دروغ هستندو در نهان و غیرآشکار پشت سر مردم غیبت کرده و حرف‌های زشت و ناپسند می‌گوید.


تعبیر خواب طبل از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر در خواب ببینی فقط طبل می‌زنی، یـعـنـی حرف باطل و کار زشت و ناصوابی انجام می‌دهیکه به آن مشهور خواهی شد.

اگر در خواب ببینی با صدای طبل می‌رقصی و پایکوبی می‌کنی، تعبیرش غم و ناراحتی است (دفع بلا و گرفتاری).


تعبیر خواب طبل از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

طبل و صدای طبل در خواب های ما کلا گویای بیهودگی است و پوچی.

طبل زدن ارتکاب عمل بیهوده و لغو است نه خلاف و گناه. طبل زدن کاری است که نه برای خود بیننده خواب سود دارد و نه به دیگران فایده می رساند.

اگر بیننده خواب ببیند که طبل می زند عملی آن چنان که گفته شد بیهوده و لغو انجام می دهد.

کاری می کند که حتی توجه دیگران را جلب می نماید اما بیهوده است و فاقد سود و فایده .

اگر در خواب ببینید که کسی طبل می زند دیگری عمل بیهوده انجام می دهد و بیننده خواب شاهد این کار بی نتیجه خواهد بود.

صدای طبل دروغ و یاوه است و لاف زدن و غلو کردن.

اگر در خواب احساس کنید که صدای طبل می شنوید ولی خود زننده طبل را نمی بینید دروغ می شنوید یا دیگران درباره شما حرف می زنند و احیانا بدگویی می کنند

برخی از معبران نوشته اند فتنه و خیانت است و صدای طبل را به سخنانی تعبیر کرده اند که ایجاد فتنه و آشوب می کند و بلا می آورد.

اگر در خواب دیدید که خودتان طبل می زنید اما صدا ندارد مرتکب عملی خائنانه می شوید. کاری مزورانه و آمیخته به کید و نیرنگ.

این تعبیر برای طبل زدن بی صدای دیگری هم هست.

طبل پاره گویای شکست و ناکامی است ولی گویای شکستی است که مستحق آن می باشید زیرا در کاری غلو می کنید و لاف می زنید و با شکست و ناکامی رو به رو می شوید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments