تعبیر خواب صدقه دادن 🌒 تعبیر خواب صدقه دادن ابن سیرین / صدقه دادن در خواب

تعبیر خواب 🔥 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب صدقه  🌒 تعبیر خواب صدقه دادن ابن سیرین / صدقه دادن در خواب

تعبیر خواب صدقه, تعبیر خواب صدقه دادن, تعبیر خواب صدقه از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب صدقه دادن به فقیر, تعبیر خواب پول دادن به فقیر, دیدن صدقه دادن در خواب, دیدن صدقه در خواب چه معنایی دارد, تعبیر خواب صدقه دادن برای مرد, تعبیر خواب صدقه دادن برای زن

تعبیر خواب صدقه, تعبیر خواب صدقه دادن, تعبیر خواب صدقه از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب صدقه دادن به فقیر, تعبیر خواب پول دادن به فقیر, دیدن صدقه دادن در خواب, دیدن صدقه در خواب چه معنایی دارد, تعبیر خواب صدقه دادن برای مرد, تعبیر خواب صدقه دادن برای زن

تعبیر خواب صدقه, تعبیر خواب صدقه دادن, تعبیر خواب صدقه از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب صدقه دادن به فقیر, تعبیر خواب پول دادن به فقیر, دیدن صدقه دادن در خواب, دیدن صدقه در خواب چه معنایی دارد, تعبیر خواب صدقه دادن برای مرد, تعبیر خواب صدقه دادن برای زن

تعبیر خواب صدقه دادن به روایت محمدبن سیرین :

معبران را در این خلاف است.

اگر عالمی بیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر او فائده به مردم رسد.

اگر بیند پادشاه صدقه داد، دلیل که عدل او به همه کس رسد.


ابراهیم کرمانی میگوید :

دیدن صدقه دادن، دلیل ایمنی و آسایش است.

اگر رنجوری بیند، از رنج خلاص شود.


جابرمغربی میگوید :

اگر محبوس بیند که صدقه می داد، دلیل است که آزاد شود.

اگر وامدار بیند، وامش گذارده شود.

اگر زندان دید، خلاصی یابد.

اگر ملحدی بیند، مسلمان شود.

صدقه دادن به هر نوع که باشد، دلیل بر سعادت دو جهانی است.


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید به کسی صدقه می دهید ، نشانه آن است که از درخواستهای آدمی محتاج به ستوه می آیید

اگر خواب ببینید به مؤسسات خیریه صدقه می دهید ، دلالت بر آن دارد که حق مالکیت شما ، برای عقب افتادن وامها به خطر می افتد .

اگر جوانی در خواب ببیند به دیگران صدقه می دهد ، نشانه آن است که افراد فریبکار او را آزار می دهند .

اگر خواب ببینید دیگران به شما صدقه می دهند ، دلالت بر آن دارد که بعد از مدتی سختی کشیدن به راحتی و آسودگی خواهید رسید .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments