تعبیر خواب شیر 🌒 تعبیر خواب شیر درنده / تعبیر خواب شیر جنگل حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شیر 🌒 تعبیر خواب شیر درنده / تعبیر خواب شیر جنگل حضرت یوسف

تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر درنده, تعبیر خواب شیر جنگل حضرت یوسف, تعبیر خواب شیر جنگل ابن سیرین, تعبیر خواب شیر جنگل از امام صادق, تعبیر خواب شیر و پلنگ, تعبیر خواب حیوان شیر, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر ماده, تعبیر خواب کشیتن شیر, تعبیر خواب فرار کردن از دست شیر, تعبیر خواب خورده شدن توسط شیر

تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر درنده, تعبیر خواب شیر جنگل حضرت یوسف, تعبیر خواب شیر جنگل ابن سیرین, تعبیر خواب شیر جنگل از امام صادق, تعبیر خواب شیر و پلنگ, تعبیر خواب حیوان شیر, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر ماده, تعبیر خواب کشیتن شیر, تعبیر خواب فرار کردن از دست شیر, تعبیر خواب خورده شدن توسط شیر

تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر درنده, تعبیر خواب شیر جنگل حضرت یوسف, تعبیر خواب شیر جنگل ابن سیرین, تعبیر خواب شیر جنگل از امام صادق, تعبیر خواب شیر و پلنگ, تعبیر خواب حیوان شیر, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر ماده, تعبیر خواب کشیتن شیر, تعبیر خواب فرار کردن از دست شیر, تعبیر خواب خورده شدن توسط شیر

دیدن شیر در خواب نشانه‌ی قدرت و نفوذ است. چنین خوابی نشان می‌دهد که ما قدرت کنترل هر چیزی را بخواهید به دست خواهید گرفت.

تعبیر خواب شیر نر

این خواب به شما کمک می‌کند بر هیجان‌های منفی غلبه کنید. شیر به شما یادآوری می‌کند که قوی هستید. شما روی دیگران تاثیر می‌گذارید، پس مهم است که وقتی در رأس مسئولیت هستید دیگران شما را چگونه می‌بینند. شما باید مراقب رفتارتان با اطرافیان باشید. از طرف دیگر شیر می‌تواند به شما هشدار دهد که نیاز دارید تحت کنترل باشید. مراقب باشید که کنترل شدن برایتان به عادت دائمی تبدیل نشود.


تعبیر خواب حمله شیر

دیدن حمله‌ی شیر در خواب به این معنی است که چیزی یا شخصی شما را به سوی خودتخریبی می‌راند. این به چه معنی است؟ این فرد چه کسی می‌تواند باشد؟ چه کسی شما را به مسیری می‌کشاند که با اهداف‌تان هماهنگ نیست؟ شما باید با چالش‌ها رو به رو شوید، از پس آن‌ها بر بیایید و به راه‌تان ادامه دهید.


تعبیر خواب شیر در حال شکار

دیدن شیر در حال شکارطعمه پیام خودکفایی را به همراه دارد. شما شدیدا مستقل هستید و دوست دارید وقت‌تان را در تنهایی سپری کنید. شما در حال حاضر سرنوشت‌تان را تحت کنترل دارید. وقتی در خواب‌هایتان شیر در حال تغذیه است می‌تواند نشانه‌ی مشکلات کاری باشد. شیر این پیام را به همراه دارد که وقتی با دیگران رو در رو می‌شوید همه‌چیز با راستگویی و امانت‌داری درست می‌شود.


تعبیر خواب کشتن شیر

تعبیر خواب کشتن شیر این است که برای گرفتن تصمیم‌های بزرگ تحت فشار هستید. کمی وقت بگذارید تا دقیق‌تر بررسی کنید. اگر احساس می‌کنید بیش از حد تحت فشار هستید،‌ نه بگویید. دیدن خواب شیر مرده مثبت است. تعبیرش می‌تواند این باشد که شما با موفقیت از پس چالش‌های جدی، که برایتان دردسرهای قانونی درست کرده، بر می‌آیید.


تعبیر خواب شیر آزاد و رها

در صورتی که چنین خوابی ببینید حاکی از آن است که دشمنی بسیار قدرتمند دارید. کسی که خواب می‌بیند شیری آزاد و رها در حال دویدن است، باید آن را به عنوان هشداری برای شری که گریبان گیرش خواهد شد در نظر بگیرد.


تعبیر خواب شیر اهلی

اگر خواب شیری را ببینید که اهلی شده است بر دشمنان‌تان پیروز خواهید شد. اگر توانستید این حیوان را رام کنید، معنی‌اش آن است که قادر خواهید بود هرچه را بخواهید تحت کنترل بگیرید.


تعبیر خواب شیر در قفس

چنین خوابی نشانه‌ی شکست دادن دشمنان است. کسی که خواب شیری را در قفس ببیند، به معنی آن است که موانع سر راهش را به راحتی از میان بر خواهد داشت.


تعبیر خواب شلیک کردن به شیر

این خواب نشانه‌ی قدرت و پرستیژ است. تیر اندازی به شیر اثبات می‌کند که شما در جنگ بین خیر و شر پیروز خواهید شد.


تعبیر خواب یال و پوست شیر

چنین خوابی نشانه‌ی ثروت و سعادت است. این حیوان بدنی پر مو دارد که باعث می‌شود اشرافی و پر ابهت به نظر برسد، در نتیجه دیدن خز و یال آن در خواب وعده‌ی ثروت و موفقیت می‌دهد.


تعبیر خواب شیر ماده به همراه بچه‌شیرهای کوچک

چنین خوابی حاکی از افزایش اعضای فامیل است. خواب بسیار خوش یمن به ویژه برای کسانی که دوست دارند صاحب فرزند بشوند.


تعبیر خواب غرش شیر

اگر زنی خواب شیری را ببیند که غرش می‌کند باید دست رد به سینه‌ی مردی بزند، این خواب درباره‌ی مردی نامناسب که قصد دارد او را به زندی بگیرد هشدار می‌دهد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

شیر در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم.

اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود.
شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید.


تعبیر خواب شیر به روایت ابن سیرین :

اگر در خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی

اگر شیر بر تو غلبه کرده است، دشمن تو را شکست می‌دهد.


تعبیر خواب شیر به روایت امام صادق :

دیدن شیر در خوا بر سه وجه است:
پادشاه،
مردی دلیر،
دشمن قوی.


ابراهیم کرمانی میگوید :

تعبیر شیر، «پادشاه» می‌باشد،


جابر مغربی میگوید :

تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه می‌باشد.
اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، یـعـنـی به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.
اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).


تعبیر خواب شیر به روایت حضرت دانیال :

اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.


لوک اویتنهاو میگوید :

شیر جنگل: کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود.
بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن: شما مورد غضب واقع خواهید شد
کشتن یک شیر: پیروزی


تعبیر خواب شیر به روایت حضرت یوسف :

دیدن شیر از پادشاه نیکویی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن شیر، سلطان جنگل در خواب، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.
اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده‌اید، نشانه پیروزی در هر کاری است.
اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه‌های خود اسیر کرده است، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.
دیدن شیر جوان در خواب، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید.
یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.
شنیدن غرش شیر در خواب، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments