تعبیر خواب شکم🌒 تعبیر خواب بریدن شکم/ تعبیرخواب شکم از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شکم🌒 تعبیر خواب بریدن شکم/ تعبیرخواب شکم از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب شکم, تعبیر خواب شکم برهنه, تعبیر خواب شکم بزرگ از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب شکم باد کرده مرده, تعبیر خواب تکان خوردن چیزی در شکم, تعبیر خواب شکم حامله, تعبیر خواب شکم از دیدگاه حضزت یوسف, تعبیر خواب زخمی شدن شکم, تعبیر خواب شکم از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب بخیه شکم, تعبیر خواب پاره شدن شکم با چاقو, تعبیر خواب شکم از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب شکم, تعبیر خواب شکم برهنه, تعبیر خواب شکم بزرگ از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب شکم باد کرده مرده, تعبیر خواب تکان خوردن چیزی در شکم, تعبیر خواب شکم حامله, تعبیر خواب شکم از دیدگاه حضزت یوسف, تعبیر خواب زخمی شدن شکم, تعبیر خواب شکم از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب بخیه شکم, تعبیر خواب پاره شدن شکم با چاقو, تعبیر خواب شکم از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب شکم, تعبیر خواب شکم برهنه, تعبیر خواب شکم بزرگ از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب شکم باد کرده مرده, تعبیر خواب تکان خوردن چیزی در شکم, تعبیر خواب شکم حامله, تعبیر خواب شکم از دیدگاه حضزت یوسف, تعبیر خواب زخمی شدن شکم, تعبیر خواب شکم از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب بخیه شکم, تعبیر خواب پاره شدن شکم با چاقو, تعبیر خواب شکم از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب شکم از دیدگاه کلی

شکم در خواب نماد غرایز طبیعی و سرکوب احساسات است. همچنین به خانواده و بستگان اشاره دارد.

اما اگر خواب ببینید که قسمتی از شکم شما درد می کند و ناگهان از خواب بپرید و دل درد داشته باشید این به دلیل مشکل جسمانی تان بوده و تعبیری ندارد.


تعبیر خواب شکم درد

خواب دل درد ( شکم درد ) ، نشان دهنده آن است که در بعضی مسائل با مشکل مواجه شدید. این مشکلات ممکن است در خانواده و یا محل کارتان پیش آمده باشد.


تعبیر خواب نشان دادن شکم

خواب نشان دادن شکم به همه، به معنی اعتماد نابه جا به کسی و یا آسیب پذیری بیش از حد می باشد و حاکی از آن است که این فرد در حل مشکلات خانوادگی و مسائل کاری ناکارامد و ضعیف است.


تعبیر خواب بریدن شکم

خواب بریدن شکم یا دیدن شکم زخمی نماد کسانی است که سعی می کنند به خانواده و کار شما لطمه بزنند.


تعبیر خواب خونریزی شکم

خواب خونریزی شکم ، نشان دهنده وضعیت بد جسمانی و معده است که بهتر است به سرعت آن را درمان کند.


تعبیر خواب سوراخ شدن شکم

خواب سوراخ شکم بیانگر ثروتی است که توسط همسر و فرزندان از شما گرفته می شود.


تعبیر خواب شکم بزرگ

خواب شکم بزرگ نشانه افزایش ثروت است و اگر در خواب ببیند که شکمش کوچک شده تعبیرش برعکس است.


تعبیر خواب سرطان شکم

خواب سرطان شکم نشان دهنده غمی بزرگ در آینده است.

کسی که به شما خیلی نزدیک است میمیرد و اگر در خواب دید روند درمان با موفقیت انجام شد و فرد بهبود یافت، آن شخص از مرگ نجات پیدا می کند.


تعبیر خواب جراحی شکم

جراحی شکم در خواب به معنی ضعف ها و مشکلاتی است که نسبت به تغییرات اطراف دارید و قادر به حل آنها نیستید


تعبیر خواب شکم از دیدگاه حضرت دانیال

دیدن شکم از ظاهر و باطن، دلیل بر مال بود.


تعبیر خواب شکم از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر بیند شکمش بزرگ شده بود، دلیل مال بود.

اگر کوچک بیند، دلیل بر نقصان مال و فرزند بود.

اگر بیند هر چه درشکم داشت بیرون آورد باز در شکم نهاد، دلیل که به مراد رسد.

اگر کسی در خواب ببیند شکمش بزرگ شده بود ، نشانه زیاد شدن ثروت اوست.


تعبیر خواب شکم از دیدگاه جابرمغربی

اگر بیند که از شکم فرزند بیرون آمد، دلیل که ازنسل وی فرزندی اید که اهل بیت او را حشمت بیفزاید.

اگر بر شکم خود موی بیند، وام دار گردد. اگر بیند از شکم خود موی بسترد، دلیل وام را بگذارد.

اگر بیند سوراخی در شکم داشت، دلیل که عیالان مال او را بخورند.


تعبیر خواب شکم باز دیدگاه  امام جعفر صادق(ع)

دیدن شکم در خواب بر چهاروجه بود.

اول: جای علم.

دوم: نظام.

سوم: عیش.

چهارم: فرزندان.


تعبیر خواب شکم از دیدگاه کارل یونگ

دیدن خواب شکم نشانه این است که شما ایده ها و احساساتتان را از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه آورده و یکی می کنید.

شکم، به صورت نمادین، احساسات سرکوب شده و احساسات بیان نشده است.

خواب شما ممکن است به شما بگوید که احساسات درونی خود و به غریزه و شهود خود، اعتماد کنید

خواب دست زدن به شکم یا آنرا نوازش می کنید، بیانگر این است که شما، احساسات خاصی میابید.

شما به آرامی، با احساسات سرکوب شده تان روبرو می شوید و آنها را قبول می کنید

خواب دیدن اینکه شما یا یک نفر دیگر، یک حلقه در شکمش دارد(یعنی در نافش حلقه انداخته است) نشانه ارتباط عمیق شما با مادرتان است.

شاید خواب به شما می گوید که دوباره با مادرتان ارتباط برقرار کنید یا اینکه شما نیاز دارید با غرایز مادری تان، در ارتباط باشید

خواب شکم بزرگ و متورم در خواب نشانه پروژه جدید در حال انجام است.

دیدن یک شکم بزرگ ( حامله) در خواب، بیانگر احساساتی است که به سطح می رسد(به حدی می رسد که بیان شود-به بالاترین حد خود می رسد).

آنها دیگر نمی توانند سرکوب شده باقی بمانند


تعبیر خواب شکم از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب شکم خود را ببینید، نشانه آن است که آرزوهای بسیار دارید .

اما باید با دنیای آرزوهایتان واقعی تر برخورد کنید و بجای رویا پردازی، دو چندان در زندگی کار کنید و از تفریح و تفنن بپرهیزید .

اگر خواب ببینید شکمتان سخت و منقبض شده است، نشانه آن است که دوستان شما را نادیده می گیرند و آزارتان می دهند .

اگر خواب ببینید شکمتان ورم کرده است، نشانه آن است که در آینده با سختی مواجه خواهید شد ولی بر آنان غلبه خواهید کرد و با تلاشهای خود به راحتی خواهید رسید .

اگر خواب ببینید خون از شکمتان جاری می شود، نشانه آن است که حادثه وحشتناکی در خانواده تان رخ خواهد داد .

اگر در خواب شکم کودکی بیمار را ببینید، نشانه آن است که نوعی بیماری واگیر دار در کمینتان نشسته است .

دیدن شکمی بزرگ درخواب، نشانه کسب ثروت و سعادت است .

دیدن شکمی چروکیده در خواب، نشانه ابتلا به بیماری و درد است .

اگر دختری خواب ببیند از ناحیه شکم زخمی شده است، نشانه آن است که خطری او را تهدید می کند .

اگر خواب شکم خود را بزرگ ببینید و یا اینکه ببینید شکمتان ورم کرده است، نشانه آن است که در آینده با سختی مواجه خواهید شد ولی بر آنان غلبه خواهید کرد و با تلاشهای خود به راحتی خواهید رسید.


تعبیر خواب شکم از دیدگاه محمد ابن سیرین

شکم دلیل بر فرزندان بود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments