تعبیر خواب شپش 🌒 تعبیر خواب شپش در سر / تعبیر خواب شپش ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شپش 🌒 دیدن شپش در خواب نشانه چیست / دیدن شپش در خواب

تعبیر خواب شپش, تعبیر خواب شپش درمو, تعبیر خواب شپش در موهای سر, تعبیر خواب شپش در موی سر دختر, تعبیر خواب شپش روی سر, تعبیر خواب کشتن شپش در موی سر, تعبیر خواب شپش در سر خود, تعبیر خواب شپش در سر دختر, تعبیر خواب حشره در موی سر, تعبیر خواب کشتن شپش سر, تعبیر خواب شپش ابن سیرین, تعبیر خواب شپش امام جعفر صادق, تعبیر خواب شپش دانیال نبی

تعبیر خواب شپش, تعبیر خواب شپش درمو, تعبیر خواب شپش در موهای سر, تعبیر خواب شپش در موی سر دختر, تعبیر خواب شپش روی سر, تعبیر خواب کشتن شپش در موی سر, تعبیر خواب شپش در سر خود, تعبیر خواب شپش در سر دختر, تعبیر خواب حشره در موی سر, تعبیر خواب کشتن شپش سر, تعبیر خواب شپش ابن سیرین, تعبیر خواب شپش امام جعفر صادق, تعبیر خواب شپش دانیال نبی

تعبیر خواب شپش, تعبیر خواب شپش درمو, تعبیر خواب شپش در موهای سر, تعبیر خواب شپش در موی سر دختر, تعبیر خواب شپش روی سر, تعبیر خواب کشتن شپش در موی سر, تعبیر خواب شپش در سر خود, تعبیر خواب شپش در سر دختر, تعبیر خواب حشره در موی سر, تعبیر خواب کشتن شپش سر, تعبیر خواب شپش ابن سیرین, تعبیر خواب شپش امام جعفر صادق, تعبیر خواب شپش دانیال نبی

دیدن شپش در خواب ، دلزدگی ، پریشانی و احساس گناه را نشان می دهد.
از طرف دیگر ، شپش ها یک فرد ، موقعیت و یا رابطه ای را نشان می دهند که می خواهید از آن فاصله بگیرید.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شپش را در خواب انسانی ضعیف، انگل و مزاحم بیان می‌کند. انسانی که به صورت انگل وار از بیننده خواب تغذیه می‌کند مزاحم او گردیده و حتی در حریم او و محیط خانواده‌اش مالش را از بین می‌برد.

اگر در خواب شپشی را از بین بردید بر دشمن غلبه خواهید کرد و اگر تعداد زیادی شپش مشاهده کردید بر سر زبان‌ها خواهید افتاد.
برخی از تعبیرگران دیدن تعداد زیادی شپش را بیانگر شدت آزار و رنجیدن از طرف مزاح می‌دانند.


محمد ابن سیرین گوید :

تعبیر خواب شپش، عیال و زن انسان می‌باشند که نان‌خور او می‌باشد و خرج و مخارجش را بر عهده دارد.
اگر در خواب ببینی شپش‌های فراوانی روی بدن وجود دارد، تعبیرش مال و حشمت می‌باشد.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن شپش در خواب، علامت ابتلا به بیماری درد آور نگرانی‌های دیگر است.
دیدن شپش روی ساقه گیاهان در خواب، نشانه قحطی و زیان‌های دیگر مالی است.
دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب، علامت آن است که با نزدیکان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید کرد.
اگر خواب ببینید شپش می‌گیرید، نشانه آن است که به بیماری دچار می‌شوید و آن بیماری را به دیگران نیز سرایت می‌دهید.


لیلا برایت میگوید :

دیدن شپش در خواب، بیانگر آن است که از موضوعى خشمگین و عصبانى می‌شوید.


جابر مغربی گوید :

اگر ببیند شپش بکشت، دلیل که دشمن قهر کند. اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل که به زبان خلق افتد.


لوک اویتنهاو میگوید :

خواب شپش : شانس با شماست .
تعداد بسیاری شپش : فراوانی مادیات .
تعداد زیادی شپش را میکشید: آبروریزی.
روی لباسهایتان شپش پیدا میکنید : پول بسیار نزدیک است .
در موهایتان شپش پیدا میکنید : شما بسیار ثروتمند خواهید شد.
روی دیگران شپش پیدا میکنید : بدشانسی در روابط عشقی.
روی بدنتان شپش دارید : بزودی پول فراوانی خواهید داشت
دیدن شپش در خواب، دلیل بر عیال مرد باشد، که نعمت او خورند.
اگر بیند بر تن او شپش بسیار بود، دلیل مال و حشمت بود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments