تعبیر خواب شمعدان🌒 تعبیر خواب آینه شمعدان/ تعبیرخواب شمعدان از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شمعدان🌒 تعبیر خواب آینه شمعدان/ تعبیرخواب شمعدان از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب شمعدان, تعبیر خواب آینه شمعدان,تعبیر خواب شمعدان از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب هدیه گرفتن شمعدان, تعبیر خواب هدیه گرفتن آینه و شمعدان, تعبیر خواب شمعدان سبز, تعبیر شمعدان در فال قهوه, تعبیر خواب شمعدان از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب شمع هدیه گرفتن, تعبیر خواب شمع در شمعدان, شکستن شمعدان عروس, تعبیر خواب شمعدان از دیدگاه محمد این سیرین

تعبیر خواب شمعدان, تعبیر خواب آینه شمعدان,تعبیر خواب شمعدان از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب هدیه گرفتن شمعدان, تعبیر خواب هدیه گرفتن آینه و شمعدان, تعبیر خواب شمعدان سبز, تعبیر شمعدان در فال قهوه, تعبیر خواب شمعدان از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب شمع هدیه گرفتن, تعبیر خواب شمع در شمعدان, شکستن شمعدان عروس, تعبیر خواب شمعدان از دیدگاه محمد این سیرین

تعبیر خواب شمعدان, تعبیر خواب آینه شمعدان,تعبیر خواب شمعدان از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب هدیه گرفتن شمعدان, تعبیر خواب هدیه گرفتن آینه و شمعدان, تعبیر خواب شمعدان سبز, تعبیر شمعدان در فال قهوه, تعبیر خواب شمعدان از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب شمع هدیه گرفتن, تعبیر خواب شمع در شمعدان, شکستن شمعدان عروس, تعبیر خواب شمعدان از دیدگاه محمد این سیرین


تعبیر خواب شمعدان از دیدگاه کلی

جاشمعی در خواب نشان دهنده ثروتی است که به دلیل تلاش زیاد به دست می‌ آید.


تعبیر شمعدان مجلل در خواب

اگر شمعدان مجلل و با شکوه باشد خانه و خانواده ای خوب و دل خواه خواهیم داشت و نشان آن است که وضع مالی ما بهبود می یابد و از جهت همسر و فرزند نیز خیالی آسوده خواهیم داشت و چنان چه شمعدان خرد و حقیر باشد تعبیر خلاف آن است.


تعبیر شمعدان طلایی در خواب

برخی از معبران نوشته اند شمعدان زن است که اگر نقره ای با شد خوب است. اگر طلائی باشد آن زن از خانواده ای بزرگ بیرون آمده است.


تعبیر شمعدان گلی در خواب

اگر شمعدان گلی باشد روستائی یا فقیر است، چرا که ممکن است روستائی فقیر نباشد و فقیر هم روستا نشین نشود.

آن قدر که درباره شمع گفته و نوشته شده معبران درباره شمعدان چیزی مهمی ذکر نکرده اند ولی به تجربه ثابت شده که شمعدان جز خانه و خانواده اشاره به چیز دیگری نمی تواند باشد.


تعبیر خواب شمعدان از دیدگاه  آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در شمعدانی شمعهایی سالم قرار گرفته است، نشانه آن است که آینده ای درخشان در انتظار شماست .

اما اگر ببینید در شمعدانها شمعی نیست، تعبیری بر خلاف آنچه بیان شد دارد .


تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنایی های ما زا آن جا مایه می گیرد.

مادر ما آن جا است همسر ما آن جا است و فرزند ما آن جا است و بالاخره در آن جا است که آرامش می یابیم و آسایش می کنیم و تامین داریم.

خانه و خانواده همه این ها را می تواند به ما ببخشد و در خود جمع داشته باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments