تعبیر خواب شطرنج🌒 تعبیر خواب مهره شطرنج/ تعبیرخواب شطرنج از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شطرنج🌒 تعبیر خواب مهره شطرنج/ تعبیرخواب شطرنج از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب شطرنج, تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب مهره اسب شطرنج, تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب بازی کردن شطرنج, تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب شطرنج, تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب مهره اسب شطرنج, تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب بازی کردن شطرنج, تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب شطرنج, تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب مهره اسب شطرنج, تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب بازی کردن شطرنج, تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه کلی

دیدن یا بازی شطرنج در خواب بیانگر این است که نیاز دارید قبل از اینکه تصمیم بگیرید به دقت در مورد یک موقعیت فکر کنید.

مربع های سفید و سیاه صفحه شطرنج ، نمادی از جنبه های مثبت و منفی یک موقعیت است.

خواب ممکن است در این مورد نظر دهد که شما جفت عشقی خود یا جفت کاری خود را ، چگونه ملاقات کرده اید.

تعبیر شطرنج‌بازی، تهمت و بهتان و دروغ می‌باشد.


تعبیر خواب شطرنج بازی کردن

اگر کسی در خواب در حال بازی شطرنج بود، به طرف مقابل دروغ و تهمت می بندد و طرف مقابل نیز نسبت به او همین رفتار را دارد.

اگر کسی دید که بازی شطرنج را برد، به دروغ بر کسی غلبه خواهد کرد.

بازی کردن شطرنج در خواب بیانگر توجه و دقت به موقعیت‌های پیش روی شماست. قبل از هرگونه تصمیم گیری تمامی جوانب را در نظر بگیرید.


تعبیر خواب مهره شاه در شطرنج

دیدن مهره شاه در خواب یک نشانه خطرناک است.

این مهره بیانگر حضور زنی در زندگی شماست که شما بر سر جایتان فرو می‌نشاند.


تعبیر خواب دیدن مهره های شطرنج

دیدن مهره‌های شطرنج در رؤیا غرق شدن و مجذوب شدن در موقعیت‌های خاص و یا روابطی که در پیش رو هستند را نشان می‌دهد.

به دلیل درگیر شدن زیاد در اینگونه روابط و موقعیت‌ها اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می‌دهد را نادیده می‌گیرید و در نتیجه کنترل زیادی روی این روابط نخواهید داشت.

این موقعیت‌ها در فعالیت‌ها و رفتار شما تأثیر بسزایی دارند.


تعبیر خواب شطرنج بازی کردن از دیدگاه اصفهانی

دیدن شطرنج باختن به خواب، دلیل بهتان و دروغ بود.

اگر بیند شطرنج کرد و بر کسی غلبه کرد، دلیل که به باطل بر کسی غلبه کند. اگر بیند که خصم بر وی غلبه کرد، دلیل است بر وی بهتان گویند و کارش بی منفعت باشد.


تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن شطرنج باختن به خواب ، دلیل بهتان و دروغ بود. اگر بیند شطرنج کرد و بر کسی غلبه کرد، دلیل که به باطل بر کسی غلبه کند.

اگر بیند که خصم بر وی غلبه کرد، دلیل است بر وی بهتان گویند و کارش بی منفعت باشد.

اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید ، دلالت بر آن دارد که در کارهایتان با کسادی مواجه خواهید شد ، این خواب می تواند نشانه بیماری و یا یافتن دوستانی ناموافق باشد .

اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده اید ، دلالت بر آن دارد که از منافع غیر قابل اعتماد برای شما نگرانی ایجاد می شود .

اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده اید نشانه آن است که بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد .


تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

بازی کردن با شطرنج و تخته نرد در خواب، به فریب کاری، حسد، فتنه و آشوب تعبیر میشود.


تعبیر خواب شطرنج از دیدگاه جابر مغربی

بازی کردن با شطرنج و تخته نرد در خواب، به فریب کاری، حسد، فتنه و آشوب تعبیر میشود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments