تعبیر خواب شتر مرغ🌒 تعبیر خواب تخم شتر مرغ/ تعبیرخواب شتر مرغ از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شتر مرغ🌒 تعبیر خواب تخم شتر مرغ/تعبیرخواب شتر مرغ از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب شتر مرغ, تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب گوشت شتر مرغ, تعبیر خواب نوک زدن شترمرغ, تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه امام صادق,تعبیر خواب ترسیدن از شتر مرغ, تعبیر خواب شتر مرغ وحشی, تعبیر خواب شتر سواری, تعبیر خواب مرغ, تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب شتر مرغ, تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب گوشت شتر مرغ, تعبیر خواب نوک زدن شترمرغ, تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه امام صادق,تعبیر خواب ترسیدن از شتر مرغ, تعبیر خواب شتر مرغ وحشی, تعبیر خواب شتر سواری, تعبیر خواب مرغ, تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب شتر مرغ, تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب گوشت شتر مرغ, تعبیر خواب نوک زدن شترمرغ, تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه امام صادق,تعبیر خواب ترسیدن از شتر مرغ, تعبیر خواب شتر مرغ وحشی, تعبیر خواب شتر سواری, تعبیر خواب مرغ, تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه کلی

تعبیر خواب شتر مرغ تغییرات مادی و معنوی و نگاهی دوباره به زندگی است.


تعبیر خواب تخم شتر مرغ

دیدن تخم شتر مرغ در خواب نشان دهنده رکود و عدم حرکت به جلوست. احتمالا مدت زمان زیادی طول می کشد تا به هدف خود برسید.

تعبیر دیدن تخم شکسته شترمرغ در خواب این است که از رکود خارج می شوید و پیشرفت می کنید. احتمالا در آینده تجربیات جدیدی را کسب خواهید کرد.


تعبیر خواب جوجه شتر مرغ

تعبیر دیدن جوجه شتر مرغ در خواب به این معنی است که به زودی باردار خواهید شد.


تعبیر خواب شترمرغ سواری

تعبیر خواب شتر مرغ سواری نشان دهنده آزادی و استقلال است. شما این قدرت را دارید که هر کاری را می خواهید به راحتی انجام دهید.


تعبیر خواب سر شتر مرغ

دیدن سر شتر مرغ در خواب به این معنی است که بعضی مسائل را در زندگی نادیده می گیرید.

شاید وقت آن رسیده که از حصاری که دور خودتان کشیده اید بیرون بیایید و آماده جنگیدن با مشکلات زندگی شوید.


تعبیر خواب تعقیب شتر مرغ

اگر در خواب دیدید که شتر مرغ شما را تعقیب می کند تعبیرش این است که شما افرادی را در زندگی ناراحت کرده اید و به دنبال آن ها هستید تا این ناراحتی را از دلشان در بیاورید.


تعبیر خواب پر شتر مرغ

تعبیر دیدن پر شتر مرغ در خواب به این معنی است که توانایی این را دارید که با کمی تلاش و پشتکار به هدف خود برسید.


تعبیر خواب شتر مرغ مرده

تعبیر خواب شتر مرغ مرده نشان دهنده ضعف شخصیتی شماست.

این ضعف بر وضعیت روحی شما تاثیر بدی گذاشته است. این ضعف ممکن است ناشی از مسائل کاری و یا سوء تفاهم های خانوادگی باشد.


تعبیر خواب شتر مرغ بزرگ (غول پیکر)

تعبیر دیدن شتر مرغ غول پیکر در خواب به معنی انجام کارهای بدون فکر و منطق است.

ممکن است سریعا در مورد مساله ای تصمیم گیری کنید بدون اینکه به آن فکر کنید.


تعبیر خواب شتر مرغ سیاه

تعبیر خواب شتر مرغ سیاه، پیش بینی اتفاقات مهم ، شگفت انگیز و غیر منتظره در آینده است.


تعبیر خواب شتر مرغ سفید

تعبیر دیدن شتر مرغ سفید در خواب عدالت در قضاوت های شماست.


تعبیر خواب یک دسته شتر مرغ

تعبیر دیدن شتر مرغ های زیاد در خواب پیروزی و شادی است.


تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه محمد ابن سیرین

شترمرغ در خواب مرد بیابانی بود.

اگر شترمرغ ماده بود زن بیابانی بود. اگر بیند شترمرغ ماده گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد.

اگر بیند بر شترمرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته‌اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد.


تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر بیند شترمرغ را بکشت، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند.

اگر بیند در خانه شترمرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی حاصل شود.

اگردید که بچه شترمرغ داشت، دلیل که فرزند مرد بیابانی او را حاصل شود.


تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه جابر مغربی

اگر دید با شترمرغ بنشست و آن شترمرغ او رامطیع بود و او را در هوا برد و دیگر باره از هوابه زمین آمد، دلیل که با مردی بیابان به سفر رود و بازآید با سود بسیار.

اگر به خلاف این بیند بد بود.


تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن شتر مرغ در خواب، علامت آن است که پنهانی به ثروت اندوزی خواهید پرداخت، هم زمان با این کار نسبت به زنان رفتاری حقارت آمیز در پیش می‌گیرند.


تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه لوک اویتنهاو

شتر مرغ: سبک سری‌های شما به دیگران سود می‌رساند


تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه کارل یونگ

تعبیر خواب تخم شترمرغ تولد دوباره است


تعبیر خواب شتر مرغ از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

معبران شتر مرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند.

عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهر ها زندگی نمی کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب های ما به شکل و هئیت حیواناتی ظاهر می شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم.

شتر مرغ یکی از آن ها است که معبران مردی بیابانی دانسته اند و بالطبع شتر مرغ هم زنی است بیابانی.

این عقاید را می توانیم این طور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما عجیب جلوه کند در خواب های ما به شکل این حیوانات متجلی می شود.

سوار شدن بر شتر مرغ مسافرت به نقاط بسیار دور و عجیب است. آوردن شتر مرغ به خانه دعوت یا رسید ن مهمان غریب و بیگانه است.

اگر در خواب دیدید که برای گرفتن شتر مرغی می دوید یا تمهید می کنید یا دام می نهید نشان آن است که برای انجام کاری ناگزیر می شوید با اشخاصی غریب و نا آشنا و مسلط تر از خودتان که توانا تر نیز هستند برخورد کنید و آشنا شوید و تلاش و تقلای بسیار بکنید.

پر شتر مرغ سوغات است که از سرزمین های دور برای شما می رسد و اگر احیانا شما به کسی سوغات دادید این کار از جانب شما انجام می گیرد.

زینت کردن پر شتر مرغ بر موی سر یا جامه نشان آن است که عادت و اخلاقی دارید نامطلوب که مورد پسند و تایید دیگران نیست و می تواند محل ایراد و ملامت باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments