تعبیر خواب شتر 🌒 تعبیر خواب شتر در خانه / تعبیر خواب شتر حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شتر 🌒 تعبیر خواب شتر در خانه / تعبیر خواب شتر حضرت یوسف / تعبیر خواب شتر از امام صادق

تعبیر خواب شتر, تعبیر خواب شتر سیاه رنگ, تعبیر خواب شتر امام صادق, تعبیر خواب شتر حضرت یوسف, تعبیر خواب شتر ابن سیرین, تعبیر خواب شتر سواری ابن سیرین, تعبیر خواب شتر قهوه ای در خانه, تعبیر خواب حمله شتر, تعبیر خواب کشتن شتر, تعبیر خواب شیر شتر, تعبیر خواب پوست شتر, تعبیر خواب گوشت شتر

تعبیر خواب شتر, تعبیر خواب شتر سیاه رنگ, تعبیر خواب شتر امام صادق, تعبیر خواب شتر حضرت یوسف, تعبیر خواب شتر ابن سیرین, تعبیر خواب شتر سواری ابن سیرین, تعبیر خواب شتر قهوه ای در خانه, تعبیر خواب حمله شتر, تعبیر خواب کشتن شتر, تعبیر خواب شیر شتر, تعبیر خواب پوست شتر, تعبیر خواب گوشت شتر

تعبیر خواب شتر, تعبیر خواب شتر سیاه رنگ, تعبیر خواب شتر امام صادق, تعبیر خواب شتر حضرت یوسف, تعبیر خواب شتر ابن سیرین, تعبیر خواب شتر سواری ابن سیرین, تعبیر خواب شتر قهوه ای در خانه, تعبیر خواب حمله شتر, تعبیر خواب کشتن شتر, تعبیر خواب شیر شتر, تعبیر خواب پوست شتر, تعبیر خواب گوشت شتر

دیدن شتر در خواب نشانگر این است که شما باید محافظه کارتر باشید. مسئولیت ها و مشکلات زیادی را بر دوش خود دارید. شما به جای بیان آن ها، آن را در دل خود نگه میدارید و با کسی بازگو نمیکنید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید. از طرف دیگر ، شتر نشان دهنده استقامت شما است.

منوچهر مطیعی تهرانی :

شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب . داشتن شتر های بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روائی. شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است.
نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست. اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید. چنان چه دیدید شتران بسیاری جائی جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را می شناسید حادثه ای پیش می آید که جنبه عام دارد و شما را نیز شامل می شود. مثل سیل جاری می شود یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید. خون شتر مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید در خواب زانوی شتری را می بندید در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.


تعبیر خواب شتر به روایت محمد ابن سیرین :

اگر کسی خود را بر شتری مجهول بیند که به شتاب همی رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیند بر شتری جولان همی کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر شتری نشسته بود و راه گم کرده می راند و ندانست راه راست کجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت.


کرمانی میگوید :

اگر بیند که شتر را قربانی می‌کرد و گوشت او را به هر کسی می‌داد، دلیل که مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد. اگر بیند که شتری مجهول در پس او همی آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود.
اگر ببیند که شتری را رام کرد، دشمن را مقهور خویش کند. اگر ببیند که گله شتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید، در آنجا دشمن جمع شود، یا سیل در آنجا خرابی کند یا بیماری در بین مردم آن محل شیوع خواهد یافت. اگر ببیند که شتران بار گندم و جو داشتند، تعبیرش خیر و برکت است.


جابر مغربی میگوید :

اگر بیند که قومی شتری بکشتند و گوشت آن قسمت کردند، دلیل کند که در آن موضع مردی دارا بیمرد و مال وی را قسمت کنند به میراث.
اگر ببیند بر شتر یک ساله نشسته بود، اندوهگین شود. اگر ببیند از اندام شتر وی خون زایل شود، سعادت و نعمت دنیا یابد. اگر ببیند مهار شتری را می کشید، با کسی دشمن خواهد شد. اگر ببیند که در بیابان شترهای بسیاری را یافت، بر مردم آنجا فرمانروا خواهد شد. اگر ببیند که دو شتر یافت، مال یابد. اگر ببیند کسی به او شتری داد، از کسی به او سود خواهد رسید.


تعبیر خواب شتر به روایت امام صادق :

دیدن شتر درخواب بر ده وجه بود.
پادشاه عجمی، مردی امیر، مرد مؤمن، سیل، فتنه و آشوب، آبادانی، نصیب شدن زن، حج، نعمت، مال


تعبیر خواب شتر به روایت حضرت دانیال :

اگر بیند بر شتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل که بر مردی بزرگ غلبه کند.
اگر بیند شتر را همی دوشید، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدران شیر که دوشیده بود. اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود.
اگر بیند ماده شتری کسی بدو بخشید، یا از کسی بخرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا دزد برد، دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتری دید به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که گوشت شتر می‌خورد، دلیل است بیمار گردد.


لوک اویتنهاو میگوید :

شتر: کار و تلاش در پیش روی شماست
نوازش کردن شتر: شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد
شتر با بار: ارثی از دور دست‌ها به شما خواهد رسید
سوار شتر شدن: مسافرت همراه با مشقت


کارل گوستاو یونگ میگوید :

دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می کشید. شما تمایل دارید به جای اینکه احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید.
تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست.
خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می‌کنید بیانگر این است که شما آماده‌اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید.


تعبیر خواب شتر حضرت یوسف :

اگر بر شتر سوار شده دولت یابد
اگر مهار شتر در دست می‌کشد بر گروهی حکم کند


اسماعیل بن اشعث میگوید :

اگر زنی ببیند شتری را خورده است، یـعـنـی «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد
اگر کسی ببیند که اشتران بسیار اعرابی داشت، در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمی بودند، در دیار عجم پادشاه گردد. اگر پوست اشتر به زنی برسد، تعبیرش مال و نعمت است. اگر ببیند که اشتر با او سخن گفت، خیر و نیکی به او خواهد رسید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments