تعبیر خواب سیب 🌒 تعبیر خواب درخت سیب قرمز از حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۱۵ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سیب 🌒 تعبیر خواب درخت سیب قرمز از حضرت یوسف

تعبیر خواب سیب, تعبیر خواب درخت سیب قرمز, تعبیر خواب سیب درختی, تعبیر خواب سیب قرمز, تعبیر خواب سیب فاسد, تعبیر خواب سیب ترش, تعبیر خواب سیب کال, تعبیر خواب سیب زرد, تعبیر خواب سیب برای زن باردار, تعبیر خواب سیب حضرت یوسف, تعبیر خواب سیب امام صادق, تعبیر خواب سیب دانیال نبی, تعبیر خواب سیب یونگ, تعبیر خواب درخت پر از سیب, تعبیر خواب سیب دادن به دیگران, تعبیر خواب سبد سیب, تعبیر خواب باغ سیب, تعبیر خواب چیدن سیب قرمز از درخت, تعبیر خواب سیب سبز, دیدن سیب سبز در خواب

تعبیر خواب سیب, تعبیر خواب درخت سیب قرمز, تعبیر خواب سیب درختی, تعبیر خواب سیب قرمز, تعبیر خواب سیب فاسد, تعبیر خواب سیب ترش, تعبیر خواب سیب کال, تعبیر خواب سیب زرد, تعبیر خواب سیب برای زن باردار, تعبیر خواب سیب حضرت یوسف, تعبیر خواب سیب امام صادق, تعبیر خواب سیب دانیال نبی, تعبیر خواب سیب یونگ, تعبیر خواب درخت پر از سیب, تعبیر خواب سیب دادن به دیگران, تعبیر خواب سبد سیب, تعبیر خواب باغ سیب, تعبیر خواب چیدن سیب قرمز از درخت, تعبیر خواب سیب سبز, دیدن سیب سبز در خواب

تعبیر خواب سیب, تعبیر خواب درخت سیب قرمز, تعبیر خواب سیب درختی, تعبیر خواب سیب قرمز, تعبیر خواب سیب فاسد, تعبیر خواب سیب ترش, تعبیر خواب سیب کال, تعبیر خواب سیب زرد, تعبیر خواب سیب برای زن باردار, تعبیر خواب سیب حضرت یوسف, تعبیر خواب سیب امام صادق, تعبیر خواب سیب دانیال نبی, تعبیر خواب سیب یونگ, تعبیر خواب درخت پر از سیب, تعبیر خواب سیب دادن به دیگران, تعبیر خواب سبد سیب, تعبیر خواب باغ سیب, تعبیر خواب چیدن سیب قرمز از درخت, تعبیر خواب سیب سبز, دیدن سیب سبز در خواب

دیدن یک درخت سیب در خواب شما نمادی از عظمت و شکوه است.

دیدن سیب در حال رشد در یک درخت در خواب ، نمادی از دانش ، خرد و رونق بزرگ است.

این عبارت معمولی را نیز در نظر بگیرید ، “یک سیب در روز پزشک را از خود دور می کند” که ممکن است نشانگر این باشد که شما نیاز به مراقبت بهتر از سلامتی خود دارید.

خواب دیدن یک سیب بیانگر هارمونی ، لذت و باروری است. از طرف دیگر ، خوردن سیب در خواب شما نمادی از اشتهای جنسی ، هوسهای شهوت انگیز و آگاهی جنسی شما است.

تعبیر خواب سیب سبز

دیدن سیب های سبز نشان دهنده عشق است که هنوز شکوفا نیست.

خواب سیب سبز نشان از رابطه و عشقی جدید دارد که در آینده به وجود می آید.


تعبیر خواب سیب فاسد و گاز زده شده

دیدن سیب های فاسد یا خورده شده در خواب ، نشان می دهد هدف شما ممکن است عملی نباشد و حتی برای شما مضر باشد. همچنین ممکن است نمایانگر غفلت و بی دقتی باشد.

اگر در خواب سیب فاسدی را مشاهده کردید و سپس آن را خوردید این خواب نشانه خوبی نخواهد داشت ولی در مورد نتیجه آن در بیداری خیلی هم نگران نباشید تقدیر شما دست خودتان است. صبور باشید و قدرت خود را باور داشته باشید همه راه‌ها برای پیشرفت شما باز است.

اگر در خواب سیب گندیده ببینید نشان از آن دارد که فرصت خود را برای معامله و رسیدن به سود کاری از دست داده اید.
سیب ترش و بد بو و کال نیز درخواب همین تعبیر را دارد. بهتر است بعد از دیدن این خواب تصمیمات کاری خود را مجددا بررسی کنید.


تعبیر خواب سیب خوردن

اگر خواب ببینید که سیب می خورید ، پس دلالت بر این دارد که سخت کوشی و فداکاری شما پرداخت می شود.


تعبیر خواب سیب قرمز

اگر در رویا سیب را قرمز و همراه با شاخ و برگ سبز براق ببینید تعبیری بسیار فوق العاده خواهد داشت.


تعبیر خواب سیب رسیده روی درخت

اگر شما سیب رسیده ای را بر درخت مشاهده کردید اوقاتی که در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی طی خواهد شد و به همه آرزوهای خود خواهید رسید پس به این فکر کنید که در زندگی خود چه می‌خواهید.


تعبیر خواب سیب زرد

خواب سیب زرد نماد ثروت و مال فراوان است و رنگ آن هر چه زردتر باشد ثروت نیز بیشتر است.


تعبیر خواب سیب سیاه

تعبیر خواب سیب سیاه نشان از وجود بیماری جدی است.


مطیعی تهرانی میگوید :

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده‌اند اما این درست نمی‌تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.
دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می‌دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می‌دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته‌اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزویی را در دل می‌پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می‌دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.


ابن سیرین میگوید :

تعبیر سیب سبز، فرزند می‌باشد. تعبیر سیب سرخ، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، صاحب فرزند دختر می‌شوی. تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان می‌باشد. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای، از شریک خودت جدا می‌شوی. تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری می‌باشد.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن سیب قرمز به درختان سبز، نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.
اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می‌خورید، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت. اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می‌زنید، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید.
اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، نشانه آن است که کوشش‌ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید.
اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می‌کنید.
اگر خواب ببینید سیب‌ها بر زمین افتاده‌اند، نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می‌دهند.


کرمانی گوید :

تعبیر سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده
اگر ببینی سیب ترش می‌خوری، خبر ناخوشایندی می‌شنوی و اگر ببینی سیب شیرین می‌خوری، خبر خوش میشنوی.


امام صادق میفرمایند :

تعبیر خواب به روایت امام صادق
دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.
فرزند، منفعت، بیماری، کنیزک، مال و خواسته ونعمت، فرمانروایی، همت اهتمام بیننده، خیر غایب و حاضر


حضرت دانیال میفرمایند :

تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت می‌باشد، ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر «پادشاهی» سیب را در خواب ببیند، تعبیرش حکومت می‌باشد، یا اگر بازرگانی سیب را ببیند، تعبیرش تجارت او می‌باشد، شغل‌های دیگر نیز به همین صورت است،‌‌‌‌‌ اگر ببینی سیب داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.


حضرت یوسف میفرمایند :

دیدن سیب از خویشان خود شاد شود.


یونگ میگوید :

دیدن اینکه سیب‌هایی روی درخت می‌رویند در خواب، سمبلی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش‌هایی برای شما در راه است. این گفته‌ی مشهور را د. رنظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث می‌شود که شما مریض نشوید و کارتان به دکتر نیفتد» که ممکن است بیانگر این باشد شما نیاز دارید که بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. شاید شما نیاز دارید به دکتر بروید.
خواب دیدن اینکه شما یک سیب می‌خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.
دیدن سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است.
دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این است که هرچه که برایش تلاش می‌کنید و هدفتان است ممکن است کامل نشده باشد (به طور کامل به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد)، و حتی برای شما مضر باشد. ممکن است بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد.


لیلا برایت میگوید :

خوردن سیب در خواب، نشانه وقوع اتفاقات خوشایند است.
دیدن سیب کرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه است.
دیدن سیب بر روى درخت، نشانه‏ پیشرفت و موفقیت در کارها است.
تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها
دیدن سیب در خواب نشانه آنست که پول فراوانی بدست میآورید و خوشبخت خواهید شد .
اگر در خواب ببینید که سیب شیرین می خورید نشانه آنست که پول و وقایع بسیار خوشایند برای شما به دست میاید

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments