تعبیر خواب سگ 🌒 تعبیر خواب سگ نگهبان از حضرت امام صادق و این سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سگ 🌒 تعبیر خواب سگ نگهبان از حضرت امام صادق و این سیرین

تعبیر خواب توله سگ سفید,تعبیر خواب سگ سفید خانگی, تعبیر توله سگ در خواب چیست, خواب سگ قهوه ای بزرگ, تعبیر خواب مدفوع سگ, تعبیر خواب ادرار سگ, تعبیر خواب سگ وحشی قهوه ای, تعبیر دیدن سگ سفید در خواب, تعبیر دیدن سگ وحشی, تعبیر دیدن سگ سیاه, تعبیر دیدن سگ هار

تعبیر خواب توله سگ سفید,تعبیر خواب سگ سفید خانگی, تعبیر توله سگ در خواب چیست, خواب سگ قهوه ای بزرگ, تعبیر خواب مدفوع سگ, تعبیر خواب ادرار سگ, تعبیر خواب سگ وحشی قهوه ای, تعبیر دیدن سگ سفید در خواب, تعبیر دیدن سگ وحشی, تعبیر دیدن سگ سیاه, تعبیر دیدن سگ هار

تعبیر خواب توله سگ سفید,تعبیر خواب سگ سفید خانگی, تعبیر توله سگ در خواب چیست, خواب سگ قهوه ای بزرگ, تعبیر خواب مدفوع سگ, تعبیر خواب ادرار سگ, تعبیر خواب سگ وحشی قهوه ای, تعبیر دیدن سگ سفید در خواب, تعبیر دیدن سگ وحشی, تعبیر دیدن سگ سیاه, تعبیر دیدن سگ هار

دیدن یک سگ در خواب شما نمادی از شهود ، وفاداری ، سخاوت ، محافظت و وفاداری است. این رویا حاکی از آن است که ارزشهای ارزشمند و اهداف خوب شما را قادر می سازد در جهان پیش بروید و موفقیت را برای شما به ارمغان بیاورید.
رویای سگ همچنین ممکن است نماینده شخصی در زندگی شما باشد که این خصوصیات را نشان می دهد.
از طرف دیگر ، دیدن یک سگ در خواب شما نشانگر مهارتی است که ممکن است شما نادیده گرفته یا فراموش کرده باشید.


دیدن سگ شرور در خواب

اگر سگ شرور باشد  آنگاه بیانگر درگیری درونی در درون خود است. همچنین ممکن است نشانگر خیانت و بی اعتماد بودن باشد.


دیدن سگ مرده یا در حال مرگ

اگر سگ مرده یا در حال مرگ است ، این به معنای از دست دادن یک دوست خوب یا وخیم تر شدن غرایز شما است.


دیدن سگ در حالی که پایتان را گاز گرفته

خواب دیدن اینکه یک سگ پای شما را گاز میگیرد ، نشان می دهد که توانایی تعادل جنبه های زندگی خود را از دست داده اید. ممکن است در نزدیک شدن به یک موقعیت جدید مردد باشید یا تمایلی به پیشبرد اهداف خود نداشته باشید.


دیدن سگ در حالی که دستتان را گاز گرفته

خواب دیدن که یک سگ دست شما را گاز میگیرد نمادی از بی اعتمادی است.


اگر سگ در خواب گازتان گرفت

خواب دیدن کسی که توسط یک سگ گزش شده است نشانگر خیانت است. احساس می کنید که از این شخص به شما ستم شده است.


اگر سگ در خوابتان بی آزار بود

دیدن یک سگ خوشحال و بی آزار در خواب شما نمادی از لذت ها و فعالیت های اجتماعی است.


دیدن یک سگ وحشی در خواب

اگر سگ وحشیانه پارس می کند ، این نشانگر عادت شما برای درخواست مطالبات بر روی افراد و کنترل موقعیت های اطراف شما است.


دیدن یک سگ بیمار در خواب

دیدن یک سگ بیمار در خواب شما نمادی از دوستی غفلت است.


اگر در خواب به سگ غذا میدهید

خواب دیدن اینکه سگ را تغذیه می کنید به این معنی است که شما یک مهارت یا استعداد قدیمی را پرورش می دهید. همچنین این بدان معناست که شما باید زمان و تلاش بیشتری را برای تقویت دوستی خود بکار بگیرید.


اگر خواب دیدید که سگی خریداری کردید

خواب دیدن اینکه سگی را خریداری می کنید نشانگر تمایل شما به داشتن دوست و یا همراه جدید است.


اگر در خواب سگی هدیه گرفتید

خواب دیدن اینکه سگ خود را به شما هدیه می دهند یا می فرستد نشان می دهد که تصمیمات و انتخابهایی که اکنون می کنید ممکن است برای دیگران بد برداشت شود. شما باید آنچه را برای شما مناسب است انجام دهید و از آنچه دیگران درمورد شما تصور می کنند نگران نباشید. از طرف دیگر ، این نشان دهنده پذیرش دوستی است.


فرار از دست سگ در خواب

فرار از دست سگ در خواب به معنای این است که شما در قصد یک دوست احساس تردید می کنید. شاید احساس خیانت کنید. دوست شما الزاما یک دوست خوب نیست.


دیدن سگ سیاه در خواب

دیدن یک سگ سیاه رنگ در خواب شما نمادی از جنبه سایه یک دوست است. قسمت تاریک کسی که در نزدیکی شماست آشکار می شود و می توانید اهداف واقعی آنها را ببینید.


دیدن سگ سفید در خواب

اگر سگ سفید باشد ، این نشان می دهد که اهداف یک دوست پاک و واقعی است.


دیدن سگ دو سر در خواب

دیدن یک سگ با دو سر در خواب به این معنی است که نسبت به محیط اطراف خود بسیار هوشیار هستید. از طرف دیگر ، ممکن است این رویا به معنای این باشد که شما باید از آنچه در اطراف شماست بیشتر آگاه باشید.


اگر سگ به شما حمله کرد

در خواب این که سگ شما سعی دارد به شما حمله کند ، هشدار می دهد که کسی که فکر می کنید دوست شما بوده است ، در تلاش است تا از شما بهره ببرد.


ابن سیرین گوید :

سگ در خواب دیدن، دشمن پست است، اما مهربان بود.

سگ ماده در خواب زن فرومایه بود.

اگر بیند که سگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.


حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.
دشمن, پادشاه طامع (پادشاه طمعکار), دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار), مردمان غماز (افراد سخن چین).

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.

اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.


اسماعیل بن اشعث گوید :

سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر.

اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.

اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments