تعبیر خواب سوره های قرآن🌒 تعبیر خواب سوره های قرآن از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سوره های قرآن🌒 تعبیر خواب سوره های قرآن از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب سوره های قران, تعبیر خواب سوره اخلاص, تعبیر خواب سوره توحید, تعبیر خواب سوره غافر, تعبیر خواب سوره های قران از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب قران بر سر گذاشتن, تعبیر خواب سوره یس, تعبیر خواب سوره حمد, تعبیر خواب سوره های قران از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب سوره های قران, تعبیر خواب سوره اخلاص, تعبیر خواب سوره توحید, تعبیر خواب سوره غافر, تعبیر خواب سوره های قران از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب قران بر سر گذاشتن, تعبیر خواب سوره یس, تعبیر خواب سوره حمد, تعبیر خواب سوره های قران از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب سوره های قران, تعبیر خواب سوره اخلاص, تعبیر خواب سوره توحید, تعبیر خواب سوره غافر, تعبیر خواب سوره های قران از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب قران بر سر گذاشتن, تعبیر خواب سوره یس, تعبیر خواب سوره حمد, تعبیر خواب سوره های قران از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب سوره حمد (فاتحه الکتاب)

محمد بن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوره حمد را می‌خوانی، عمر طولانی به دست می‌آوری و کارهایت را باایمان قلبی انجام می‌دهی.


تعبیر خواب سوره نازعات

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره نازعات می خواند، دلیل است به وقت مرگ از جان کندن هراس یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: توبه کند تا از عقوبت ایمن گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دلش از مکر پاک گردد.


تعبیر خواب سوره مائده

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره مائده میخواند، دلیل که بر اهل آن دیار شرف و بزرگی یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: خواندن مائده درخواب، دلیل بر زیادتی مال و نعمت کند و خیرات دو جهانی یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن مائده به خواب، دلیل بر صحت تن و درستی کار و قوت شغل کند.


تعبیر خواب سوره ماعون

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ماعون می خواند، دلیل که نمازها کم کند یا به وقت نگذارد.

ابراهیم کرمانی گوید: او را با کسی به دین صحبت افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دشمنان ظفر یابد.

جابر مغربی گوید: کاری نیکو بر دست او برآید.


تعبیر خواب سوره مجادله

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره مجادله می خواند، دلیل است او را با زنان خصومت افتد.

ابراهیم کرمانی گوید: مجادله کند با همه کس در راه دین.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دشمنی با اهل خانه نماید.


تعبیر خواب سوره مدّثر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره المدثر می خواند، دلیل است عمل صالح کند و بدی کسی را در دل نگاه ندارد.

ابراهیم کرمانی گوید: در کار راستی نگاه دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: سیرت و راه راست جوید.


تعبیر خواب سوره مرسلات

محمدبن سیرین گوید: اگر سوره مرسلات می خواند، دلیل است از دروغ توبه کند و ترک باطل گوید.

ابراهیم کرمانی گوید: سیرت و راه حق گزیند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: روزی بر وی فراخ گردد.


تعبیر خواب سوره مزّمل

محمدبن سیرین گوید: اگر ببیند سوره المزمل می خواند، دلیل است به شب نماز را دوست دارد.

ابراهیم کرمانی گوید: به شب طاعت را زنده دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: توفیق طاعت و عبادت یابد.


تعبیر خواب سوره مطففین

محمد ابن سیرین گوید:دلیل است کیل و پیمانه راست دارد و از ترس خدای تعالی به طاعت میل کند.

ابراهیم کرمانی گوید: راست جوید.

حضرت صادق علیه السلام فرماید: با همه کس منصف باشد.


تعبیر خواب سوره معارج

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره معارج می خواند، دلیل است خیر و نیکی بسیار کند.


تعبیر خواب سوره یونس

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوره یونس را می‌خوانی، رزق و روزی تو گسترده می‌شود و کار تو به نتیجۀ مورد نظر می‌رسد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: حیله و مکر کافران و کینه حسودان از تو دور می‌شود و بر دشمن غلبه می‌کنی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: گفتار و کلام تو خوب و نیکو می‌شود.


تعبیر خواب سوره عنکبوت

ابن سیرین میگوید: اگر کسی در خواب ببیند سوره عنکبوت می خواند، با ایمان از دنیا می رود و در امان الهی قرار می گیرد.

ابراهیم کرمانی در رابطه با خواب سوره عنکبوت می‌گوید: اگر ببینی سورۀ عنکبوت را می‌خوانی، دائماً در راه دین و درستی کوشش خواهی کرد.

امام صادق(ع) می‌فرمایند: مال و اموال بسیار به دست می‌آوری. بردشمن پیروز می شود.


تعبیر خواب سوره ملک

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره ملک می خواند، دلیل که از عذاب گور رستگاری یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: عاقبت کارش محمود و به خیر و خوشی است و با همه کس، خیرات و نیکی و احسان و بخشش و مهربانی و دوستی کند.


تعبیر خواب سوره منافقون

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره منافقون می خواند، دلیل کند که پنهان منافقی کند.

ابراهیم کرمانی گوید: در دل هوای منافقون دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: از منافقی توبه کند.


تعبیر خواب سوره مومنون

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره مومنون می خواند، دلیل که با مومنان در بهشت شود.

ابراهیم کرمانی گوید: فضل و درجات یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: امانتش قوی بود و سیرتِ خوب اختیار کند.


تعبیر خواب سوره صافات

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره صافات می خواند، دلیل است که از حق تعالی، دیانت و دین یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: امانت خلق نگاه دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: او را فرزند صالح آید.


تعبیر خواب سوره صف

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره صف می خواند، دلیل که در راه حق تعالی خیرات کند.

ابراهیم کرمانی گوید: پیوسته رضای خدای تعالی طلبد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: در آخر عمر شهید گردد.


تعبیر خواب سوره الاعلی

حضرت صادق (ع) می فرماید :هر کس در خواب ببیند سورۀ اعلی یا جزئی از آن را می خواند یا کسی بر او می خواند، بسیار تسبیح گو می باشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب اندام 🌒تعبیر خواب اندام زیبا/ تعبیر خواب اندام به روایت از یوسف نبی

گفته شده که اثر اخروی آن بیشتر از اثر دنیوی آن خواهد بود.

گفته شده برای جلوگیری از ترس فراموشی حفظ شود و کارها بر او آسان شود .


تعبیر خواب سوره طارق

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره طارق می خواند، دلیل او را فرزندی آید نیکو.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: کارهای دشوار بر وی آسان گردد .


تعبیر خواب سوره طلاق

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره طلاق می خواند، دلیل که با زن گفتگو کند.

ابراهیم کرمانی گوید: سیرت خود را نگاه دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: با اهل و خانواده خود لجوجی و ستیزه می کند.


تعبیر خواب سوره طور

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره طور می خواند، خدای تعالی او را بر دشمن ظفر دهد و ایشان را قهر نماید.

ابراهیم کرمانی گوید: حق را یاری دهد و باطل را قهر نماید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: در مکه مجاور می شود و اقامت می گزیند.


تعبیر خواب سوره علق

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره علق می خواند، دلیل که خدای تعالی بر وی علم قرآن روزی نماید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: متواضع و فروتن و خوش باطن نیکو نهاد می شود.


تعبیر خواب سوره غاشیه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره غاشیه می خواند، دلیل که از هول قیامت ترسد و توبه کند و از آن ترس ایمن گردد.

ابراهیم کرمانی گوید: تائب شود و رضای خدا جوید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: مقام و منزلت او بالا رود و نامش به نیکی مشهور گردد.


تعبیر خواب سوره فاطر

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره فاطر می خواند، دلیل که عاقبتش نیکو شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: درِ نعمت بر وی گشاده شود.


تعبیر خواب سوره فتح

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره فتح می خواند، دلیل است حق تعالی او را نصرت دهد و در خیرات بر وی گشاده شود.

ابراهیم کرمانی گوید: ایزد تعالی گناه او را عفو نماید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی او را در جهان توفیق دهد.


تعبیر خواب سوره فجر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره فجر می خواند، دلیل که به کارهای خیر مشغول شود.

ابراهیم کرمانی گوید: حج اسلام کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: هیبت او کمتر شود.


تعبیر خواب سوره فرقان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره فرقان میخواند، دلیل که راستیِ خلق را از باطل جدا کند.

ابراهیم کرمانی گوید: با خلق منصف و دادگر شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: از طرف باطل به طرف حق گراید.


تعبیر خواب سوره فلق

محمد ابن سیرین گوید: دلیل است بر وی جادویی کنند اما کارگر نباشد.

ابراهیم کرمانی گوید: از شر بدان ایمن شود خاصه از شر جادوان و او را مال بسیار نصیب شود.

حضرت صادق علیه السلام فرماید: از رنج و افت این جهان ایمن شود.


تعبیر خواب سوره قدر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره قدر می خواند، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد.

ابراهیم کرمانی گوید: عمرش دراز شود و مرادها بیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاه و قدرش عالی شود.


تعبیر خواب سوره قلم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نون و القلم می خواند، دلیل کند که خیرات و صدقات را دوست دارد.

ابراهیم کرمانی گوید: با همه کس خیرات و احسان کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: خدای تعالی او را علم فصاحت روزی کند.


تعبیر خواب سوره قمر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره قمر می خواند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: کارهای دشوار بر او آسان گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: در این جهان نعمت و مال یابد.


تعبیر خواب سوره قیامت

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره قیامت می خواند، دلیل که در وقت، شهادت آورد و با توبه از دنیا برود.

ابراهیم کرمانی گوید: از عذابِ خدا ترسان بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: از سوگند خوردن توبه کند.


تعبیر خواب سوره کافرون

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره کافرون می خواند، دلیل که به راه بدعت و به دنیا مغرور شود.

ابراهیم کرمانی گوید: توفیق خیرات یابد و غزا کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر راه دین استوار بود.


تعبیر خواب سوره کهف

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره کهف می خواند، دلیل که از همه آفت ها و بلاها ایمن شود و در راه دین یگانه و مخلص بود.

ابراهیم کرمانی گوید: عمرش دراز بود و سعادت عقبی یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: چندان عمر یابد که بر مرادهای خود پیروز شود و به آرزوهای خود برسد.


تعبیر خواب سوره کوثر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره کوثر می خواند، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد، لکن فرزندش کم بود.

ابراهیم کرمانی گوید: عطا یابد از بزرگی و دشمن او بدحال شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد.


تعبیر خواب سوره اسراء

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوره بنی اسرائیل را می‌خوانی، دشمن را مغلوب می‌کنی و به خواسته قلبی خودت می‌رسی.

ابن سیرین می‌گوید: نزد خداوند و مردم جاه و منزلت به دست می‌آوری و مومن و خدا ترس خواهی شد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: دین و ایمان تو درست و اعتقاداتت پاک می‌شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب کوچه🌒 تعبیر خواب کوچه گلی/ تعبیر خواب کوچه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب سوره انشقاق

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشقاق می خواند، دلیل کند نامه او را به دست راست او دهند.

ابراهیم کرمانی گوید: شمار حسنات و کارهای نیک در روز قیامت بر وی آسان گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: نسل او زیاد گردد.


تعبیر خواب سوره انعام

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انعام می خواند، سعادت دنیا و آخرت یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: چهارپایانِ بسیار، او را حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: توفیق به احسان و سخاوت کردن یابد.


تعبیر خواب سوره انفطار

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انفطار می خواند، دلیل است از عذاب خدای تعالی ترسد.

ابراهیم کرمانی گوید: میل او به مال و نعمت بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: نزد سلاطین عزیز و محترم گردد.


تعبیر خواب سوره توبه

محمدبن سیرین گوید: سوره توبه درخواب خواندن، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه.

ابراهیم کرمانی گوید: سرانجام کارش خیر و خرمی بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: در میان مردمان محبوب و مقبول شود.


تعبیر خواب سوره تکویر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره تکویر می خواند، دلیل که از عذاب خدای تعالی ترسد.

ابراهیم کرمانی گوید که سفر بسیار کند، از جانب مشرق.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: از آن چه ترسد ایمن گردد.


تعبیر خواب سوره تغابن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره تغابن میخواند، دلیل که صدقات بسیار کند.

ابراهیم کرمانی گوید: ضعفا را دستگیری کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: مستقیم الحال گردد و قول راست دارد.


تعبیر خواب سوره تحریم

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره تحریم می خواند، دلیل که درخانه خود کار به نفاق کند و به دل نگاهداشتِ ایشان نجوید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: از محارم دور بود.


تعبیر خواب سورهُ تّین

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره والتین می خواند، دلیل که نیک سیرت بود و خوب کردار شود.

ابراهیم کرمانی گوید: مال و نعمت بر وی فراخ گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: از سختی فرج یابد.


تعبیر خواب سوره بیّنه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بینه می خواند، دلیل که با توبه از دنیا برود.

ابراهیم کرمانی گوید: مردان را به راه راست دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: گروهی را به راه راست دارد.


تعبیر خواب سوره جاثیه

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره جاثیه را می خواند، دلیل است در توبه کوشد و به خدای تعالی باز گردد.

ابراهیم کرمانی گوید: دست از دنیا بدارد و از گناه پشیمان گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بدکردار باشد، از گناهان توبه نماید و به حق تعالی بازگردد.


تعبیر خواب سوره جمعه

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که سوره جمعه می خواند، دلیل است حق تعالی او را علم توریه روزی کند.

ابراهیم کرمانی گوید: حرمت و جاه یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: توفیق خیر یابد.


تعبیر خواب سوره جن

ابن سیرین گوید:دلیل است از دیو پری ترسد.

حضرت صادق علیه السلام فرماید: دیو و پری هیچ مضرت به او نرساند.


تعبیر خواب سوره الحاقّه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره الحاقه می خواند، دلیل که بر نعمت و مالی که حق تعالی داده باشد ترسد.

ابراهیم کرمانی گوید: سیرتِ حق گزیند و ناصرِ حق گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: در طریقِ حق کوشد.


تعبیر خواب سوره حدید

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره حدید می خواند، دلیل که روزی به رنج و سختی یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: توفیق طاعت یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: در راه دین ستوده شود.


تعبیر خواب سوره حجرات

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره حجرات می خواند، دلیل است مردمان را به القاب بخواند و غیبت ننماید.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید سوره حجرات می خواند، دلیل است که آزار کسی نجوید و دلِ همه کس نگاه دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید سوره حجرات می خواند، دلیل است که با مردمان پیوند و دوستی جوید.


تعبیر خواب سوره الحجر

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره حجر می خواند، نزد حق تعالی پسندیده بود.

ابراهیم کرمانی گوید: هر امیدی که دارد بیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاهش پیش خلق بیفزاید.


تعبیر خواب سوره الحج

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره حج می خواند. دلیل که مالش را در راه حق تعالی صدقه کند.

ابراهیم کرمانی گوید: کارهای پسندیده کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: در راه زهد و عبادت یگانه شود و در راه دین مجتهد شود.


تعبیر خواب سوره البروج

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بروج می خواند، دلیل که در دنیا اندوهگین گردد، لکن عاقبت کارش نیکو باشد.

ابراهیم کرمانی گوید: در آخرت رفیع بود و ثواب یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: از غم ها فرج یابد.


تعبیر خواب سوره البقره

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره بقره خواند، تاویلش عمر دراز بود و بر بلاها صابر بود.

ابراهیم کرمانی گوید: سوره بقره کامکاری بود و خواندن آن در خواب، از دشمنان نجات بود.


تعبیر خواب سوره البلد

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بلد می خواند. دلیل که صدقه دادن را دوست دارد.

ابراهیم کرمانی گوید: با همه کس خیر و احسان کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی او را توفیق خیر و نیکوئی طعام دادن و گرامی داشتن ضعیفان دهد.


تعبیر خواب سوره الحشر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره حشر می خواند، دلیل است حشر با مخلصان و رستگاران یابد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آبادی 🌒تعبیر خواب آبادی سرسبز/ تعبیر خواب آبادی به روایت از ابن سیرین

ابراهیم کرمانی گوید: محبت او با اهل صلاح و علمای دین بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دشمنان ظفر یابد.


تعبیر خواب سوره الدّخان

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره دخان می خواند، دلیل که در شب طاعت بسیار نماید.

ابراهیم کرمانی گوید: راست قول بود و حق را یاری دهد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: منعم و توانگر گردد.


تعبیر خواب سوره انفال

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوره انفال را می‌خوانی، بر دشمنان پیروز می‌شوی و غنیمت بی اندازه و مال و اموال زیادی بدست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: قدر و جاه و بلندی و بلندپایگی و والایی به دست می‌آوری و کار تو رو به راه می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: کامیاب و خوشبخت می‌شوی.


تعبیر خواب سوره الرحمن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره رحمن می خواند، دلیل است از سخنهای دروغ اجتناب نماید.

ابراهیم کرمانی گوید: سیرت نیک و راه دین گزیند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: مال یابد.


تعبیر خواب سوره الرعد

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره رعد می خواند، دلیل که پیوسته به دعوات و قرآن خواندن مشغول بود و تسبیح و تهلیل کند.

ابراهیم کرمانی گوید: به کار خیر و طاعت مشغول شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: عمرش کوتاه بود.


تعبیر خواب سوره الروم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره روم می خواند، دلیل که شهری از روم به دست او گشاده شود.

ابراهیم کرمانی گوید: دلیل که به دو جهاد و غزوات مجتهد گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دشمن ظفر یابد.


تعبیر خواب سوره الزّلزله

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره زلزله می خواند، دلیل که او را با کسی کاری افتد و با وی انصاف کند.

ابراهیم کرمانی گوید: مظالم مردمان از گردن بیندازد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: قومی را از اهل شرک هلاک نماید.


تعبیر خواب سوره الزمر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره زمر می خواند، دلیل که حق تعالی گناهش را عفو فرماید.

ابراهیم کرمانی گوید: خاتمت کارش به سعادت بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: کارش بلند و دینش قوی گردد.


تعبیر خواب سوره مریم

محمد ابن سیرین می‌گوید: خداوند تو را در روز قیامت از عذاب نجات می‌دهد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: راه خیر و خوبی را انتخاب می‌کنی و سنت و روش پیغمبر (ص) را به جا می‌آوری.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ مریم را می‌خوانی، به تو تهمت و بهتان می‌زنند، ولی سرانجام بی‌گناهی تو ثابت می‌شود.


تعبیر خواب سوره السبا

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که سوره سبا می خواند، دلیل که زاهد و عابد گردد.

ابراهیم کرمانی گوید: دلیل که در طاعت، به حدی بود که خدای داند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: سیرت صلحا و راه دین در پیش گیرد.


تعبیر خواب سوره السجده

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند سوره سجده می خواند، دلیل که در سجده بود، که از دنیا برود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: عاقبتش محمود بود.


تعبیر خواب سوره الشعرا

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که سوره شعراء می خواند، دلیل که در پناه حق تعالی بود و از گناه و دروغ پاک شود و در راه دین مجتهد گردد.


تعبیر خواب سوره ابراهیم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ابراهیم می خواند، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: نزد خدای تعالی عزیز و گرامی بود.

ابراهیم کرمانی گوید: دنیای او نیکو باشد.


تعبیر خواب سوره آل عمران

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره آل عمران می خواند، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود.

ابراهیم کرمانی گوید: عاقبتش نیکو شود و در عقبی نجات یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دینش قوی گردد.


تعبیر خواب سوره الاخلاص

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره اخلاص می خواند، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق طاعت یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: پاکدین و با اعتقاد و درست بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: مراد دو جهانی یابد و عیش بر وی خوش گردد.


تعبیر خواب سوره الاعراف

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره اعراف می خواند، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود.

ابراهیم کرمانی گوید: سوره اعراف درخواب خواندن، از این جهان بیرون نرود تا کوه سینا را زیارت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: همه خلق از او خشنود شوند.


تعبیر خواب سوره الانبیا

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انبیا می خواند، دلیل که حق تعالی او را علم و سیرت بخشد.

ابراهیم کرمانی گوید: اقبال دو جهانی یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: عالم و دانا گردد و بعد از رنج و مشقت راحت و آسانی یابد.


تعبیر خواب سوره النسا

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوره نسا را می‌خوانی، مال و اموال و بلندپایگی و والایی به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: ارث و میراث به دست می‌آوری و خانواده و بستگان تو بیشتر می‌شوند.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: حاجت‌ها و خواسته‌های تو برآورده می‌شوند و از بستگانت به تو ارث و میراث می‌رسد.


تعبیر خواب سوره الانسان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره انسان را می خواند، دلیل است که درویشان را طعام و غذا دهد و رضای حق تعالی را با این عمل جوید.

ابراهیم کرمانی گوید: با خلقِ خدا احسان کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: توفیق یابد بر سخاوت و شکر نعمت.


تعبیر خواب سوره الانشراح

محمدابن سیرین گوید:دلیل است دشواری بر وی آسان گردد.

ابراهیم کرمانی گوید: خدایتعالی کارهای بسته بر وی آسان کند.

حضرت صادق علیه السلام فرماید: از سختی فرج یابد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments