تعبیر خواب سجاده🌒 تعبیر خواب سجاده ابریشم/ تعبیر خواب سجاده از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سجاده🌒 تعبیر خواب سجاده ابریشم / تعبیر خواب سجاده از دیدگاه امام صادق

 تعبیر خواب سجاده, تعبیر خواب سجاده از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب سجاده هدیه گرفتن, تعبیر خواب سجاده سبز, تعبیر خواب سجاده و چادر نماز, تعبیر خواب سجاده گرفتن از مرده, تعبیر خواب سجاده مشکی,تعبیر خواب سجاده از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب سجاده سفید هدیه گرفتن, تعبیر خواب سجاده ترمه,  تعبیر خواب سجاده از دیدگاه محمد ابن سیرین

 تعبیر خواب سجاده, تعبیر خواب سجاده از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب سجاده هدیه گرفتن, تعبیر خواب سجاده سبز, تعبیر خواب سجاده و چادر نماز, تعبیر خواب سجاده گرفتن از مرده, تعبیر خواب سجاده مشکی,تعبیر خواب سجاده از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب سجاده سفید هدیه گرفتن, تعبیر خواب سجاده ترمه,  تعبیر خواب سجاده از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب سجاده, تعبیر خواب سجاده از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب سجاده هدیه گرفتن, تعبیر خواب سجاده سبز, تعبیر خواب سجاده و چادر نماز, تعبیر خواب سجاده گرفتن از مرده, تعبیر خواب سجاده مشکی,تعبیر خواب سجاده از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب سجاده سفید هدیه گرفتن, تعبیر خواب سجاده ترمه,  تعبیر خواب سجاده از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب جانماز سفید با مهر بزرگ

سجاده سفید رنگ بیانگر عمل و کاری نیکوست که مورد رضایت خداست.

سفید بودن آن نیز نشانه با برکت بودن و منفعت رسیدن به فرد را نشان میدهد.

مهر بزرگ نیز نشانه پیشرفت و ترقی در کارهاست.

اگر کسی ببیند که بر سجاده و در مسجد نشسته، به سفر حج می رود.

اگر دید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده، به سفر زیارتی میرود.


خواب هدیه گرفتن سجاده تزئین شده و فاخر

دیدن خواب جانماز هدیه گرفتن به طوری که آن از نوع ملیله دوزی و فاخر باشد، نشانه عدم صداقت شما در دینداری و طاعت و عبادت است.


تعبیر خواب سجاده به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند درمسجد در سجاده نشسته بود، دلیل که به سفر حجاز شود. خاصه چون بیند در مسجد معتکف باشد.


تعبیر خواب سجاده از دیدگاه جابر مغربی

اگر بیند که سجاده پشمین یا کرباسین داشت یا بخرید، دلیل است به طاعت و عبادت حریص و راغب شود.

اگر بیند سجاده او بسوخت یا ضایع شد، تاویل به خلاف این است.

اگر بیند سجاده او ابریشمین بود، دلیل است که طاعت و عبادت و نماز برپای کند، ولی در راه دین ضعیف باشد.


تعبیر خواب سجاده از دیدگاه  منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید.

چنانچه در خواب ببینید بر سجاده متعلق به خودتان نشسته اید نشان آن است که کاری نیک انجام می دهید و عملی در جهت رضای خداوند می کنید.

اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می نهید یعنی کاری می کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می شوند و نام شما را به نیکی می آورند مانند تعیین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند.

اگر در خواب ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده اید شما از کار خیر دیگران سود می برید.

اگر ببینید که سجاده خویش را شسته و در آفتاب گسترده اید تا خشک شود از گناه توبه می کنید و از طریق خلاف برمی گردید.

اگر ببینید که سجاده ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می گوید که گناهی مرتکب شده اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده اید.


تعبیر خواب سجاده از دیدگاه ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب جانماز هدیه گرفتن و شکر کردن را نشانه زیاد شدن روزی و مال و تندرستی می داند

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments