تعبیر خواب ستاره 🌒 تعبیر خواب آسمان پر ستاره / تعبیر خواب ستاره حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ستاره 🌒 تعبیر خواب آسمان پر ستاره / تعبیر خواب ستاره حضرت یوسف

تعبیر خواب ستاره, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب ستاره حضرت یوسف, تعبیر خواب ستاره امام صادق, تعبیر خواب ستاره ابن سیرین, تعبیر خواب افتادن ستاره, تعبیر خواب ستاره خوشه پروین, دانلود تعبیر خواب ستاره, تعبیر خواب آسمان پر ستاره و شهاب, تعبیر خواب ستاره طلایی, سایت تعبیر خواب ستاره, تعبیر خواب ستاره دب اکبر, تعبیر خواب کهکشان ها, تعبیر خواب ماه و ستاره کنار هم

تعبیر خواب ستاره, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب ستاره حضرت یوسف, تعبیر خواب ستاره امام صادق, تعبیر خواب ستاره ابن سیرین, تعبیر خواب افتادن ستاره, تعبیر خواب ستاره خوشه پروین, دانلود تعبیر خواب ستاره, تعبیر خواب آسمان پر ستاره و شهاب, تعبیر خواب ستاره طلایی, سایت تعبیر خواب ستاره, تعبیر خواب ستاره دب اکبر, تعبیر خواب کهکشان ها, تعبیر خواب ماه و ستاره کنار هم

تعبیر خواب ستاره, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب ستاره حضرت یوسف, تعبیر خواب ستاره امام صادق, تعبیر خواب ستاره ابن سیرین, تعبیر خواب افتادن ستاره, تعبیر خواب ستاره خوشه پروین, دانلود تعبیر خواب ستاره, تعبیر خواب آسمان پر ستاره و شهاب, تعبیر خواب ستاره طلایی, سایت تعبیر خواب ستاره, تعبیر خواب ستاره دب اکبر, تعبیر خواب کهکشان ها, تعبیر خواب ماه و ستاره کنار هم

دیدن ستارگان در خواب شما نمادی از تعالی ، موفقیت ، آرزوها یا آرمانهای عالی است.

دیدن ستاره در خواب نشانه درخشندگی، بدست آوردن و آرزوهای بلند پروازانه است.

شما تصمیمی را در دست سرنوشت و شانس قرار می دهید.

شاید شما بیش از حد “چشم ستاره ای” یا ایده آل گرایانه هستید. از طرف دیگر ، ستاره ها نشان از میل شما به شهرت و ثروت دارند.

البته موقعیت قرارگیری ستارگان در تعابیر آن تأثیر گذار می‌باشد ولی به طور کلی دیدن ستارگان در خواب آینده خوبی را برای بیننده خواب بیان می‌کند.

دیدن یک ستاره وارونه  در خواب نشان دهنده تعارض ، منفی و پرخاشگری است.

از آنجا که اغلب با شیطان و شر همراه است ، این رویا همچنین ممکن است دلالت کند که احساس گناه در مورد چیزی می کنید.

از طرف دیگر ، نمایانگر دنیای جسمی و نگرانی شما از دستاوردهای ماتریالیستی است.

شما آینده‌ای دخشان خواهید داشت که همگی بستگی به تصمیماتی که خواهید گرفت دارد.

اگر در خواب دیدید که ستاره‌ها در آسمان سوسو زده و محو می‌شوند تغییراتی متفاوت و اتفاقاتی در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد.
اگر ستارگان بر سر بیننده خواب فرود آمدند غم و اندوهی در اقوام او بوجود خواهد آمد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بستنی 🌒تعبیر خواب بستنی آب شده/ تعبیر خواب بستنی میوه ای

تعبیر خواب ستاره از نظر محمد بن سیرین :

اگر بیند که ستارگان می‌لرزیدند، دلیل که فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد. اگر بیند که ستاره را به دست بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید و مقرب پادشاه گردد. اگر در خانه خود ستاره بیند، دلیل است او را فرزندان بسیار بوده باشد.
اگر بیند که از آسمان ستاره بر سر وی افتاد، دلیل است که پادشاه نعمت یابد به قدر نور آن ستاره.
اگر بیند که ستاره روشن بر زمینی افتاد و روشنائی کم شد، دلیل کند عالم بزرگ آن دیار هلاک گردد و ستارگان روشن به تأویل عالم بود.
چنین گویند : در بغداد، مردی مصلح به خواب دید که ستاره روشن به زمین افتاد، پیش معبر رفت و این را بپرسید، معبر گفت: دلیل بود که عالم فاضل یا قاضی بمیرد. در آن هفته ابو حنیفه بمرد.


تعبیر خواب ستاره از نظر امام صادق :

دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است.
فقیهان. علما و دانشمندان. قاضیان. خلفا. وزرا. دبیران و نویسندگان. خزانه داران. مردمان جنگجوی. شاگردان.


تعبیر خواب ستاره از نظرحضرت یوسف :

یاد کن زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من در خواب یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم آنها برای من سجده می‏کنند سوره یوسف آیهء «۴» پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با امن و امان داخل مصر شوید سوره یوسف آیهء «۹۹» و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و همه آنان پیش او به سجده درافتادند و یوسف گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان کنعان به مصر باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سوره یوسف آیهء «۱۰۰»

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آب دریا 🌒 تعبیر خواب دریای طوفانی / تعبیر خواب آب دریا به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب ستاره از نظر حضرت دانیال :

ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

اگر در خواب دیدید ستاره ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق کرده‌اید نشان آن است که بزرگ می‌شوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می‌نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می‌شوید.
چنانچه در خواب ببینید ستاره ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شد یا این که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می‌دهد.
اگر ستارهای از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت بزرگی از شهر و دیار شما می‌میرد که موقعیتی چونان ستاره داشته است.
اگر در خواب ببینید که ستاره‌ها را شماره می‌کنید به کاری بزرگ دست می زنیدو بر جمعی رجحان و برتری امارت می‌یابید.
اگر ببینید که ستاره ای را به چنگ گرفته‌اید کامیابی و موفقیت شما قطعی است. خواب شما می‌گوید به مراد می‌رسید و چیزی را به دست می‌آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است.

بر عکس است اگر ببینید ستاره ای در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره ای داشتید که گم کردید.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر بیند که ستارگان مطیع و فرمانبردار او شدند، دلیل که پادشاهی یابد.اگر بیند که ستارگان متفرق و آشفته شدند، دلیل که پادشاهان متفرق شوند و کارشان بد گردد.
اگر بیند که ستارگان را فرا گرفت و در آستین نهاد، دلیل است که مال حاصل کند.
اگر بیند که ستارگان را همی خورد، دلیل که از پادشاه وی را منفعت رسد. اگر بیند که ستارگان از خانه او برآمدند، دلیل است که او را فرزندان باشد که مقرب پادشاه گردند.
اگر بیند که با ستارگان سخن نیکو گفت، دلیل است پادشاه عادل و دادگر بود. اگر به خلاف این بیند، پادشاه ظالم و ستمگر بود.
اگر بیند که ستارگان با هم جنگ و نبرد کردند، دلیل که در آن دیار جنگ و کارزار افتد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب صدف 🌒 تعبیر خواب صدف و مروارید آن / تعبیر خواب پوست صدف

جابر مغربی میگوید :

اگر بیند که از جمله ستارگان یک ستاره در برابر وی آشفته و متحیر گردید و در کنار او افتاد، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید. اگر بیند که ستاره طالع در منزل خویش است، دلیل کند که نسلش زیاده گردد.


در کتاب فرهنگ تفسیر رویا میخوانیم :

دیدن ستاره در خواب به معنای مکاشفاتی در باب کیهان، انگیزه‌ها و اسباب ترقی که در زندگی به طور نامحسوس پیش روی فرد حاضر می‌شوند و او را در جهان خاصی پیش می‌رانند و این همان سرنوشت فرد است. امیدها یا آرزوهای ما
ستاره، ستارگان و اجرام آسمانی به دلیل عدم دسترسی به آن‌ها در زمان گذشته و حال به افرادی نسبت داده‌ می‌شدند که هم از قدرت بلامنازعی بهره مند و هم دسترسی به آن‌ها سخت بوده است. این افراد در گذشته پادشاهان و وزرا بوده‌اند و به تعبیر اکثر معبرین ستاره به پادشاه و یا عالمی بزرگ تشبیه شده است.


لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب ستارگان روشنى در آسمان ببینید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوش شما می‌‏رسد.
اگر خواب بینید که تنها یک ستاره در آسمان می‌درخشد، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت می‌کنید.
اگر خواب ببینید که ستاره‌ها پشت ابر پنهان شده، به این معنا است که باید شکست را قبول کنید.


علامه مجلسی میگوید :

فرو ریختن اختران به مرگ علماء تعبیر شده و از اینرو سال آغاز غیبت کبری را سال تناثر نجوم گویند برای مرگ دانشمندان بسیاری چون کلینی، علی بن بابویه و سیمری و دیگران.


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می‌آید و به شما اصابت می‌کند، نشانه آن است که در خانواده شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد.
دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب، نشانه روبرو شدن با دردسر و بدبختی است.
دیدن شهابی که از کنار ستارگان می‌گذرد، نشانه راه یافتن غم و اندوه به زندگی است.
اگر خواب ببینید ستاره‌ها دور زمین می‌چرخند، نشانه آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد.


لوک اویتنهاو میگوید :

ستاره درخشان: خوشبختی
ستاره کم سو: مانع
ستاره تیره: غم و غصه در درون خانه
ستاره روشن: نیکبختی
ستاره دنباله دار: مرگ یکی از افراد خانواده


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments