تعبیر خواب سبیل🌒 تعبیر خواب تراشیدن سبیل/ تعبیر خواب سبیل از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۸ تیر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سبیل🌒 تعبیر خواب تراشیدن سبیل/ تعبیر خواب سبیل از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب سبیل, تعبیر خواب سبیل از دیدگاه حضرت یوسف, سبیل نشانه چیست, تعبیر خواب تراشیدن سبیل با تیغ, تعبیر خواب ریش و سبیل درآوردن زن, تعبیر خواب سبیل درآوردن دختر مجرد, تعبیر خواب سبیل داشتن دختر مجرد, تعبیر خواب سبیل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب سبیل نوزاد, تعبیر خواب سبیل دختر مجرد, تعبیر خواب سبیل از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب سبیل, تعبیر خواب سبیل از دیدگاه حضرت یوسف, سبیل نشانه چیست, تعبیر خواب تراشیدن سبیل با تیغ, تعبیر خواب ریش و سبیل درآوردن زن, تعبیر خواب سبیل درآوردن دختر مجرد, تعبیر خواب سبیل داشتن دختر مجرد, تعبیر خواب سبیل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب سبیل نوزاد, تعبیر خواب سبیل دختر مجرد, تعبیر خواب سبیل از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب سبیل, تعبیر خواب سبیل از دیدگاه حضرت یوسف, سبیل نشانه چیست, تعبیر خواب تراشیدن سبیل با تیغ, تعبیر خواب ریش و سبیل درآوردن زن, تعبیر خواب سبیل درآوردن دختر مجرد, تعبیر خواب سبیل داشتن دختر مجرد, تعبیر خواب سبیل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب سبیل نوزاد, تعبیر خواب سبیل دختر مجرد, تعبیر خواب سبیل از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب سبیل از دیدگاه کلی

دیدن سبیل در خواب به این معناست که افراد اطراف شما به کمک نیاز دارند.

اگر در خواب دیدید که سبیل داشتید (چه در بیداری سبیل داشتید چه نداشتید) نشانه این است که چیزی را از خودتان مخفی می‌کنید.

این ممکن است رازی باشد که از عزیزی مخفی کرده و یا ترسی که بایستی آن را بازگو کنید.


تعبیر خواب تراشیدن سبیل

تعبیر خواب تراشیدن سبیل به معنای نیاز شما به کسی است که خود واقعی شما را نشان دهد.

این خواب به دلیل پنهان کردن مسائلی از دیگران در رویای شما پدیدار می‌گردد.


تعبیر خواب سبیل از دیدگاه  محمد ابن سیرین

تعبیر خواب سبیل، هیبت مرد می‌باشد.

اگر در خواب ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد.

اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، هیبت تو کمتر می‌شود.


تعبیر خواب سبیل از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر ببینید سبیل تان دراز شده است، تعبیرش این است که قوت تان زیادتر می‌شود.

ولی اگر سبیل ندارید و در خواب ببینید که سبیل درازی دارید، دچار غم و اندوه می‌شوید.

اما اگر اندک باشد، تعبیرش رسیدن به عزت و مقام و آرزو و خواسته می‌باشد.

اگر بیند بروتش سفید شده بود، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد.


تعبیر خواب سبیل از دیدگاه آنلی بیتون

اگر مردی خواب ببیند سبیل خود را کوتاه می‌کند، نشانه آن است که سعی می‌کند از دوستان شرور و لذت‌های نادرست روی برگرداند، و به مقامی درخور احترام دست یابد.

اگر خواب ببینید که سبیل گذاشته‌اید، نشانه آن است که خودستایی و غرور شما باعث می‌شود از خوشی‌های زندگی لذت چندانی نبرید.

اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود تعریف کند، علامت آن است که باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد. زیرا در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت.


تعبیر خواب سبیل از دیدگاه لوک اویتنهاو

سبیل: عشقی که در حال از بین رفتن است.

سبیل جو گندمی: شادمانی بی پایه


تعبیر خواب سبیل از دیدگاه محد العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که موهای سبیلش را کوتاه می کند، پیرو سنت پیامبر است.

اگر ببیند که موهای سبیلش دراز شده است، خواب خوبی ندیده است.


تعبیر خواب سبیل از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد.

اگر در خواب ببینید که ریش دارید ولی سبیل ندارید، نشانه آن است که آبرو دارید اما فاقد قدرت کافی برای حفظ آبرومندی هستید.

اگر ببینید که سبیل خود را می تراشید، حادثه ای پیش می آید که به آبروی شما لطمه می زند.

این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید ولی اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می تراشید، کاری خلاف اخلاق انجام می دهید.

برای زن دیدن سبیل در خواب نیکو نیست، مانند مردی که در خواب ببیند گوشواره آویخته که این نشان بی آبرویی است،

چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل درآورده به اندازه پر پشتی و کم پشتی و درازی و کوتاهی سبیل آبروی او در مخاطره قرار می گیرد و شان زنانه اش تخفیف می یابد.

اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است.

اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لبهای شما روئیده دو حالت دارد: یا کاری بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می دهید می ستانید.

مجموعا احترام شما زیاد می شود و شخصیت می یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد، احترام می یابید و شما را تحسین می کنند.

اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند، به شما ستمی بزرگ می شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می دهید.

اگر در خواب ببینید که سبیل خویش را می آرایید مثلا با قیچی یا موچین زوائد آن را می زنید، خوب است و خبر می دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می دهید.

سفیدی سبیل خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیل شما در خواب سفید شود خوب نیست. داشتن سبیل غیر متعارف و زشت نیز خوب نیست.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments