تعبیر خواب سبزه🌒 تعبیر خواب سبزه زار/ تعبیر خواب سبزه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سبزه🌒 تعبیر خواب سبزه زار/ تعبیر خواب سبزه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب سبزه, تعبیر خواب سبزه هفت سین, تعبیر خواب سبزه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب سبزه تازه جوانه زده, تعبیر خواب سبزه زار, تعبیر خواب سبزه کاشتن چیست, تعبیر خواب سبزه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب سبزه در گلدان, تعبیر خواب سبزه و چمن, تعبیر خواب کاشتن سبزه گندم, تعبیر خواب سبزه ذرت, تعبیر خواب سبزه از دیدگاه محمد ابن سیرین 

تعبیر خواب سبزه, تعبیر خواب سبزه هفت سین, تعبیر خواب سبزه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب سبزه تازه جوانه زده, تعبیر خواب سبزه زار, تعبیر خواب سبزه کاشتن چیست, تعبیر خواب سبزه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب سبزه در گلدان, تعبیر خواب سبزه و چمن, تعبیر خواب کاشتن سبزه گندم, تعبیر خواب سبزه ذرت, تعبیر خواب سبزه از دیدگاه محمد ابن سیرین 

تعبیر خواب سبزه, تعبیر خواب سبزه هفت سین, تعبیر خواب سبزه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب سبزه تازه جوانه زده, تعبیر خواب سبزه زار, تعبیر خواب سبزه کاشتن چیست, تعبیر خواب سبزه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب سبزه در گلدان, تعبیر خواب سبزه و چمن, تعبیر خواب کاشتن سبزه گندم, تعبیر خواب سبزه ذرت, تعبیر خواب سبزه از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب سبزه از دیدگاه کلی

سبزه در خواب های ما فرج و شادمانی و خرمی و خوشی است.

چنانچه ببینیم سبزه را از زمین می کنیم و می خوریم و آن سبزه طعم و مزه خوبی دارد نعمت است و پول و همه چیزهایی که به زندگی، رنگ و حال و هوای دلپذیری می بخشند و جلوه و جلای خوبتری می دهند.


تعبیر خواب سبزه از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر ببینی در کنار حوض سبزه درآمده است، یـعـنـی هم خودت از علم و دانشی که داری بهره‌مند می‌شوی و هم دیگران، مخصوصاً اگر حوض متعلق به تو باشد.

ولی اگر حوض برای سایر مسلمانان باشد، هر خوب و بدی که در حوض وجود داشته باشد تعبیرش به علما و دانشمندان یا حاکم آن شهر برمی‌گردد.


تعبیر خواب سبزه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر سبزه به دهان تلخ و بدمزه بود نشان آن است که به نیت شادمانی و خوشی و خرمی کاری می کنیم که موجب غم و اندوه می شود. کار خیری انجام می دهیم که بدفرجام است.

اگر سبزه را بر زمین دیدیم یا به زبان دیگر زمینی دیدیم پوشیده از سبزه و احساس کردیم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آینده ای خوب خواهیم داشت.

همین طور است اگر سبزه زاری ببینید که گیاهان سبز و شناخته شده داشته باشد. اگر چه احساس کنید ملک متعلق به شما نیست، علف خشکیده غم و اندوه است.

اگر سبزه پژمرده و خشکی را از زمین بردارید به طوری که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمین بریزد نشان آن است که مالی را از دست می دهید یا هزینه می کنید.

سبزه زاری که به جای سبزی و خرمی زرد و پژمرده باشد آینده ای است غم آلود و پر از رنج و گرفتاری.

اگر ببینید که مشتی علف زرد در دست دارید رنجوری و بیماری است و اگر علف زرد به کسی بدهید ستم می کنید.

اگر سبزه یا سبزه زاری در خواب ببینید که احساس کنید خودتان کاشته اید نیکی و نیکوکاری است .

اگر سبزه زاری باشد که احساس کنید دیگری کاشته و شما به نیت تفرج بر آن راه می روید بهره مندی است از نیکی دیگران.

چنانچه بر همین سبزه زار به نیت تخریب راه بروید ستمگری است و فساد ورزیدن با دیگران که نیت خیر دارند.


تعبیر خواب سبزه از دیدگاه محمد ابن سیرین

سبزه در خواب دین باشد، خاصه در وقت آن. اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت، دلیل است بر ستر و پاکدینی او.

اگر بیند که در آن زمین نباتهای مجهول بود، که آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه می کرد و دانست آب و زمین ملک او است این جمله، دلیل بر دین و دیانت و پرهیزکاری باشد.

اگر بیند در آن زمین گیاه های معروف بود، چون سیب و غیر آن دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال.

اگر بیند سبزه تلخ و مجهول بود، تاویلش به خلاف این باشد.

اگر بیند که سبزه معروف است و میخورد و به طعم شیرین است، دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال.


تعبیر خواب سبزه از دیدگاه جابر مغربی

اگر فصل سبزه باشد و در خواب ببینی که سبزه می‌خوری، تعبیرش زهد و پرهیزکاری می‌باشد.

اگر ببینی در راهی که می‌روی سبزه و گیاهان خوبی درآمده است، یـعـنـی دین و ایمان تو خوب و پاک خواهد بود.


تعبیر خواب سبزه از دیدگاه امام جعفر صادق

سبزه درخواب بر چهار وجه است:

اول: راه اسلام

دوم: دین

سوم: اعتقاد پاک

چهارم: ورع و پرهیزکاری

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments