تعبیر خواب ساعت🌒 تعبیر خواب ساعت مچی/ تعبیر خواب ساعت از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ساعت🌒 تعبیر خواب ساعت مچی/ تعبیر خواب ساعت از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب ساعت, تعبیر خواب ساعت مچی حضرت یوسف, تعبیر خواب ساعت حضرت یوسف, تعبیر خواب ساعت دیواری امام صادق, تعبیر خواب ساعت مچی مردانه ابن سیرین, تعبیر خواب ساعت از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب ساعت مچی شکسته شده, تعبیر خواب ساعت مچی برای زن باردار, تعبیر خواب ساعت شنی, تعبیر خواب ساعت دیواری حضرت یوسف, تعبیر خواب ساعت از دیدگاه محمد ابن سیرین 

تعبیر خواب ساعت, تعبیر خواب ساعت مچی حضرت یوسف, تعبیر خواب ساعت حضرت یوسف, تعبیر خواب ساعت دیواری امام صادق, تعبیر خواب ساعت مچی مردانه ابن سیرین, تعبیر خواب ساعت از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب ساعت مچی شکسته شده, تعبیر خواب ساعت مچی برای زن باردار, تعبیر خواب ساعت شنی, تعبیر خواب ساعت دیواری حضرت یوسف, تعبیر خواب ساعت از دیدگاه محمد ابن سیرین 

تعبیر خواب ساعت, تعبیر خواب ساعت مچی حضرت یوسف, تعبیر خواب ساعت حضرت یوسف, تعبیر خواب ساعت دیواری امام صادق, تعبیر خواب ساعت مچی مردانه ابن سیرین, تعبیر خواب ساعت از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب ساعت مچی شکسته شده, تعبیر خواب ساعت مچی برای زن باردار, تعبیر خواب ساعت شنی, تعبیر خواب ساعت دیواری حضرت یوسف, تعبیر خواب ساعت از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب ساعت از دیدگاه کلی

ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر می‌دهند و می گویند این کار را بکن و این کار را نکن. کجا بودی؟ و کجا می‌خواهی بروی؟ و باز خواست می‌کنند که چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است.

برای زن جوان مادر شوهری است دل سوز و مهربان که بر مبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد می‌گیرد و تذکر می‌دهد،

برای مردان جوان کار فرمای سخت گیر و علاقه مند به نظم و ترتیب در کار است و برای مرد احساس مسئولیت نسبت به شخص خودش و جامعه و خانواده.

ساعت هشداری است به بیننده خواب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از جهت شخص خویش دارد.


تعبیر خواب کارنکردن ساعت

اگر دیدید که ساعت کار نمی کند و خراب است، نقصی در کار خودتان هست و در جائی اهمال کرده و قصور کرده اید.


تعبیر خواب ساعت صفحه سیاه

اگر دیدید صفحه ساعت شما سیاه است و هیچ رقمی بر آن دیده نمی شود با مسئله ای بغرنج روبه رو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید.


تعبیر خواب ساعت خراب

اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره آن را به کار بیندازید، دوست خوبی را از خود می رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می شوید.


تعبیر خواب توقف ساعت

اگر ساعت متوقف شده باشد، بیانگر مرگ است.

این یک زمینه ی رایج بیماری لاعلاج یا مرگ است. زمانی را که ساعت نشان می دهد در نظر گیرید و اهمیت اعداد یا زمان را تعیین کنید.


تعبیر خواب سرعت زمان ساعت

خواب دیدن اینکه زمان ساعت حرکت می کند یا سرعتش خارج از کنترل است، تعبیر آن حکایت از وظیفه یا احساسی است که حجمش زیاد است و در زندگی بیداری تان در حال وقوع است. زمان موافق شما نیست


تعبیر خواب ساعت دیگران

اگر دیدید ساعت متعلق به دیگری را برداشته اید به کسی خیانت می کنید و اگر دیدید کسی ساعت شما را برداشته و باز پس نمی دهد حقی از شما ضایع می گردد.


تعبیر خواب ساعت بزرگ

اگر بیننده خواب ساعت بزرگی مانندساعت برج لندن ببیند، خواب او خبر می دهد که در تشکیلات عظیمی به خدمت گرفته می شود یا وظیفه ای بسیار بزرگ به عهده او محول خواهند کرد.


تعبیر خواب عقب رفتن ساعت

تعبیر خواب به عقب رفتن ساعت نشانه راهی است که زندگی تان در آن پیش می رود.

به جای اینکه جلو برود و به سمت اهدافتان رود، حس می کنید که هیچ دستاورد مهمی بدست نیامده است. شما حس می کنید که در عادت گیر کرده اید.


تعبیر خواب کوک کردن ساعت

تعبیر خواب کوک کردن ساعت برای زمان خاصی، بیانگر این است که نیاز دارید تلاش زیادی صرف یک وظیفه کنید تا به نتیجه یا پیامد مطلوب برسید

دیدن یا بستن ساعت در خوابتان تعبیرش این است که نیاز دارید بی خیال تر و رهاتر باشید.

زندگی تان زیادی ساختار یافته است و یا شما حس محدود بودن می کنید.

تعبیر دیگر این است که ساعت نمادی از صدای تیک تاک قلب انسان است و بیانگر بعد عاطفی زندگی تان است.

خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که بیان می کند نیاز دارید مراقب باشید.


 تعبیر خواب تیک تیک ساعت

اگر در خواب تان ساعت تیک تیک می کند، تعبیرش این است که زمان دارد تمام می شود.

تعبیر دیگر این است که ساعت ها نمادی از تیک تیک کردن قلب انسان است و نشان دهنده ی بعد احساسی زندگی تان است.


تعبیر خواب ساعت از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن ساعت در خواب، نشانه خطر از سوی دشمنان است.

شنیدن ضربه‌های ساعت دیواری در خواب، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند.

دیدن ساعت مچی در خواب، نشانه آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود.

اگر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می‌کنید، نشانه آن است که کوشش و تلاش‌های شما را در اثر رقابت به شکست می‌انجامد.

اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می‌افتد و می‌شکند، نشانه آن است که به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد.

اگر خواب ببینید شیشه ساعت مچی شما به زمین می‌افتد، نشانه آن است که در امور زندگی و انجام کارهای خود بی دقت خواهید بود.

اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خود را گم کرده است، نشانه آن است که آشفتگی های خانواده او را ناراحت و اندوهگین می‌سازد.

اگر در خواب از جایی ساعتی بدزدید، نشانه آن است که دشمنی سرسخت به خوش نامی و شهرت شما حمله خواهد کرد.

اگر خواب ببینید به کسی ساعت مچی هدیه می‌دهید، نشانه آن است که از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد.


تعبیر خواب ساعت از دیدگاه لیلا برایت

دیدن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ دیدار از دوستان قدیمى است.

دیدن ساعت مچى در دست خودتان، نشانه‏ انجام کارهاى بیهوده است.

دیدن ساعت مچى در دست دیگران، نشانه‏ پیشرفت در انجام کارها است.

هدیه دادن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ داشتن روزهاى خوب است.


تعبیر خواب ساعت  به روایت کارل یونگ

تعبیر خواب ساعت بیانگر اهمیت زمان در یک موقعیت بیداری است.

شما ممکن است احساس نگرانی کنید که به اطراف خود تسلط ندارید.

ذهن شما ممکن است گرفتار فرجه هایی باشد که دارید . زمان آن رسیده که شما پا در ره نهاده و فعالیت ها تان را سریع تر کنید.


تعبیر خواب ساعت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند.

اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خویش را به مچ دست بسته اید یا در جیب دارید خواب شما می گوید در کارهایتان دقت عمل نداشته و روی سهل انگاری و اهمال فرصت هائی را از دست می دهید.

اگر در خواب دیدید که کسی ساعتی به شما داد یا ساعتی خریدید، نشان آن است که با دوست خوبی آشنا می شوید که راهنمای شما خواهد شد و تذکر های مفید می دهد و اشتباهات شما را متذکر می شود

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments