تعبیر خواب زیارت 🌒 تعبر خواب زیارت امام زاده / تعبیر خواب زیارت امام حسین (ع)

تعبیر خواب 🔥 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زیارت 🌒 تعبر خواب زیارت امام زاده / تعبیر خواب زیارت امام حسین (ع)

تعبیر خواب زیارت, تعبیر خواب زیارت از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب زیارت ابن سیرین, تعبیر خواب زیارت از نظر امام صادق, تعبیر خواب زیارت امام زاده, تعبیر خواب زیارت امام حسین, تعبیر خواب زیارت کربلا, تعبیر خواب ضریح امام حسین, تعبیر خواب کربلا ابن سیرین, تعبیر خواب زیارت امام حسین با گریه, تعبیر خواب زیارت امام رضا ابن سیرین, تعبیر خواب زائر کربلا, تعبیر خواب کربلا رفتن دیگران, تعبیر خواب رفتن به کربلا چیست, تعبیر خواب گریه در حرم امام حسین, تعبیر خواب دیدن گنبد امام حسین, تعبیر خواب زیارت حضرت ابوالفضل, تعبیر خواب زیارت امام علی, تعبیر خواب زیارت قبر امام رضا, تعبیر خواب زیارت حضرت رقیه, تعبیر خواب زیارت کربلا ابن سیرین, تعبیر خواب زیارت حضرت معصومه

تعبیر خواب زیارت, تعبیر خواب زیارت از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب زیارت ابن سیرین, تعبیر خواب زیارت از نظر امام صادق, تعبیر خواب زیارت امام زاده, تعبیر خواب زیارت امام حسین, تعبیر خواب زیارت کربلا, تعبیر خواب ضریح امام حسین, تعبیر خواب کربلا ابن سیرین, تعبیر خواب زیارت امام حسین با گریه, تعبیر خواب زیارت امام رضا ابن سیرین, تعبیر خواب زائر کربلا, تعبیر خواب کربلا رفتن دیگران, تعبیر خواب رفتن به کربلا چیست, تعبیر خواب گریه در حرم امام حسین, تعبیر خواب دیدن گنبد امام حسین, تعبیر خواب زیارت حضرت ابوالفضل, تعبیر خواب زیارت امام علی, تعبیر خواب زیارت قبر امام رضا, تعبیر خواب زیارت حضرت رقیه, تعبیر خواب زیارت کربلا ابن سیرین, تعبیر خواب زیارت حضرت معصومه

تعبیر خواب زیارت, تعبیر خواب زیارت از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب زیارت ابن سیرین, تعبیر خواب زیارت از نظر امام صادق, تعبیر خواب زیارت امام زاده, تعبیر خواب زیارت امام حسین, تعبیر خواب زیارت کربلا, تعبیر خواب ضریح امام حسین, تعبیر خواب کربلا ابن سیرین, تعبیر خواب زیارت امام حسین با گریه, تعبیر خواب زیارت امام رضا ابن سیرین, تعبیر خواب زائر کربلا, تعبیر خواب کربلا رفتن دیگران, تعبیر خواب رفتن به کربلا چیست, تعبیر خواب گریه در حرم امام حسین, تعبیر خواب دیدن گنبد امام حسین, تعبیر خواب زیارت حضرت ابوالفضل, تعبیر خواب زیارت امام علی, تعبیر خواب زیارت قبر امام رضا, تعبیر خواب زیارت حضرت رقیه, تعبیر خواب زیارت کربلا ابن سیرین, تعبیر خواب زیارت حضرت معصومه

از دیرباز زیارتگاه ها در تمام نقاط جهان مکانی امن و آرام برای دعا و نیایش بوده است.

در وهله اول دیدن خواب زیارت امام زاده ها و اماکن زیارتی نشان از آرامش روحی و فکری شخص خواب بیننده دارد.

از آنجا که زیارت و دعا و اماکن زیارتی ، مکان های مقدسی بشمار میروند میتوان تعبیر کلی دیدن خواب زیارت را مثبت دانست.

تعبیر خواب زیارتگاه

زیارتگاه در خواب به جای امن و قرار گرفتن در ایمنی تعبیر می شود. اگر خواب ببینید به زیارتگاهی رفته اید، حاجتی در دل دارید که به واسطه کسی که به زیارت حرم او رفته اید، و به برکت دعای خیر آن شخص، به حاجت خود خواهید رسید و یا عملی انجام داده اید که ثواب زیارت حرم آن شخص به شما خواهد رسید.

معنی لغوی کلمه حرم در عربی به معنی جای امن و ایمنی است.

اگرکسی ببیند که در حرم کعبه بود، از آفات دنیا ایمنی خواهد یافت یابد و انشاء الله به حج خواهد رفت.


تعبیر خواب زیارت امام حسین (ع)

اگر کسی خواب ببیند به زیارت امام حسین (ع) نائل شده است، امام حسین (ع) از او راضی است و چنین شخصی باید افکار و اندیشه ای مانند امام حسین (ع) داشته باشد.

انسان پرهیزکار، از خود گذشته، شجاع و فداکاری شود و فقط برای رضای خداوند زندگی را بگذراند.

پس اگر کسی چنین خوابی دید، عملی انجام داده است که شفاعت و رضایت امام حسین (ع) را برای خود خریده و در آخرت ایمن خواهد بود.


تعبیر خواب زیارت کربلا

اگر خواب دیدید که به کربلا رفته اید، مانند یاران امام حسین (ع) مورد شفاعت ایشان و از بندگان صالح خداوند محسوب خواهید شد.


تعبیر خواب زیارت امام رضا (ع)

اگر کسی خواب ببیند که به مشهد برای زیارت اما رضا (ع) رفته است، عملی انجام داده که برای او ثواب حج نوشته شده و شفاعت امام رضا (ع) را برای خود خریده است.

همچنین زیارت حضرت امام رضا، نشانه حاجت روا شدن بیننده خواب و در ایمنی و آسایش قرار گرفتن او است. کسی که این خواب را ببیند خداوند تعالی او را از شر دشمنانش ایمن نگه خواهد داشت انشاء الله.


تعبیر خواب زیارت امامزاده

اگر کسی خواب دید به زیارت امام زاده ای رفته است، خوب است که برای روا شدن حاجت خود، از امام زاده ای که نزدیک به اوست، درخواست کند تا برای او دعای خیر کرده و به واسطه و به دلیل پاکی و بی گناهی آن امام زاده، خداوند متعال دعای بیننده خواب را انشاء الله مستجاب بفرماید.

اگر کسی در خواب ببیند که به زیارت امام زاده ای می رود، و برای شادی روح و برای قربت و نزدیکی به خداوند متعال دعا می کند، به برکت وجود امامی که امام زاده به او نسبت داده می شود، انشاء الله حاجت روا خواهد شد.


تعبیر خواب زیارت حضرت معصومه

حضرت معصومه (س) خواهر حضرت امام رضا (ع) بوده و از معصومین و شفاعت کنندگان درگاه خداوند برای صالحین و مردم با ایمان محسوب می شود.

اگر کسی خواب دید که به زیارت ایشان رفته است و حاجتی در دل دارد، باید سعی کند در بیداری انشاء الله به زیارت ایشان برود، زیرا این خواب نشانه این است که ایشان به بیننده خواب نظر رئوفت و دوستی دارند و انشاء الله دعای خیر ایشان همراه کسی است که در دل با نیت پاک و به دور از گناه، از خانواده امام رضا (ع) درخواست دعای خیر دارد.


امام صادق (ع) می فرماید:

اگر کسی در خواب ببیند به حرم پادشاهی عادل رفت، دلیل که موفق به انجام کارهای مفید خواهد شد.

اگر کسی ببیند به حرم پادشاهی ظالم رفت، دلیل که کاری کند که از آن کار بدنام گردد.


ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی ببیند وارد حرم پادشاه یا حرم مردی بزرگواری شد، دلیل که از شر پادشاه یا حاکم وقت ایمن شود و از پادشاه یا حاکم وقت، به او خیری خواهد رسید.


زیارت از نظر آنلی بیتون

دیدن زیارت در خواب نشانه مهمی است که پشتکار و از خود گذشتگی شما را برای رسیدن به خواسته هایتان نشان می‌ دهد آنلی بیتون می گوید:

زیارت کردن یعنی دست به اقدام و تصمیم های درست می زنید


جمعی از معبران می گویند:

اگر کسی خواب ببیند در حرمی مشغول زیارت است، حاجتی دارد که زیارت آن شخص، موجب حاجت روایی او خواهد شد.
اگر کسی ببیند پادشاه یا حاکم وقت، او را به حرم خویش دعوت کرد و او به آنجا رفت، مقامی از جانب حکومت خواهد یافت و کاری خواهد کرد که باعث بدنامی او خواهد شد.


تعبیر خواب زیارت از دید معبران مسیحی و غربی

معبران مسیحی اعتقاد دارند اگر در خواب به قصد زیارت بروید یا در خواب قصد دارید که به زیارت انسانی بزرگوار بروید نیت شما در زندگی سزاوار ستایش است

وقتی در خواب ببینید که به زیارت می روید به معنای رضایت کامل شما از زندگی و رویدادهای خوب در آینده خواهد بود

در مجموع دیدن خواب زیارت به معنای رسیدن به اهداف و پشتکار و از خود گذشتگی شما برای رسیدن به خواسته هایتان خواهد بود


دیدگاه هندوها

هندوها می گویند دیدن خواب زیارت و ضریح به معنای خود موفقیت خواهد بود

شما تمام تلاش هایی که در زندگی حقیقی میکنید به ثمر می نشیند و به تمام خواسته ها و آرزوهای خود می رسید یا موفقیتی عظیم در انتظار شما خواهد بود

اگر خواب ببینید که در حال زیارت و دیدن ضریح باشید در زندگی رویدادها و فرصت هایی برای شما پیش خواهد آمد که در مواجهه با آن تصمیم درستی خواهید گرفت که حاصل آن خیر و برکت بسیاری برای شما خواهد داشت

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments