تعبیر خواب زن🌒تعبیر خواب زن حامله/ تعبیر خواب زن از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زن🌒تعبیر خواب زن حامله/ تعبیر خواب زن از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب زن,  تعبیر خواب زن شوهر دار, تعبیر خواب زن از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب زن چادری مشکی, تعبیر خواب زن نورانی,تعبیر خواب زن از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب زن فامیل دیدن, تعبیر خواب زن چادری غریبه, تعبیر خواب زن ورزشکار, تعبیر خواب زن شدن, تعبیر خواب زن  از دیدگاه امام صادق 

تعبیر خواب زن,  تعبیر خواب زن شوهر دار, تعبیر خواب زن از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب زن چادری مشکی, تعبیر خواب زن نورانی,تعبیر خواب زن از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب زن فامیل دیدن, تعبیر خواب زن چادری غریبه, تعبیر خواب زن ورزشکار, تعبیر خواب زن شدن, تعبیر خواب زن  از دیدگاه امام صادق 

تعبیر خواب زن,  تعبیر خواب زن شوهر دار, تعبیر خواب زن از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب زن چادری مشکی, تعبیر خواب زن نورانی,تعبیر خواب زن از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب زن فامیل دیدن, تعبیر خواب زن چادری غریبه, تعبیر خواب زن ورزشکار, تعبیر خواب زن شدن, تعبیر خواب زن  از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب زن

دیدن خواب یک زن نشانگر امنیت در عشق است.


تعبیر خواب زن سفید پوست

زن سفید پوست در خواب نشانه آن است که یک ماجرای عشقی به پایان می رسد .


تعبیر خواب زن با پوست برنزه

یک زن با پوست برنزه : به سختی بیمار می شوید .


تعبیر خواب یک زن سیاه پوست

دیدن زن سیاه پوست در خواب نشانگر  یک بیماری کوچک


تعبیر خواب زنهای متعدد

دیدن خواب زنهای متعدد به معنی این است که تحقیر خواهید شد.


تعبیر خواب زن با موهای طلایی

دیدن خواب یک زن با موهای بلند طلائی به منزله آن است که زندگی پر از خوشی خواهد شد .


تعبیر خواب زن با موهای خرمایی

خواب زن با موهای بلند خرمائی نشانگر  پول و احترام است .


تعبیر خواب پیر زن

دیدن یک پیر زن در خوابتان بیانگر نگرانی شما در مورد پیر شدن است.

تعبیر دیگر این است که پیرزن ممکن است شکل نمونه اولیه باشد که نمادی از خرد، بینش و یا قدرت زنانه است.

اگر خواب ببینید که پیر زن کور است خواب به شما می‌گوید که با غرایز درونی تان پیش بروید (به غریزه تان گوش دهید).

برخی اوقات شما نمی‌توانید ببینید که چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما هنوز حسش می‌کنید.


تعبیر خواب زن حامله

خواب دیدن یک زن حامله بیانگر این است که ارتباط نزدیک تری با او را تجربه می‌کنید.


تعبیر خواب زن از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن زن در خوابتان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است و به جنبه‌های زنانه‌ی شما یا مادرتان اشاره دارد.

تعبیر دیگر این است که یک زن بیانگر وسوسه و گناه است. اگر شما زن را بشناسید، ممکن است بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که در موردش دارید.


تعبیر خواب زن از دیدگاه لوک اویتنهاو

زن: شانس در عشق

دیدن یک زن: ناتوانی

دیدن چندین زن: افترا

زن مو بور: اتفاقی خوشایند

زن مو قهوه‌ای: بیماری

زن مو قرمز: نامعقولات

زن ضعیف: خبر‌های دلگرم کننده

زن عریان: عزاداری در خانواده

شنیدن صدای یک زن: عزم سفر کردن

بوسیدن یک زن: استفاده مادی

زن باردار: شادمانی

پیر زن: دعوا

زن چادری: مرگ


تعبیر خواب زن از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن زنان در خواب، نشانه روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است.

اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می‌کنید، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند.

دیدن زنی چشم آبی با مو‌هایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه‌ای از دست می‌دهید.

دیدن زنی که چشم‌های قهوه‌ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله‌ای خطرناک خواهید ساخت.

دیدن زنی موخرمایی در خواب، نشانه آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد.

دیدن زنی با مو‌های بلوند در خواب، نشانه آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد.


تعبیر خواب زن  به روایت یوسف نبی

دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به خوشی ونیکی بگذراند.


تعبیر خواب زن از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

خانم آیتانوس می گفت زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب . دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد .

حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است، باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می باشد .

زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید .

در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن .

زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می کند .

معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی چون معیار پسند زن در زمان های مختلف فرق می کند ،

چاقی و لاغری را معیار نمی گیریم .


تعبیر خواب زن  به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد،

تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.

تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می‌باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد.

تعبیر پیرزن سالخورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد، ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است.

اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته‌های دنیوی می‌باشد.

تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت می‌باشد.

تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی و کمبود می‌باشد.

اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

اگر ببینی زن خودت را فروخته‌ای، حرمت و بزرگی تو از بین می‌رود و بد نام می‌شوی، مگر اینکه به غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، که در اینصورت تعبیرش این است که کار تو دوباره درست و برقرار می‌شود.

اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، کسی به تو ستم خواهد کرد.


تعبیر خواب زن  از دیدگاه  جابر مغربی

تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا است.

اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای. اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.

تعبیر دیدن زن مفسد، برای افراد دنیادار و مادی، افزایش و گستردگی دنیا و مادیات می‌باشد، و تعبیرش برای افراد درستکار، افزایش علم و درستکاری است.

اگر ببینی زنی به تو سلام می‌کند، از کسی شاد و خوشحال می‌شوی.

اگر ببینی مرد‌ها از زن‌ها فرار می‌کنند، از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می‌شوی.

اگر مردی در خواب ببیند که کسی به زن او دست درازی کرده است، نزدیکان و اهل آن زن ثروتمند می‌شوند.

زن مفسد درخواب، اهل دنیا را زیادتیِ دنیا باشد و اهل صلاح را، زیادتیِ صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد.

اگر مردی ببیند کسی دست درازی با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند.

اگر ببیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است که به او منفعت و نیکی رسد.

اگر ببیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسری آورد.

اگر ببیند که کسی او را دوا داد، دلیل که دختری آورد


تعبیر خواب زن  به روایت کرمانی

اگر ببینی در راهی مشغول حرکت می‌باشی، ولی زنی پیش تو آمد و به خاطر او از مسیر خودت منحرف شدی و به طرف او رفتی، فریب دنیا را می‌خوری و دین و ایمان تو ضعیف می‌شود و راه خیر و خوبی را رها می‌کنی.

اگر زن پادشاه بیند که دختری بزاد، دلیل است شوهرش گنج یابد.

اگر بیند پسر زاد، دلیل غم و اندیشه بود. اگر مردی بیند که دختری بزاد، دلیل که غمگین و مستمند شود.

اگر بیند که پسرزاد، دلیل که کارنیکوئی از وی صادر شود و از آن کار او نام نیکو در عالم منتشر شود.

اگر دختری دوشیزه بیند که فرزندی زاد، دلیل و تاویلش این است که گذشت.


تعبیر خواب زن  به روایت دانیال

اگر ببینی باغ، سرسبز و دارای بنا‌ها و قصر‌های متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا می‌خواند، در آخرت به بهشت و حورالعین می‌رسی و به درجه شهیدان نائل می‌شوی.


تعبیر خواب زن از دیدگاه ام صادق

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن زن درخواب بر شش وجه است:

شادی و مقصود،

دنیا،

شغل این جهان،

فراخی نعمت،

قحطی و تنگی،

توانگری.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments