تعبیر خواب زنبیل 🌒تعبیر خواب زنبیل پاره/ تعبیر خواب زنبیل از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زنبیل 🌒تعبیر خواب زنبیل پاره/ تعبیر خواب زنبیل از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب زنبیل, تعبیر خواب زنیل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب زنبیل قرمز, تعبیر خواب زنبیل پاره, تعبیر خواب زنبیل از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب زنبیل خالی, تعبیر خواب زنبیل از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب زنبیل, تعبیر خواب زنیل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب زنبیل قرمز, تعبیر خواب زنبیل پاره, تعبیر خواب زنبیل از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب زنبیل خالی, تعبیر خواب زنبیل از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب زنبیل, تعبیر خواب زنیل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب زنبیل قرمز, تعبیر خواب زنبیل پاره, تعبیر خواب زنبیل از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب زنبیل خالی, تعبیر خواب زنبیل از دیدگاه حضرت یوسف


تعبیر خواب زنبیل از دیدگاه  کلی

زنبیل در خواب، مال و نعمت است.


تعبیر خواب زنبیل پاره

اگر دیدید زنبیلی گسیخته و پاره شده، در کاری با شکست و ناکامی مواجه می گردید.

این خواب را اگر دختری جوان و دم بخت ببیند تعبیرش شکست عاطفی است و چنان چه همان دختر جوان ببیند زنبیلی پر به دست دارد که نداند درون آن چیست شوهر می کند یا خواستگاری دل خواه برایش پیدا می شود.


تعبیر خواب زنبیل در دست داشتن

اگر در خواب دیدید که زنبیلی به دست دارید در آینده مشتاق یا علاقه مند چیزی یاکاری می شوید که انجام می دهید. این در صورتی است که زنبیل خالی باشد.


تعبیر خواب پر بودن زنبیل

اگر زنبیل سنگین و پر باشد برای شما خیر پیش می آید و به قدر سنگینی آن چیزی به دست می آورید یا اتفاقی مطلوب می افتد.


تعبیر خواب زنبیل گرفتن یا زنبیل دادن به کسی

چنانچه در خواب زنبیل را از کسی بگیرید، به شما کاری پیشنهاد می شود که سود دارد و اگر شما زنبیل خالی به کسی بدهید کاری که سود دارد به او پیشنهاد می کنید.


تعبیر زنبیل بافتن در خواب

زنبیل بافتن آرزومندی است و فریفته شدن به دنیا و به زبان گویاتر کیسه دوختن برای سودهای واهی و غیر معقول.


تعبیر خواب زنبیل از دیدگاه امام صادق (ع)

زنبیل در خواب بر نه وجه است

اول : زن

دوم : خادم

سوم : کنیزک

چهارم : قوام دین ( مایه برپائی دین )

پنجم : صلاح دین ( تندرستی )

ششم : عمر دراز

هفتم : مال و نعمت

هشتم : خیرو برکت

نهم : میراث بردن از جهت زنان

زنبیل باف در خواب خداوندگار است.


 تعبیر خواب زنبیل از دیدگاه محمد ابن سیرین

زنبیل در خواب، زن است یا کنیزک.

اگر بیند که زنبیلی داشت، دلیل که وی از خادمی حاصل شود و بعضی از معبران گویند : زنبیل در خواب ، مال و نعمت است .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments