تعبیر خواب زنبور 🌒 تعبیر خواب زنبور عسل / تعبیر خواب زنبور سیاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب زنبور 🌒 تعبیر خواب زنبور عسل / تعبیر خواب زنبور سیاه امام صادق

تعبیر خواب زنبور, تعبیر خواب زنبور عسل, تعبیر خواب زنبور وحشی, تعبیر خواب زنبور بزرگ, تعبیر خواب زنبور سیاه, تعبیر خواب نیش زنبور, تعبیر خواب زنبور امام صادق, تعبیر خواب زنبور ابن سیرین, تعبیر خواب زنبور از حضرت یوسف, تعبیر خواب حمله زنبور, تعبیر خواب کشتن زنبور, تعبیر خواب زنبور لای مو, تعبیر خواب زنبور در دهان, تعبیر خواب زنبور مرده

تعبیر خواب زنبور, تعبیر خواب زنبور عسل, تعبیر خواب زنبور وحشی, تعبیر خواب زنبور بزرگ, تعبیر خواب زنبور سیاه, تعبیر خواب نیش زنبور, تعبیر خواب زنبور امام صادق, تعبیر خواب زنبور ابن سیرین, تعبیر خواب زنبور از حضرت یوسف, تعبیر خواب حمله زنبور, تعبیر خواب کشتن زنبور, تعبیر خواب زنبور لای مو, تعبیر خواب زنبور در دهان, تعبیر خواب زنبور مرده

تعبیر خواب زنبور, تعبیر خواب زنبور عسل, تعبیر خواب زنبور وحشی, تعبیر خواب زنبور بزرگ, تعبیر خواب زنبور سیاه, تعبیر خواب نیش زنبور, تعبیر خواب زنبور امام صادق, تعبیر خواب زنبور ابن سیرین, تعبیر خواب زنبور از حضرت یوسف, تعبیر خواب حمله زنبور, تعبیر خواب کشتن زنبور, تعبیر خواب زنبور لای مو, تعبیر خواب زنبور در دهان, تعبیر خواب زنبور مرده

دیدن خواب زنبور نماد ثروت است.
به گفته بعضی معبران دیدن زنبور در خواب نشان از مردی فریبکار بوده و در بعضی تعابیر به بیماری اشاره دارد. البته فعالیت زنبورها در خواب بستگی به شما و احساسات شما دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب زنبور در دهان

اگر در خواب دیدید که زنبور در دهان شما رفته و یا زنبوری را بلعیدید، تعبیرش آنست که شما بیمار می شوید.


تعبیر خواب زنبور لای مو

دیدن خواب زنبور در لابلای مو نشانه ی بدی است.

اگر در خواب ببینید که زنبور روی سر و موهای شما راه می رود نشانه این است که پروژه ای کاری مهمی را نیمه تمام می گذارید و این موضوع اثر بدی را در زندگی آینده شما خواهد گذاشت.


تعبیر خواب کشتن زنبور

اگر در خواب ببینید که زنبور می کشید نشانه آنست که بر دشمن پیروز می شوید.


تعبیر خواب ملکه زنبور

دیدن خواب ملکه زنبور عسل در خواب نشان از زنی قدرتمند است که بر شما پیروز می شود.


تعبیر خواب زنبور سیاه

زنبور سیاه در خواب نشان دهنده شخصی فریبکار و خائن است که در کنار شماست و قصد دارد آسیبی جدی به شما بزند.


تعبیر خواب زنبور مرده

زنبور مرده در خواب به از دست دادن عزیزی در گذشته یا آینده اشاره دارد.


تعبیر خواب تعداد زیادی زنبور

اگر در خواب دیدید که عده زیادی زنبور دور شما جمع شدند، در محل کار و یا در فامیل و یا دوستانتان افرادی وجود دارند که نمی توانند موفقیت شما را ببینند.


منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، نشانه آنست که در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنا میشوید که اخلاقتان با آنها سازگار نیست .
اگر در خواب ببینید زنبوری را کشتید نشانه آنست که بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید .
خواب زنبور سرخ نشانه دشمنی است که آزار می رساند
خواب زنبور عسل نشانه انسان ضعیف و نادانی است که در نهایت از جانب او سودی شامل بیننده خواب می شود .
خواب نیش زدن زنبور نشانه آنست که سخنی سرد و تلخ می شنوید
اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید .


تعبیر خواب زنبور به روایت ابن سیرین :

تعبیر زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می‌باشد و یا زنی است که کسب‌کننده است.
اگر ببینی که زنبور عسل به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال و غنیمت به دست می‌آوری. اگر ببینی کندوی زنبور عسل داری، یـعـنـی خواستۀ تو از زن‌ها برآورده می‌شود و مال و اموال حلال به دست می‌آوری.
تعبیر زنبور، مرد پست و کوته‌فکر می‌باشد. اگر ببینی زنبور تو را نیش زده است، یـعـنـی مرد پستی باعث رنج و ناخوشی تو می‌شود، یا اینکه حرف بد و ناخوشایندی به تو می‌زند.
اگر ببینی زنبورهای فراوانی به روی تو جمع شده‌اند، یـعـنـی در بین مردم پست گرفتار می‌شوی (مخصوصاًً اگر ببینی تو را نیش می‌زنند).
اگر کسی در خواب ببیند زنبور او را نیش زد ، نشانه آنست که به او از سمت مردی بدجنس گزند و آسیبی میرسد
اگر کسی در خواب ببیند زنبور بسیاری اطراف او جمع شدند ، نشانه آنست که در میان مردمان بدجنس گرفتار میشود ، مخصوصا اینکه اگر در خواب زنبوران او را می گزیدند .


جابر مغربی میگوید :

اگر ببینی از زنبورهای عسل در حال گرفتن عسل هستی، یـعـنـی حرف‌های باخیر و منفعت می‌شنوی و از آن‌ها فائده و منفعت به تو می‌رسد و بهره‌مند می‌شوی.
اگر ببینی زنبورهای عسل به روی تو جمع شده‌اند و نیش می‌زنند، یـعـنـی مال و اموال و نعمتی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.
اگر زنبورهای عسلی را ببینی که عسل می‌خورند، یـعـنـی به اندازۀ آن دچار ضرر و زیان می‌شوی.


ابراهیم کرمانی میگوید :

یـعـنـی زن بدی به تو آزار و اذیتی می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی زنبورهای بسیاری از هوا آمده و جمع شدند، یـعـنـی لشکری در آنجا جمع می‌شود. اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانۀ تو جمع شده است، یـعـنـی با زنی سخن‌چین سر و کار پیدا می‌کنی. اگر ببینی زنبوری را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی . اگر کسی در خواب ببیند زنبور وی را گزید ، نشانه آنست که از طرف زن بدی ، به او آزاری میرسد .


تعبیر خواب زنبور به روایت امام صادق :

اگر ببینی زنبور بلند وزوز می‌کند یا صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد. تعبیرهای زنبور عبارتند از: ۱- غوغا و هیاهو ۲- انسان‌های پست ۳- لشکر ۴- ملخ ۵- دشمن ۶- فرزندان (تعبیرهای مختلف).


لوک اویتنهاو میگوید :

خواب زنبورعسل نشانه نیک بختی است
خواب دیدن زنبور عسل در محیط کاری ، نشانه امید زیباست
دیدن خواب گله زنبورعسل نشانه محصولی پربار است
تعبیر خواب گرفتن زنبور نشانه ناراحتی است
تعبیر خواب کشتن زنبور نشانه بدبختی است
خواب نیش خوردن از زنبور نشانه مجادله با دوستان است


آنلی بیتون میگوید :

دیدن زنبور در خواب ، نشانه آن است که با کینه تمام درباره شما بدگویی خواهند کرد .
اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانه آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .
خواب نیش زدن زنبور نشانه آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .


در کتاب فرهنگستان تعبیر رویا میخوانیم :

زنبور عسل در رویا نشان دهنده فعالیت مشترک، کار کردن در جمع، سخت کوشی و فداکاری است.
از آنچه شخصی گفته یا کرده آسیب دیده‌اید. اگر پس از نیش زدن زنبور به فعالیت پرداختید به معنای این است که گاهی درد، خود انگیزه‌ای برای تلاش شما در جهت برطرف کردن آن می‌شود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments