تعبیر خواب زمین🌒 تعبیر خواب زمین خیس/ تعبیر خواب زمین از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زمین🌒 تعبیر خواب زمین خیس/ تعبیر خواب زمین از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب زمین, تعبیر خواب زمین برای ساخت خانه,تعبیر خواب زمین از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب معامله زمین, تعبیر خواب زمین خیس, تعبیر خواب زمین کثیف, تعبیر خواب زمین از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب زمین ترک خورده, تعبیر خواب زمین سنگلاخ, تعبیر خواب زمین شیب دار, تعبیر خواب زمین ارثی, تعبیر خواب زمین از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب زمین, تعبیر خواب زمین برای ساخت خانه,تعبیر خواب زمین از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب معامله زمین, تعبیر خواب زمین خیس, تعبیر خواب زمین کثیف, تعبیر خواب زمین از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب زمین ترک خورده, تعبیر خواب زمین سنگلاخ, تعبیر خواب زمین شیب دار, تعبیر خواب زمین ارثی, تعبیر خواب زمین از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب زمین, تعبیر خواب زمین برای ساخت خانه,تعبیر خواب زمین از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب معامله زمین, تعبیر خواب زمین خیس, تعبیر خواب زمین کثیف, تعبیر خواب زمین از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب زمین ترک خورده, تعبیر خواب زمین سنگلاخ, تعبیر خواب زمین شیب دار, تعبیر خواب زمین ارثی, تعبیر خواب زمین از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب زمین از دیدگاه کلی

خواب زمین : علامت از دست دادن یک دوست


تعبیر خواب بوسیدن زمین

زمین را می بوسید : تحقیر و شرمساری


تعبیر خواب خوردن خاک زمین

خاک را می خورید : یک بیماری طولانی


تعبیر خواب خوابیدن روی زمین

دوره ای که در پیش است شما را در یک موقعیت پست قرار خواهد داد یا مرگ یکنفر فرا می رسد.

دیگران روی زمین خوابیده اند : مرگ یک دوست


تعبیر خواب داشتن زمین

زمین باغ خودتان به معنی پول و منفعت در کار است .


تعبیر خواب زمین سیاه

تعبیر زمین سیاه به معنی غم است .


تعبیر خواب قرار گرفتن زیر زمین

اگر شخصی در خواب ببیند او را در زیرزمین می گذارند  به معنی خطر مصیبت و بدبختی است .


تعبیر خواب دفن شدن

اگر شخصی در خواب ببیند دفن شده است، پول هنگفتی نصیبش می شود .


تعبیر خواب زمین حاصلخیز

اگر شخصی زمینهای حاصلخیز در خواب ببیند به معنی آن است که بزودی ازدواج خواهد کرد.


تعبیر خواب زمین از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن زمین حاصلخیز در خواب، نشانه سعادت و موفقیت است .

دیدن زمین سنگلاخ و غیرقابل کشت در خواب، علامت نومیدی و تلخ کامی است.

دیدن زمینی که در اثر خشک شدنِ دریا حاصل شده است، نشانه آن است که راههایی برای رسیدن به کامیابی و شادمانی جلوی پای شما نمایان خواهد شد .

اگر خواب ببینید مالک زمینی پهناور هستید، نشانه آن است که روزی ثروتمند خواهید شد .

اگر دختری خواب ببیند مالک زمینی پهناور شده است، نشانه آن است که میراثی به او ارث خواهد رسید، وی ناچار می شود با صرفه جویی زندگی کند. زیرا میراث او مردی فقیر و خانه ای پر از فرزند است.


تعبیر خواب زمین از دیدگاه یونگ

در مورد دیدن زمین در خواب چنین بیان شده که زمین در خواب نشانه اصالت و درونگرایی شماست .

تعبیر زمین با توجه به محکم بودنش عنوان می شود. مثلا اگر خواب ببینید زمین دهن باز می کند یعنی یک رابطه در زندگی شما وجود دارد که شما ترس از برقراری ارتباط با آن و افتادن در آن رابطه دارید .


تعبیر خواب زمین از دیدگاه  حضرت دانیال

زمین درخواب دیدن، زن است. اگر بیند که او را زمینی بود فراخ و بزرگ و خاک آن زمین پاکیزه بود، دلیل که او را زنان باشند به ستر و صلاح، چنانکه در میان زنان ایشان را فضل و منزلت و جاه بود.

اگر بیند زمین به غایت بزرگ شد، چنانکه پایانش پدیدار نبود، دلیل که زن کند واز آن زن او را نعمت و اسباب دنیا بسیار حاصل شود.

اگر بیند در آن زمین نبات و سبزه مجهول بود و دانست که ملک او بود، دلیل که آن کس مسلمان بِبود، به جهت آن که سبزه درخواب، دین اسلام است.


تعبیر خواب زمین از دیدگاه جابر مغربی

اگر بیند زمین با وی سخن گفت و به خیر نیکوئی وی را مژده داد، دلیل که در دین و دنیا خیر بسیار کند، چنانکه مردمان را از آن شگفت یاد و بعد از وفات او را یاد کنند.

اگر بیند زمین در زیر پایش درنوشت، دلیل که آخر عمرش شده باشد.

اگر بیند برخی از زمین در زیر او پیچید، دلیل بر تنگی معیشت او کند.

اگر بیند آن زمین معروف بود، نیکی معیشت خداوند زمین را باشد.

اگر بیند زمین خود فراخ نموده است، دلیل که عمر خداوند زمین دراز بود.

اگر بیند زمین را می پیمود، دلیل است به سفر رود. اگر ببینی زمین، خودش را گسترده و بزرگتر کرده است، یـعـنـی عمر صاحب زمین طولانی می‌شود.


تعبیر خواب زمین از دیدگاه  اشعث

اگر دید زمین را از بهر کشت می شکافت، دلیل که به شغل بزرگی مشغول شود و از قبل زن منفعت یابد یا از سفر نعمتی بدست آورد.

اگر کسی زمین خویش را آبادان بیند، دلیل است کارش نیکو و قوی شود.

اگر زمین را خراب دید، دلیل است کارش است کارش ضعیف گردد یا با کسی او را خصومت افتد.

اگر کسی خود را در میان زمین کِشته بیند، دلیل که او را با کسی انبازی بود، یا زنی را به نکاح بخواهد.

اگر کسی خود را در میان زمینی سرگشته بیند که در آن گُل برآمده، دلیل است که زنی پارسا و دینداری را به زنی کند و از او فرزند آورد.

اگر بیند گل فرو ریخت، دلیل باشد که فرزندش نماند.

اگر بیند آب رود بیامد و زمین او را غرقه گردانید و کشت را تباه کرد، دلیل باشد که از پادشاه سلامتی یابد.


تعبیر خواب زمین از دیدگاه  محمد العنبری

برای دیدن زمین در خواب، تعبیرات زیادی وجود دارد و هر زمینی براساس جوهر آن، تعبیر می شود؛ مثلاً، دیدن زمین محشر، دلیلی است برای پاداش پنهانی، راستی پیمان و در امان بودن از خطر و ممکن است بر توبه نمودن و هدایت یا فتن نیز، دلالت نماید. دیدن زمین کشاورزی بر فایده و برکت دلالت دارد.

اگر کسی دید که مالک زمین شد، و هنوز ازدواج نکرده است، ازدواج می کند و از همسرش صاحب فرزند خواهد شد.

اگر کسی دید که زمینش دچار زلزله شد، زنش سقط جنین می کند.

اگر کسی ببیند که روی زمین است و آن زمین دچار فرورفتگی شد، بر گمراهی، سرگردانی و نادانیش درباره ی خدا و روز آخرت دلالت دارد.

اگر کسی دید که در زمینی وسیع و بیابان مانند و ناشناخته است، به سفر می رود.

اگر کسی در خواب دید که با چوب یا چیز دیگری به زمین می زند برای تجارت به سفر می رود.

اگر کسی دید که از یک زمین خشک و بی آب و علف وارد زمینی سرسبز و خرم شد از بدعت دست کشیده و به سنت روی می آورد و اگر کسی آن را دید، تعبیر آن نیز، عکس می شود.


تعبیر خواب زمین از دیدگاه  محمد بن سیرین

اگر بیند که در زمین سبزه و نبات معروف بود با نعمت و اسباب، دلیل که او را فضل و دیانت بود و سرانجام ثواب آخرت یابد.

اگر بیند در صحرائی بود مانند بیابان و آن زمین را شناسد، دلیل که سفر دور کند.

اگر بیند زمین را می کند و خاکش میخورد، دلیل است مال یابد، به قدر آن خاک که خورده باشد.

اگر بیند در زمین ناپیدا شود، بی آن که در آنجا جائی یا مغاکی بود، دلیل که هلاک شود.

اگر بیند زمین را مانند چاه یا سردابه همی کند، دلیل که مال دنیا به مکر حیله بدست آورد.

اگر بیند که زمین او را فراگرفت، دلیل که درغم و مصیبت افتد و از قبل زن مال او تلف شود.

اگر بیند که از زمین فراخ به زمین تنگ می آمد، دلیل است که ازکاری تند به کار بد افتد.


تعبیر خواب زمین از دیدگاه  امام جعفر صادق

دیدن زمین درخواب بر چهار وجه است.

اول: زن.

دوم: دنیا.

سوم: مال.

چهارم: ولایت.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments