تعبیر خواب زلزله 🌒 تعبیر خواب زلزله شدید از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زلزله 🌒 تعبیر خواب زلزله شدید از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب زلزله, تعبیر خواب زلزله چیست, تعبیر خواب زلزله بدون خسارت, تعبیر خواب زلزله از نظر روانشناسیو, تعبیر خواب زلزله و شکافتن زمین, تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار, تعبیر خواب زلزله شدید بدون خرابی, تعبیر خواب زلزله و سالم ماندن خانه, تعبیر خواب زلزله در خانه چیست, تعبیر خواب پیش بینی زلزله, تعبیر خواب لرزیدن, تعبیر خواب زلزله در حرم امام رضا, تعبیر خواب دیدن شکافتن زمین, تعبیر خواب شکاف زمین, تعبیر خواب رانش زمین ابن سیرین, تعبیر خواب زلزله بدون خسارت, تعبیر خواب خراب شدن ساختمان, تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن سقف خانه, تعبیر خواب زلزله از امام صادق

تعبیر خواب زلزله, تعبیر خواب زلزله چیست, تعبیر خواب زلزله بدون خسارت, تعبیر خواب زلزله از نظر روانشناسیو, تعبیر خواب زلزله و شکافتن زمین, تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار, تعبیر خواب زلزله شدید بدون خرابی, تعبیر خواب زلزله و سالم ماندن خانه, تعبیر خواب زلزله در خانه چیست, تعبیر خواب پیش بینی زلزله, تعبیر خواب لرزیدن, تعبیر خواب زلزله در حرم امام رضا, تعبیر خواب دیدن شکافتن زمین, تعبیر خواب شکاف زمین, تعبیر خواب رانش زمین ابن سیرین, تعبیر خواب زلزله بدون خسارت, تعبیر خواب خراب شدن ساختمان, تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن سقف خانه, تعبیر خواب زلزله از امام صادق

تعبیر خواب زلزله, تعبیر خواب زلزله چیست, تعبیر خواب زلزله بدون خسارت, تعبیر خواب زلزله از نظر روانشناسیو, تعبیر خواب زلزله و شکافتن زمین, تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار, تعبیر خواب زلزله شدید بدون خرابی, تعبیر خواب زلزله و سالم ماندن خانه, تعبیر خواب زلزله در خانه چیست, تعبیر خواب پیش بینی زلزله, تعبیر خواب لرزیدن, تعبیر خواب زلزله در حرم امام رضا, تعبیر خواب دیدن شکافتن زمین, تعبیر خواب شکاف زمین, تعبیر خواب رانش زمین ابن سیرین, تعبیر خواب زلزله بدون خسارت, تعبیر خواب خراب شدن ساختمان, تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن سقف خانه, تعبیر خواب زلزله از امام صادق

خواب دیدن یک زمین لرزه نشان می دهد که شما در حال تجربه یک “لرزش” بزرگ هستید که ثبات و پایه و اساس شما را تهدید می کند.

رویای ناامنی ، ترس و احساس درماندگی شما را مشوش. آیا چیزی در زندگی شما وجود دارد که احساس “گناه و یا قصور” آن را دارید؟

در هر صورت تعبیر زلزله برای مردم آن سرزمین بد بوده و نشانۀ عقوبت می‌باشد.

اگر از خسارات زلزله جان سالم به در بردید ، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر هنگام زلزله به دام بیفتید یا مجروح شوید ، به نوعی ضرر و زیان را در زندگی خود متحمل خواهید شد. طبق کتاب مقدس ، زمین لرزه ها نمادی از خشم و قدرت خداوند است.

زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می‌دهد.

البته بایستی به این نکته دقت کنید که زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت. دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی که به مراتب بیشتر زلزله خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکه شما در لحظه زلزله چه عملی انجام می‌دهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری است.
زلزله در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این می‌تواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.

امام صادق میفرمایند :

تعبیر خواب زلزله و حنف و فرو رفتن زمین، دچار شدن به رنج و سختی و گرفتاری و بلای خیلی بزرگ از طرف «پادشاه» و یا دچار شدن به قحط و بیماری می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ… _ پس ما او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم… (قصص- ۸۱).


محمد ابن سیرین گوید :

اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند.

اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار.

اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.


ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است.

اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود.

معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد.

چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود.

برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید.

اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.


کارل گوستاو یونگ میگوید :

خواب دیدن زمین لرزه بیانگر این است که یک تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان شما را تهدید می کند(متزلزل می کند). خواب، حس نا امنی، ترس ها و حس بی یاوری شما را تاکید می کند. چیزی در زندگی تان است که به خاطرش احساس تقصیر می‌کنید؟

اگر شما پناهی از زمین لرزه بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر شما در طول زمین لرزه گیر بیفتید یا صدمه ببینید، شما از یک سری فقدان و کمبود در زندگی تان رنج خواهید برد.


آنلی بیتون میگوید :

احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.

 

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments