تعبیر خواب زعفران🌒 تعبیر خواب ساییدن زعفران/ تعبیر خواب زعفران از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زعفران🌒 تعبیر خواب ساییدن زعفران/ تعبیر خواب زعفران از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب زعفران, تعبیر خواب زعفران حضرت یوسف, تعبیر خواب زعفران دادن مرده, تعبیر خواب زعفران از دید امام صادق, تعبیر خواب زعفران دادن به دیگران, تعبیر خواب زعفران و زرشک, تعبیر خواب دزدیدن زعفران, تعبیر خواب باغ زعفران, تعبیر خواب گلاب و زعفران, تعبیر خواب زعفران از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب زعفران, تعبیر خواب زعفران حضرت یوسف, تعبیر خواب زعفران دادن مرده, تعبیر خواب زعفران از دید امام صادق, تعبیر خواب زعفران دادن به دیگران, تعبیر خواب زعفران و زرشک, تعبیر خواب دزدیدن زعفران, تعبیر خواب باغ زعفران, تعبیر خواب گلاب و زعفران, تعبیر خواب زعفران از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب زعفران, تعبیر خواب زعفران حضرت یوسف, تعبیر خواب زعفران دادن مرده, تعبیر خواب زعفران از دید امام صادق, تعبیر خواب زعفران دادن به دیگران, تعبیر خواب زعفران و زرشک, تعبیر خواب دزدیدن زعفران, تعبیر خواب باغ زعفران, تعبیر خواب گلاب و زعفران, تعبیر خواب زعفران از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب زعفران از دیدگاه کلی

اگر در خواب بوی زعفران به مشام شما رسید بسیار خوب است و به مقام بالایی می رسید.

زعفران داشتن در خواب یعنی مردم از شما تعریف می کنند.

خواب دیدن زعفران نشان از این است که بعضی برنامه هایی که در نظر داشتیم انجام بدهیم را از برنامه خود حذف کنیم به دلیل تضمین سلامت!


تعبیر خواب استفاده از زعفران

اگر در خواب به عنوان ادویه از زعفران استفاده می نمایید، به معنی این است که حضور شما باعث تزئین و تغییر در هر شرکتی می باشد.

اما اگر مقدار زعفران از حد متعادل بیشتر شد و منجر به تغییر در طعم غذا گردید به این معنی است که خطر از بین رفتن و ریزش تصویری که از خود در جلوی دیگران ساخته‌اید وجود دارد.


تعبیر نوشیدن چای زعفران

نوشیدن چایی که با زعفران دم شده است، علامت آن است که مشاجرات و اختلافات بین اعضای خانواده شما ادامه خواهد داشت .


تعبیر خواب ساییدن زعفران

اگر ببینید که زعفران نسائیده و نکوبیده خریده‌اید یا کسی به شما داده است، با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنید.

اگر در خواب ببینید زعفران می سائید و می کوبید، بیمار می‌شوید.


تعبیر دیدن زعفران از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن زعفران در خواب، علامت آن است که به امیدهایی واهی دل می بندید، چراکه تمام امیدهای شما را نقش بر آب می شود.


تعبیر خواب زعفران از کارل گوستاو یونگ

دیدن یا بو کردن زعفران در خواب بیانگر و به معنی جادو، فروتنی و تواضع است.

همچنین زعفران به خاطر رنگش، نماد عشق و شور و شوق می باشد.


تعبیر خواب زعفران از دیدگاه حضرت  یوسف

دیدن زعفران در خواب خوب است


تعبیر خواب زعفران به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند زعفران با خود داشت، دلیل که مردمان به قدر آن وی را مدح و ثنا گوید، خاصه چون بیند زعفران ناسوده است.

اگر بیند که زعفران خورد می کرد، دلیل که بیمار شود، اگر بیند زعفران بر جامه یابر تن او بمالند، دلیل بر بیماری است.

اگر بیند که رنگ زعفران از تن بشست، دلیل که از بیماری شفا یابد.


تعبیر خواب زعفران به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند زعفران ناکوفته بخرید یا کسی به وی داد، دلیل است زنی توانگر بخواهد.

اگر کسی جامه یا تن به زعفران زرد کند، بیماری و غم و اندوه است، اگر بیند که زعفران می خورد، همین دلیل کند.

اگر بیند به خروارها داشت، دلیل است او را نعمت حاصل شود و از مردم مدح و ثنا شنود.


تعبیر خواب زعفران به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب احساس کنید که بوی عطر زعفران به مشامتان می رسد نشان آن است که شما را به بزرگی و نیکی می ستایند و این در صورتی است که خود زعفران را نبینید چون اگر زعفران را ببینید، تحت تاثیر رنگش قرار می گیرد.

دیدن رنگ زعفران در خواب خوب نیست به خصوص اگر بر لباس باشد.

زعفران روی برنج پخته نیکو است مشروط بر آن که زیاد نباشد.

اگر در خواب دیدید که لباس شما رنگ زرد دارد و این زردی از زعفران است بیمار می شوید یا پشت سرتان بد می گویند و احیانا به شما اتهام می زنند.

ولی اگر لکه زعفران را بزدایید و پاک کنید نیکو است. اگر بیمار باشید شفا می یابید و چنانچه متهم شده باشید رفع اتهام می گردد.

زعفران زیاد، ثروت است و اندک آن غم و رنج است.

ساییدن زعفران برای زنان غم و اندوه و دعوای خانوادگی است ولی برای مردان آن قدر ها بد نیست که برای زنان.

در مجموع دیدن زعفران در خواب خوب نیست مگر آن که عطر آن را احساس کنید یا بویی که فکر کنید مربوط به زعفران است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments