تعبیر خواب زانو🌒 تعبیر خواب زانوی شکسته/ تعبیر خواب زانو از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زانو🌒 تعبیر خواب زانوی شکسته / تعبیر خواب زانو از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب زانو, تعبیر خواب زانو از دیدگاه امام صادق,تعبیر خواب زانو زدن ابن سیرین, تعبیر خواب ورم زانو, تعبیر خواب عمل جراحی زانو, تعبیر خواب زانو از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب چرک زانو, تعبیر خواب سر روی زانو گذاشتن, تعبیر خواب قطع شدن زانو, تعبیر خواب زانو زدن و خواستگاری,  تعبیر خواب زانو از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب زانو, تعبیر خواب زانو از دیدگاه امام صادق,تعبیر خواب زانو زدن ابن سیرین, تعبیر خواب ورم زانو, تعبیر خواب عمل جراحی زانو, تعبیر خواب زانو از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب چرک زانو, تعبیر خواب سر روی زانو گذاشتن, تعبیر خواب قطع شدن زانو, تعبیر خواب زانو زدن و خواستگاری,  تعبیر خواب زانو از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب زانو, تعبیر خواب زانو از دیدگاه امام صادق,تعبیر خواب زانو زدن ابن سیرین, تعبیر خواب ورم زانو, تعبیر خواب عمل جراحی زانو, تعبیر خواب زانو از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب چرک زانو, تعبیر خواب سر روی زانو گذاشتن, تعبیر خواب قطع شدن زانو, تعبیر خواب زانو زدن و خواستگاری,  تعبیر خواب زانو از دیدگاه ابن سیرین


تعبیر خواب زانو از دیدگاه کلی

زانو در خواب شغل و حرفه ای است که جهت تامین معاش خویش بر آن متکی هستیم.

اگر در خواب بببینید که زانوان سالم و محکم و نیرومندی دارید و به کمک آن زانوان به راحتی حرکت می کنید شغل شما خوب است و زندگی مرفهی خواهید داشت و روزی شما فراخ خواهد بود و آینده ای روشن در انتظارتان است

اگر ببینید زانوانتان نحیف و ضعیف گردیده احتمالا شغل خود را از دست می دهید.

درد زانوان این را می گوید که از نظر شغلی گرفتار مشکل می شوید.


تعبیر خواب زانوی زخمی

زانوهایتان زخم شده : ناکامی و اضطراب


تعبیر خواب به زانو افتادن

به زانو افتادن به معنی یک بیماری طولانی است .


تعبیر خواب زانوی شکسته

یک زانوی شکسته : بدبختی


تعبیر خواب جدا شدن زانو

یک زانوی از هم جدا شده :شغلتان را از دست میدهید و بیکار می شوید.


تعبیر خواب شکاف زانو

زانوی شما شکاف بر می دارد: به موانع بسیار درکارها برمی خورید .


تعبیر خواب کاسه زانوی حیوانات

کاسه زانوی حیوانات : یک کار سخت در انتظار شماست .


تعبیر خواب نشستن بر روی زانوی شخصی دیگر

روی زانوهای یک نفر از جنس مخالف نشسته اید: خبرهای بسیار خوش


تعبیر خواب درد زانو در خواب

درد زانوان این را می گوید که از نظر شغلی گرفتار مشکل می شوید.


تعبیر خواب زانو از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب احساس کنید زانوی شما سخت و دردناک است، نشانه آن است که به زودی واقعه ای دهشتناک برایتان روی خواهد داد.


تعبیر خواب بزرگ شدن زانو

اگر خواب ببینید زانوهایتان بیش از حد معمول بزرگ شده است، علامت آن است که بدبختی ناگهان شما را در بر خواهد گرفت.


تعبیر خواب زانوی خوش فرم در خواب

اگر زنی خواب ببیند زانوی صاف و خوش فرمی دارد، نشانه آن است که افرادی او را ستایش خواهند کرد بی آنکه به خواستگاریش بیایند.


تعبیر خواب زانوی کثیف در خواب

اگر خواب ببینید زانوهایتان کثیف است، نشانه آن است که در اثر عیاشی به بیماری دچار خواهید شد.


تعبیر خواب  زانوی بد شکل در خواب

یدن زانوهای بد شکل در خواب ، نشانه آن است که وقایع تلخ و ناراحت کننده جای امید و اشتیاق را خواهد گرفت .


تعبیر خواب زانو از دیدگاه لوک اویتنهاو

زانو زدن در خواب یعنی شما تنبل هستید.


تعبیر خواب زانو به روایت محمد بن سیرین

اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود.

اگر زانو را بزرگ و قوی بیند، دلیل که کار او قوی گردد و عیش بر او فراخ گردد.

اگر بیند به زانو می رفت، دلیل که کار او و معیشت او ضعیف شود.

اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است، دلیل است کار او تباه شود و نیازمند خلق گردد.

اگر بیند چشمه زانوی او بیفتاد، دلیل که مایه ای که دارد از دست او برود.

اگر در خواب بیند به زانو می رفت، دلیل که کار او و معیشت او ضعیف شود. چنانچه بیند چشمه زانوی او بیفتاد، دلیل که مایه ای که دارد از دست او برود.


تعبیر خواب زانو از دیدگاه ابراهیم کرمانی

زانو در خواب کار و کسب و معیشتِ مردم است و هر چند که سخت تر بود کار و کسب او بهتر بود. اگر سست بود به خلاف این بود.


تعبیر خواب زانو از دیدگاه جابر مغربی

زانو درخواب کار و کسب و جایگاه رنج و عنای مردم بود و هر زیاده و نقصان که در زانو بیند، تاویلش چنان بود که یاد کردیم.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments