تعبیر خواب زالو 🌒 تعبیر خواب کشتن زالو / تعبیر خواب زالو از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زالو 🌒 تعبیر خواب کشتن زالو / تعبیر خواب زالو از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب زالو, تعبیر خواب کشتن زالو, تعبیر خواب زالو از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب زالو روی بدن, تعبیر خواب زالو چسبیده به دست, تعبیر خواب خون خوردن زالو, تعبیر خواب چسبیدن زالو, دیدن زالو در خواب نشانه چیست, خون خوردن زالو در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن

تعبیر خواب زالو, تعبیر خواب کشتن زالو, تعبیر خواب زالو از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب زالو روی بدن, تعبیر خواب زالو چسبیده به دست, تعبیر خواب خون خوردن زالو, تعبیر خواب چسبیدن زالو, دیدن زالو در خواب نشانه چیست, خون خوردن زالو در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن

تعبیر خواب زالو, تعبیر خواب کشتن زالو, تعبیر خواب زالو از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب زالو روی بدن, تعبیر خواب زالو چسبیده به دست, تعبیر خواب خون خوردن زالو, تعبیر خواب چسبیدن زالو, دیدن زالو در خواب نشانه چیست, خون خوردن زالو در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن

دیدن زالو در خواب اشاره به منبعی دارد که در زندگی شما باعث تخلیه و خارج شدن قدرت و انرژی‌تان می‌گردد.
همچنین این خواب می‌تواند اشاره به مردم، عادت‌ها یا احساسات منفی داشته باشد که باعث از بین رفتن شادی و انرژی شما می‌گردد.
زالوها موجوداتی هستند که خون را می‌مکند بنابراین زمانی که شما در خواب زالو ببینید بایستی سعی کنید که بفهمید که چه چیزی در زندگی باعث دیدن این خواب شده است.

زالوها نماد عادت‌ها، تفکرات و عواطف منفی هستند. از آنجایی که برخی از افراد زالو را برای درمان استفاده می‌کنند دیدن زالو می‌تواند نشانه‌ای از راه‌هایی برای از بین بردن این احساسات منفی در زندگی بیداری باشد.

تعبیر خواب زالو روی بدن:

اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی‌مکید و گزندی نمی‌کرد، دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد.

اگر در خواب دیدید که تمام بدن شما را زالو فرا گرفته بیانگر خوشحال نبودن از ظاهر یا احساس مقصر بودن در کاری را که انجام داده‌اید دارد.

این خواب همچنین نشانه خرابکاری به واسطه رفتار خودتان است.


تعبیر خواب کشتن زالو

اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

زالو در خواب‌های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می‌کند و دست بردار نیست.
دیدن زالو در خواب خوش نیست بخصوص اگر سیاه باشد و در عالم خواب ببینید که به گلویتان چسبیده است.
چنان چه در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی می‌کند.
اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می‌رساند.
چنان چه به پلک چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد می‌کند.
اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان زیان می‌بینید.
اگر ببینید که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمنی می‌کنید.


تعبیر خواب زالو از نظر محمد ابن سیرین

دیدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بیند زالو خون از اندام او می‌مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد.
اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.


کرمانی گوید :

زالو عیالی است که مال دیگران خورد نه مال خود. اگر بیند که زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می‌مکیدند، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد.


جابر مغربی گوید :

اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی‌مکید و گزندی نمی‌کرد، دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد. اگر بیند زالو درگلوی او شد، دلیل که دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتی که از زالو به او رسیده از دشمن مضرت بیند.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

خواب زالو : فریب و ناکامی
یک زالو را می کشید : یک دوست مزدور بسیار به شما نزدیک است .
زالوهای متعدد دور شما هستند : پول از دست میدهید.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن زالو در خواب، علامت آن است که دشمنان منافع شما را تصاحب می‌کنند.
دیدن چند زالو در خواب، علامت شادمانی و موفقیت در زندگی است. و همچنین رفتن به سفرهایی لذتبخش.
اگر خواب ببینید برای درمان بر تنتان زالو می‌اندازید، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده شما دچار بیماری دردناکی خواهد شد.
اگر خواب ببینید بر تن دیگران زالو می‌اندازید، علامت آن است که دوستان برایتان دردسری فراهم خواهند ساخت.
اگر خواب ببینید زالو شما را گاز می‌گیرد، نشانه آن است که در مکانهای غیرمنتظره خطری تهدیدتان می‌کند. به این خطا توجه کافی داشته باشید.


لیلا برایت میگوید :

دیدن زالو در خواب، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments