تعبیر خواب زاغ 🌒تعبیر خواب شنیدن صدای زاغ/ تعبیر خواب زاغ از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زاغ 🌒تعبیر خواب شنیدن صدای زاغ/ تعبیر خواب زاغ از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب زاغ, تعبیر خواب زاغ از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب صدای زاغ, تعبیر خواب زاغ از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب زاغ بر پشت بام, تعبیر خواب حرف زدن با زاغ, تعبیر خواب زاغ از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب زاغ, تعبیر خواب زاغ از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب صدای زاغ, تعبیر خواب زاغ از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب زاغ بر پشت بام, تعبیر خواب حرف زدن با زاغ, تعبیر خواب زاغ از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب زاغ, تعبیر خواب زاغ از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب صدای زاغ, تعبیر خواب زاغ از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب زاغ بر پشت بام, تعبیر خواب حرف زدن با زاغ, تعبیر خواب زاغ از دیدگاه حضرت یوسف


تعبیر خواب زاغ

زاغ در خواب انسانی است بد که خلاف می کند، دروغ می گوید و کار زشت انجام می دهد و این اعمال را دوست می دارد و بر مبنای طینت و فطرت خویش بدی می کند و نه روی محاسبه و دوراندیشی و در نظر گرفتن سود و زیان کارهایی که انجام می دهد.

اگر کسی در خواب دید زاغی دارد و با وی الفت بسته، با کسی که به دیانت و راستگویی پایبند نیست آشنا می شود و دست به کارهای خلاف می زند.

اگر ناشناسی به بیننده خواب زاغی داد، به او صدمه مادی و معنوی می رسد.


تعبیر نشستن زاغ بر بام خانه

اگر دیدید که زاغ یا کلاغی بر بام خانه شما نشسته خبری بد به شما می رسد.


تعبیر شنیدن صدای زاغ در خواب

اگر در خواب فقط صدای زاغ یا کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که مردم بدخواه پشت سر شما حرف می زنند.


تعبیر دیدن دسته کلاغ ها در خواب

چنان چه در خواب دسته ای از کلاغ ها را ببینید که دور از شما روی قلوه سنگ های بیابان نشسته اند شاهد اجتماع مردمی بد کار می شوید بی آن که با آن ها بیامیزید.

ولی اگر آن زاغ ها گرد شما حلقه زدند یا شما به آن ها نزدیک شدید، با چنان مردمی آشنا می شوید که به سودتان نیست.

اگر در خواب دیدید که زاغی چیزی به نوک یا منقار داشت و هنگام پرواز در خانه شما افکند مال دزدی می خرید


تعبیر ربودن شی توسط زاغ

اگر دیدید زاغ از خانه شما چیزی ربود و برد دزد به مال شما یا به خانه شما می زند.

به هر حال زاغ در خواب انسانی است فاسد و دروغ گو و خلاف کار و سیاه روی و بد دهن


تعبیر کندن پوست زاغ در خواب

اگر بیند که زاغی را پوست برکند، دلیل است که با زن غریب زنا کند. اگر بیند زاغی را بکشت، دلیل است اهل بیت او را مصیبت رسد.


تعبیر حرف زدن با زاغ در خواب

اگر بیند با وی زاغ سخن گفت، دلیل است از اخبار آگاه شود.

اگر بیند که زاغان بسیار از هوا آمدند و می گذشتند، دلیل که در آن دیار لشگری پدید آید به قدر زاغان.


تعبیر خواب زاغ از دیدگاه حضرت یوسف

دیدن زاغ و کلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند.


تعبیر خواب زاغ به روایت آنلی بیتون

دیدن زاغ در خواب ، علامت آن است که دچار اختلاف و جروبحث خواهید شد.


تعبیر خواب زاغ از دیدگاه محمد ابن سیرین

زاغ درخواب ، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها. اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که با کسی بدین صفت به کار باطل فریفته گردد.

اگر بیند که زاغی را بکشت، دلیل است مردی را بدین صفت قهر کند. اگر بیند درجایگاهی زاغان جمع آمده بودند، دلیل که در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند.

اگر بیند زاغی را شکار کرد، دلیل است از جایگاهی باطل نعمت یابد.


تعبیر خواب زاغ از دیدگاه جابرمغربی

اگر بیند زاغ و تذرو هر دو در شلوارش بود، دلیل است که فرزندش با کنیزش فساد کند.

اگر بیند که زاغی را معالجه کرد، دلیل که مردی دزد را پند دهد. اگر بیند زاغی را ببافت و پنهان کرد، دلیل است درهواداری و باطل جوئی بود.

اگر بیند زاغی به منقار از خانه او چیزی فرا گرفت، دلیل کند که فاسقی یا هندوئی از خانه او چیزی بدزد.


تعبیر خواب زاغ از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر یک زاغ بیند، تاویلش کنیزک هندی بود. اگر زاغان بیند تاویلش لشگر است.

اگر بیند با وی زاغ سخن گفت، دلیل است از اخبار آگاه شود.

اگر بیند که زاغان بسیار از هوا آمدند و می گذشتند، دلیل که در آن دیار لشگری پدید آید به قدر زاغان.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments