تعبیر خواب ریش 🌒 تعبیر خواب ریش درآوردن زن / تعبیر خواب ریش ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ریش 🌒 تعبیر خواب ریش درآوردن زن / تعبیر خواب ریش کوتاه و بلند / تعبیر خواب ریش ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب ریش, تعبیر خواب ریش درآوردن, تعبیر خواب ریش بلند, تعبیر خواب ته ریش, تعبیر خواب ریش دار بودن زن, تعبیر خواب ریش دراوردن صورت زن, تعبیر خواب تراشیدن ریش با تیغ, تعبیر خواب ریش سفید مرد, تراشیدن ریش در خواب تعبیرش چیست, تعبیر خواب اصلاح صورت, تعبیر تراشیدن ریش, تعبیر خواب ریش امام صادق, تعبیر خواب ریش ابن سیرین

تعبیر خواب ریش, تعبیر خواب ریش درآوردن, تعبیر خواب ریش بلند, تعبیر خواب ته ریش, تعبیر خواب ریش دار بودن زن, تعبیر خواب ریش دراوردن صورت زن, تعبیر خواب تراشیدن ریش با تیغ, تعبیر خواب ریش سفید مرد, تراشیدن ریش در خواب تعبیرش چیست, تعبیر خواب اصلاح صورت, تعبیر تراشیدن ریش, تعبیر خواب ریش امام صادق, تعبیر خواب ریش ابن سیرین

تعبیر خواب ریش, تعبیر خواب ریش درآوردن, تعبیر خواب ریش بلند, تعبیر خواب ته ریش, تعبیر خواب ریش دار بودن زن, تعبیر خواب ریش دراوردن صورت زن, تعبیر خواب تراشیدن ریش با تیغ, تعبیر خواب ریش سفید مرد, تراشیدن ریش در خواب تعبیرش چیست, تعبیر خواب اصلاح صورت, تعبیر تراشیدن ریش, تعبیر خواب ریش امام صادق, تعبیر خواب ریش ابن سیرین

تعبیر خواب اینکه ببینید که ریش دارید

شما در مضیقه مالی خواهید بود .


تعبیر خواب یک مرد با ریش انبوه

یک شانس همراه با موفقیت غیره منتظره


تعبیر خواب یک ریش خیلی کوتاه

پول


تعبیر خواب یک ریش بلند

پول هنگفتی نصیب شما می شود.


تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب مرد ریشو ببیند

او بزودی شوهرش را ترک خواهد کرد.


تعبیر خواب یک زن آبستن خواب یک مرد ریشو ببیند

او یک پسر خواهد زائید .


تعبیر خواب یک دختر جوان خواب یک مرد ریشو ببیند

او بزودی با مردی که دوست دارد ازدواج میکند .


تعبیر خواب شما ریش خود را می کنید

تباهی و بدبختی


تعبیر خواب دیگران ریش خود را می کنند

ناکامی در امور مالی


تعبیر خواب ریش خود را می تراشید

ضرر مالی


تعبیر خواب ریش یکی از نزدیکان خود را می برید

امنیت در همه امور


تعبیر خواب شخصی ریش خود را می شوید

عذاب


تعبیر خواب شما ریش خود را می شوئید

اضطراب


تعبیر خواب شما ریش قشنگی دارید

موفقیت کامل نقشه هایتان را مشاهده می کنید.


تعبیر خواب ریش شما مجعد است

همانطور خواهید شد که خواستارش بودید .


تعبیر خواب شما ریش ندارید

منفعت بزرگ مالی


تعبیر خواب ریشتان را کوتاه می کنید

ضررمالی شما را تهدید میکند .


تعبیر خواب موهای ریشتان می ریزد

علامت از دست دادن یکی از نزدیکان


تعبیر خواب یک ریش سیاه

شانس امیدوار کننده در کارها


تعبیر خواب ریش حنائی

مسائلی شما را تحریک و وسوسه خواهد کرد .


تعبیر خواب ریش سفید

خوشبختی بسیار بزرگ


تعبیر خواب ریش قهوه ای

بدبختی


تعبیر خواب ریش جو گندمی

غیبت و یاوه گویی شما را عذاب می دهد


تعبیر خواب یک ریش خاکستری

ضررمالی


تعبیر خواب یک ریش بسیارکم مو

مرگ یکی از اعضاءفامیل


تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که ریش درآورده

طلاق


تعبیر خواب یک زن مجرد خواب ببیند که ریش در آورده

باخت در انتظار اوست .


تعبیر خواب یک زن آبستن خواب ببیند که ریش درآورده است

سقط جنین


تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که ریش در آورده است

دارایی خود را از دست می دهد.


تعبیر خواب یک دختر جوان خواب ببیند که ریش درآورده

ازدواج


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می‌شود.
اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست. مثلاً یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند.


تعبیر خواب ریش به روایت محمد ابن سیرین :

ریش درخواب، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش‌ها و زنان را به گیسوها.
اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند.
اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می‌ساخت، دلیل است کدخدایی خویش تیمار دارد. اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می‌کشید، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.
اگر بیند همه ریش را بریده است، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت. اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد.
اگر ببینی پیر شده‌ای و ریش‌های تو سفید شده است، یـعـنـی به عزت و شرافت می‌رسی


تعبیر خواب ریش به روایت امام صادق :

دیدن ریش در خواب بر ده وجه است.
پیروی و تابع شدن، عز و جاه ومقام، مرتبه، هیبت، قدرومنزلت و مرمت، نیکویی، ازدواج، مال، فرزند، گرامی شدن


آنلی بیتون میگوید :

اگر در خواب ریش ببینید، نشانه آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهید پرداخت، و برای پیشی گرفتن از او تلاش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از دست خواهید داد.
اگر در خواب زنی را ببینید که ریش دارد، نشانه معاشرت بیهوده است و بیماری طولانی.


جابر مغربی میگوید :

اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد.
اگر ببینی ریش‌های تو مثل ریش‌های پدرت متناسب می‌باشد، یـعـنـی از پدرت به تو ارث و میراث می‌رسد.


لوک اویتنهاو میگوید :

ریش بلند: ناراحتی
ریش خاکستری: تمسخر، استهزا
ریش تراشیده شده: ضرر
ریش قرمز: شرمساری
ریش برای دختر مجرد: ازدواج
ریش برای زن متأهل: امکان زایمان یک فرزند پسر


کرمانی میگوید :

اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدایی.
اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد، ولکن غمگین شود.


تعبیر خواب ریش به روایت حضرت دانیال :

اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.


اسماعیل بن اشعث میگوید :

اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او خسته بود، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد.
اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد.
اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می‌کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد.
اگر ببینی تمام ریش‌هایت سفید شده و موی سیاهی در آن وجود ندارد، یـعـنـی مقداری از حرمت و احترام تو کم می‌شود


محمد العنبری میگوید :

ریش در خواب، به زینت، عزّت و ثروتمندی تعبیر میشود و ممکن است بر کردار نیک و تمسّک به سنت پیامبرص نیز، دلالت داشته باشد. ریش برای گناهکار نشانه توبه و برای گمراه نشانه هدایت است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments