تعبیر خواب روزه🌒 تعبیر خواب روزه گرفتن/ تعبیر روزه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب روزه🌒 تعبیر خواب روزه گرفتن/ تعبیر روزه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب روزه, تعبیر خواب روزه گرفتن دختر, تعبیر خواب روزه گرفتن حضرت یوسف, تعبیر خواب روزه گرفتن مرده, تعبیر خواب روزه خواری امام صادق, تعبیر خواب روزه بودن دیگران, تعبیر خواب روزه مستحبی, تعبیر خواب روزه از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب روزه, تعبیر خواب روزه گرفتن دختر, تعبیر خواب روزه گرفتن حضرت یوسف, تعبیر خواب روزه گرفتن مرده, تعبیر خواب روزه خواری امام صادق, تعبیر خواب روزه بودن دیگران, تعبیر خواب روزه مستحبی, تعبیر خواب روزه از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب روزه, تعبیر خواب روزه گرفتن دختر, تعبیر خواب روزه گرفتن حضرت یوسف, تعبیر خواب روزه گرفتن مرده, تعبیر خواب روزه خواری امام صادق, تعبیر خواب روزه بودن دیگران, تعبیر خواب روزه مستحبی, تعبیر خواب روزه از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب روزه از دیدگاه کلی

تعبیر خواب روزه گرفتن به معنای احیا و آماده کردن دوباره روحتان و پاک کردن درونتان می باشد.

شاید روزه گرفتن راهی باشد که شما به موضوعات فکر کنید.


تعبیر خواب روزه گرفتن مرده

اگر کسی خواب دید که مرده ای به قصد و عمد روزه اش را باطل کرد و روزه اش را شکست و شما از نزدیک این کار را دیدید، دیدن این خواب یک هشدار بزرگ برای شما است و شما باید بسیار مراقب خودتان باشید، چون شیطان در کمین است تا شما را از راه گمراه کند و شما را به راه های نادرست بکشاند.

ولی اگر کسی خواب دید که مرده ای غیر عمدی روزه اش را باطل کرد، تعبیرش این است که کارهایی انجام خواهید داد که مطمئن هستید بی هدف و پوچ است و نتیجه ای نمی دهد.

ولی بعد از انجام دادن آن کار پشیمان خواهید شد و حسرت می خورید. مثلا این که وارد یک معامله بیزینسی شوید یا به خواستگاری فردی برید که امیدی ندارید که وصلتی سر بدهد.


تعبیرخواب روزه از دیدگاه امام جعفر صادق

روزه داشتن درخواب، بر ده وجه بود:

اول: بزرگی

دوم: ریاست

سوم: تندرستی

چهارم: مرتبه و رتبه و منزلت

پنجم: توبه از گناهان

ششم: ظفریافتن بر دشمن(پیروزی بر دشمن)

هفتم: زیادی نعمت

هشتم: حج گذاردن

نهم: غزا کردن(جهاد کردن)

دهم: دلیل که او را پسری آید.

اما روزه گشادن به خواب نیک مردی و روزی حلال بود و چون به قصد گشاد، دلیل که در سفر بلا کشد یا بیمار شود.

اگر بیند که دو ماه روزه داشت، دلیل که از گناهان توبه کند.

اگر بیند روزه تطوع(مستحب) داشت، دلیل بود که از بیماری ایمن شود.

اگر بیند یک سال پیوسته روزه داشت، دلیل بود که تائب(باز گشت از گناه) شود.

اگر بیند در عاشورا روزه داشت، دلیل که از غم و اندوه رستگاری یابد.


تعبیر خواب روزه داشتن از دیدگاه محمدبن سیرین

اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل میخواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند.

اگر بیند با روزه غیبت مردمان می کرد و یا سخنهای فحش گفت، دلیل بود که طاعت و عبادت برپاکند، ولی در راه دین راستگو نباشد.


تعبیر خواب روزه از دیدگاه اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

اگر بیند در ماه رمضان روزه بود. دلیل بود بر گرانی و تنگی طعام.

بعضی معبران گویند: دلیل بود بر تندرستی دین حق تعالی و فرج یافتن از غم و ایمن گشتن از بیماری و گذران وام و از رنج و سختی رستن بود، خاصه چون در ماه رمضان بود.


تعبیر خواب روزه از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که روزه گرفته است، به او سربلندی و توفیق توبه عطامی شود، یا کفاره سوگندی را می پردازد یا به او فرزند پسر عطا می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که در ماه رمضان روزه نمی گیرد، ممکن است که درراه خدا به سفری طولانی برود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments