تعبیر خواب روباه 🌒 تعبیر خواب روباه سفید و زرد / تعبیر خواب روباه حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب روباه 🌒 تعبیر خواب روباه سفید و زرد / تعبیر خواب روباه حضرت یوسف

تعبیر خواب روباه, تعبیر خواب روباه و گرگ, تعبیر خواب روباه سفید, تعبیر خواب روباه قرمز, تعبیر خواب روباه خاکستری, تعبیر خواب پوست روباه, تعبیر خواب گرفتن روباه, تعبیر خواب نوازش روباه, تعبیر خواب گوشت روباه, تعبیر خواب بازی با روباه, تعبیر خواب روباه از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب روباه ابن سیرین

تعبیر خواب روباه, تعبیر خواب روباه و گرگ, تعبیر خواب روباه سفید, تعبیر خواب روباه قرمز, تعبیر خواب روباه خاکستری, تعبیر خواب پوست روباه, تعبیر خواب گرفتن روباه, تعبیر خواب نوازش روباه, تعبیر خواب گوشت روباه, تعبیر خواب بازی با روباه, تعبیر خواب روباه از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب روباه ابن سیرین

تعبیر خواب روباه, تعبیر خواب روباه و گرگ, تعبیر خواب روباه سفید, تعبیر خواب روباه قرمز, تعبیر خواب روباه خاکستری, تعبیر خواب پوست روباه, تعبیر خواب گرفتن روباه, تعبیر خواب نوازش روباه, تعبیر خواب گوشت روباه, تعبیر خواب بازی با روباه, تعبیر خواب روباه از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب روباه ابن سیرین

در روانشناسی دو تعبیر متفاوت برای روباه اورده شده است . یکی به این معنا است که شما نیاز دارید مدتی را در تنهایی سپری کنید و دیگری به معنای حقه و نیرنگ می باشد . و این پیامی برای شماست که در زندگی مراقب افکارتان باشید و نیاز است انها را پنهان کنید و هوشیارانه تر عمل کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز.

حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد.

اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.

اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید.

اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می کنیدکه محیل است یا او نیرنگ و فریب در کار شما میکند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می کند.

نوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از غم رهایی می یابید. پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است.

اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند و می ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد. به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب.


تعبیر خواب روباه از محمد ابن سیرین :

روباه درخواب مردی مکار، نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او.

اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند.

اگر بیند با روباه بازی می‌کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است.


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می‌دوید، علامت آن است که درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت.
اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانه شما می‌شود، نشانه آن است که نسبت به روابط دوستانه شما حسادت می‌ورزند. مراقب باشید، با زیرکی می‌خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند.
کشتن روباه در خواب، علامت آن است که در هر کاری موفق می‌شوید.


ابراهیم کرمانی گوید :

پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود.
اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی که خواهد توانگر و پارسا، لیکن فریبنده و حیله گر است.
اگر ببینی روباه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که مردی دروغگو بر تو حیله و نیرنگ ترتیب می‌دهد.
اگر ببینی گوشت روباه می‌خوری، تعبیرش بیماری و ترس می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).


لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب روباهى را رام کنید، یعنى با افراد ناباب همنشین مى‌شوید.
اگر خواب ببینید که روباهى را گرفته‌اید، به این معناست که از نقشه‌اى که برعلیه شما کشیده‌اند، مطلع مى‌شوید.
دیدن دم روباه در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید.


تعبیر خواب روباه از نظر حضرت یوسف

دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی نماید.


جابر مغربی میگوید :

اگر ببینی روباهی را گرفتی یا به دست آورده‌ای، یا اینکه کسی آن را به تو داده‌ است، یـعـنـی با زنی دروغگو و فریبنده ازدواج کرده یا اینکه بین تو و چنین زنی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود اگر ببینی روباهی وارد خانۀ تو شد و در آنجا ماند و قرار گرفت، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی که تو را دوست دارد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments