تعبیر خواب رنگ ها 🌒 تعبیر خواب رنگهای مختلف از نظر حضرت یوسف و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب رنگ ها 🌒 تعبیر خواب رنگهای مختلف از نظر حضرت یوسف و امام صادق

تعبیر خواب رنگ, تعبیر خواب رنگ ها, معانی رنگ ها در خواب, تعبیر خواب رنگ ها از نظر امام صادق, تعبیر خواب رنگ ها از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب رنگ ها از نظر ابن سیرین, هر رنگ چه معنایی در خواب دارد, رنگ های مختلف و معانی آن در خواب, تعبیر خواب تمامی رنگ ها , معنای همه رنگ ها در خواب, تعبیر خواب رنگ سیاه, تعبیر خواب رنگ سفید, تعبیر خواب رنگ سبز, تعبیر خواب رنگ آبی, تعبیر خواب رنگ قرمز, تعبیر خواب رنگ زرد, تعبیر خواب رنگ نارنجی, تعبیر خواب رنگ بنفش

تعبیر خواب رنگ, تعبیر خواب رنگ ها, معانی رنگ ها در خواب, تعبیر خواب رنگ ها از نظر امام صادق, تعبیر خواب رنگ ها از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب رنگ ها از نظر ابن سیرین, هر رنگ چه معنایی در خواب دارد, رنگ های مختلف و معانی آن در خواب, تعبیر خواب تمامی رنگ ها , معنای همه رنگ ها در خواب, تعبیر خواب رنگ سیاه, تعبیر خواب رنگ سفید, تعبیر خواب رنگ سبز, تعبیر خواب رنگ آبی, تعبیر خواب رنگ قرمز, تعبیر خواب رنگ زرد, تعبیر خواب رنگ نارنجی, تعبیر خواب رنگ بنفش

تعبیر خواب رنگ, تعبیر خواب رنگ ها, معانی رنگ ها در خواب, تعبیر خواب رنگ ها از نظر امام صادق, تعبیر خواب رنگ ها از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب رنگ ها از نظر ابن سیرین, هر رنگ چه معنایی در خواب دارد, رنگ های مختلف و معانی آن در خواب, تعبیر خواب تمامی رنگ ها , معنای همه رنگ ها در خواب, تعبیر خواب رنگ سیاه, تعبیر خواب رنگ سفید, تعبیر خواب رنگ سبز, تعبیر خواب رنگ آبی, تعبیر خواب رنگ قرمز, تعبیر خواب رنگ زرد, تعبیر خواب رنگ نارنجی, تعبیر خواب رنگ بنفش

تعبیر خواب رنگ سفید

دیدنش دلیل بر راستی و دیانت دارد.


تعبیر خواب رنگ سرخ

برای مردان دلالت بر ستیزه جویی و پرخاشگری دارد ولی برای زنان شادی است.


تعبیر خواب رنگ سبز

خیر و برکت و سربلندی است .


تعبیر خواب رنگ زرد

نشانه بیماری و مصیبت و اندوه است.


تعبیر خواب رنگ سیاه

هم نشانه غرور و عزت است و هم می تواند نشانه جدایی و مصیبت باشد.


تعبیر خواب رنگ کبود

نشانه غم و اندوه است.


تعبیر خواب رنگ نارنجی

گاهی‌ اوقات‌ این‌ رنگ‌ در ارتباط با دستگاه ‌تناسلی‌ است‌. در نتیجه‌ یافتن‌ معنا و تعبیر صحیح‌ معنای‌ آن‌ در زندگی‌ شخصی‌ کار ساده‌ای‌ نیست‌.


تعبیر خواب رنگ قهوه ای

دیدن رنگ قهوه‌اى در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است. دیدن چشمان قهوه‌اى، نشانه‌ى همنشینى با افراد ناباب است.


تعبیر خواب رنگ آبی

رنگ آبی: ناراحتی

دیدن رنگ آبى در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است.

اگر خواب ببینید که لباس آبى پوشیده‌اید، نشانه‌ى آن است که به خاطر موضوعى ناراحت مى‌شوید. دیدن اتاق آبى، نشانه‌ى غم و اندوه است.


تعبیر خواب رنگ صورتی

رنگ صورتی در خواب بیانگر عشق، کودکی، رمانتیک بودن و شیرینی است. البته رنگ صورتی پر رنگ تعبیری به مانند قرمز به همراه خواهد داشت.


تعبیر خواب رنگ طلایی

دیدن رنگ طلایی در خواب تاکید بر با ارزش بودن شئ مورد نظر در خواب خواهد کرد. برای مثال دیدن میوه‌های طلایی در خواب نشانه با ارزش بودن این میوه‌هاست.


تعبیر خواب رنگ بنفش

رنگ بنفش در خواب نشانه رمزآلود بودن، عشق کودکی و جذابیت است.


تعبیر خواب رنگ طوسی

رنگ طوسی نشانه مقام و بزرگی و رازداری همراه با غرور و معاشرت کم است.


تعبیر خواب رنگ به روایت امام جعفر صادق :

رنگ سفید و سبز به خواب، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفر یافتن و دین پاک باشد، زیرا که لباس اهل بهشت است.

رنگ سیاه سلطان و اصحاب او و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب را بزرگی و مملکت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه

رنگ زرد بیماری بود و رنگ سرخ پرخاش و خصومت بود و رنگ زرد به خواب، دلیل کسی بود که بر وی بهتان گوید، لکن بر دست او خیرات بسیار رود.


تعبیر خواب رنگ به روایت حضرت یوسف :

دیدن جاهای سفید و پاکیزه از جائی حرمت بیند

دیدن جاهای زرد دلیل بیماری بود

دیدن جای سرخ دلیل بر سیاست سلطان بود


مطیعی تهرانی می گوید:

روی هم رفته رنگ سفید خوب است.

سیاه و غرور و افتخار و جاه و عزت است.

زرد غم و رنج و بیماری است.

سرخ هیجان و اضطراب است و گاهی شادی و نشاط.

سبز خرمی است ولی در برخی مواقع سرخ و سبز اختلافاتی دارند که تشخیص آن با معبر است.

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد.


تعبیر خواب رنگ به روایت ابن سیرین :

رنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند

رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر کسانی که همیشه سیاه پوشند، ایشان را زیان ندارد و رنگ کبود بر جامه زنان و مردان، دلیل براندوه و مصیبت کند.

رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیماری باشد

رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود

دیدن جاهای سبز چیزی باید حرمتش زیاد شود

دیدن آب سبز گشتن عیش بود

رنگ سبز از جام ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود


لوک اویتنهاو می گوید :

رنگ ( دیدن رنگهای گوناگون ) : افکار شعف آور

رنگ آبی : ناراحتی

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments