تعبیر خواب ران پا🌒تعبیر خواب ران شکسته/ تعبیر خواب ران پا به روایت امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ران پا🌒تعبیر خواب ران شکسته/ تعبیر خواب ران پا به روایت امام صادق

تعبیر خواب ران پا, تعبیر خواب کبودی ران پا, تعبیر خواب ران پا به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب سیاه شدن ران پا, تعبیر خواب موی ران پا, تعبیر خواب جوش چرکی در ران پا, تعبیر خواب زخم عمیق ران پا, تعبیر خواب ران پا به روایت از امام صادق, تعبیر خواب تراشیدن موی ران پا, تعبیر خواب زگیل روی ران پا, تعبیر ران پا به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب ران پا, تعبیر خواب کبودی ران پا, تعبیر خواب ران پا به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب سیاه شدن ران پا, تعبیر خواب موی ران پا, تعبیر خواب جوش چرکی در ران پا, تعبیر خواب زخم عمیق ران پا, تعبیر خواب ران پا به روایت از امام صادق, تعبیر خواب تراشیدن موی ران پا, تعبیر خواب زگیل روی ران پا, تعبیر ران پا به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب ران پا, تعبیر خواب کبودی ران پا, تعبیر خواب ران پا به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب سیاه شدن ران پا, تعبیر خواب موی ران پا, تعبیر خواب جوش چرکی در ران پا, تعبیر خواب زخم عمیق ران پا, تعبیر خواب ران پا به روایت از امام صادق, تعبیر خواب تراشیدن موی ران پا, تعبیر خواب زگیل روی ران پا, تعبیر ران پا به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب ران پا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ران دارایی و مال و چیزهایی است که بر آن متکی هستید یا طی سالیان گرد آورده اید.

حتی نام نیک و شهرت و محبوبیت می تواند به شکل ران در خواب های ما ظاهر شود، چنانچه در خواب دیدید ران های ورزیده و چاق و محکمی دارید بر قدرت، شهرت و نام نیک خویش متکی و امیداور هستید یا می شوید و چنانچه دیدید ران های ضعیف و لاغری دارید این چیزها یا یکی از مهمترین آنها را از دست می دهید.

اگر در خواب دیدید گوشت ران شما کنده شده بخشی از مال شما از بین می رود.

اگر دیدید که ران شما زخم یا متالم و دردناک شده یا به پول شما لطمه می خورد و یا به نام نیک و شهرت شما.

اگر در خواب دیدید خودتان گوشت ران خود را کنده اید نشان آن است که مال خود را خودتان هدر می دهید یا با انجام عملی نامناسب موجب بدنامی خویش می شوید.

برخی از معبران نوشته اند که ران معرف افراد خانواده بیننده خواب است.

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که ران در خواب اهل بیت است و مال و دوستانی که می توان به آنها اعتماد داشت.

اگر ببینید یک ران شما چاق است و دیگری لاغر دوستان و دشمنان شما متمایز هستند.

عده ای دوست دارید و حجمی هم دشمن که این دشمنان دوستان سابق بوده اند که آنها را از دست داده اید.


تعبیر خواب ران به روایت محمد ابن سیرین

ران دیدن، قوت او و خویشان او بود. اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود.

اگر بیند که ران کسی را ببرید، یا بیفکند، آن کس را همین دلیل کند.

اگر بیند که ران او باریک شد، دلیل بود که خویشان او ضعیف شوند.

اگر بیند ران او پاره شد، دلیل بود که خویشان او را از مهتری اندوه و خواری برسد.

اگر بیندگوشت رانهای او افتاده بود، دلیل است که مال خویشانش ضایع شود.

اگر بیندگوشت ران خود را می خورد، دلیل کند که به قدر آن مال خویش خورد.

حکایت: چنین گوید که: مردی نزد محمدبن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که گوشت ران من سرخ شده بود و بر وی موی رسته بود، به کسی گفتم تا آن موی بتراشید.

محمدبن سیرین گفت: تو وام داری و یکی از خویشان تو وامت را بگذارد.

پس هم در آن ماه، مبلغ دویست دینار وام او را کی از خویشان او بگذارد.


تعبیر خواب ران به روایت کرمانی

ران راست، دلیل کند بر خویشان پدری و ران چپ، دلیل بر خویشان مادری کند. اگر ببیند که ران او باریک شد، خویشان او ضعیف شوند.

اگر ببیند ران او پاره شد، نشانه این است که به خویشان او از جانب شخص بزرگ و مهتری، اندوه و خواری برسد.

اگر ببیند گوشت رانهای او افتاده بود، دلیل است که مال خویشانش ضایع شود.


تعبیر خواب به روایت امام صادق

ران در خواب دیدن، برچهار وجه است.

اول: اهل بیت.

دوم: دوستان که بر ایشان اعتماد باشد.

سوم: خشم.

چهارم: مال.


تعبیر خواب ران به روایت مغربی

اگر ببیند رانهایش به ریسمان بر یکدیگر بسته شد، دلیل که از خویشان جدا نگردد و پیوستگی کند به نکاح.

اگر ببیند گوشت ران خود را می خورد، دلیل کند که به قدر آن مال خویش خورد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments