تعبیر خواب دیوار🌒 تعبیر خواب تکیه زدن به دیوار/ تعبیر خواب دیوار به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ تیر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب دیوار🌒 تعبیر خواب تکیه زدن به دیوار/ تعبیر خواب دیوار به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب دیوار, تعبیر خواب دیوار ترک خورده, تعبیر خواب دیوار از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دیوار خشتی, تعبیر خواب دیوار سیاه, تعبیر خواب دیوار کاهگلی, تعبیر خواب دیوار مرطوب, تعبیر خواب دیوار به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دیوار سوراخ, تعبیر خواب دیوار مسجد, تعبیر خواب دیوار کثیف, تعبیر خواب دیوار به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب دیوار, تعبیر خواب دیوار ترک خورده, تعبیر خواب دیوار از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دیوار خشتی, تعبیر خواب دیوار سیاه, تعبیر خواب دیوار کاهگلی, تعبیر خواب دیوار مرطوب, تعبیر خواب دیوار به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دیوار سوراخ, تعبیر خواب دیوار مسجد, تعبیر خواب دیوار کثیف, تعبیر خواب دیوار به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب دیوار, تعبیر خواب دیوار ترک خورده, تعبیر خواب دیوار از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دیوار خشتی, تعبیر خواب دیوار سیاه, تعبیر خواب دیوار کاهگلی, تعبیر خواب دیوار مرطوب, تعبیر خواب دیوار به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دیوار سوراخ, تعبیر خواب دیوار مسجد, تعبیر خواب دیوار کثیف, تعبیر خواب دیوار به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب بالا رفتن از دیوار

اگر خواب ببینید از دیواری بالا می روید، نشانه یافتن پاداش و به دست آوردن موفقیت از تلاشی است.

اگر خواب ببینید از میان دو دیوار بالا می روید، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود دست به کارهای غیرقانونی می زنید.


تعبیر خواب افتادن از روی دیوار

اگر خواب ببینید از روی دیوار بر زمین می افتید، علامت آن است که مسئولیت پروژه ای را به واگذار می کنند که شما شایستگی انجام آن را ندارید و در عمل متوجه می شوید که تلاشهای شما بی نتیجه است.


تعبیر خواب نشستن روی دیوار

اگر خواب ببینید روی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو می ریزد، علامت وقوع تصادفی است که فردی در آن به شدت مجروح می شود.


تعبیر خواب رد شدن از روی پرچین

اگر خواب ببینید پرچینی را به سویی می اندازید و به سمت دیگر می روید، علامت آن است که با قدرت و شهامت بر موانع چیره می شوید.

اگر خواب ببینید حیوانات مزرعه ای از روی پرچین می پرند، نشانه آن است که از جایی ناشناس به شما کمک می رسد.


تعبیر خواب ساختن دیوار

اگر خواب ببینید مشغول ساختن دیواری هستید، علامت آن است که شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت، پایه های بدست آوردن ثروت را بنا می کنید.

اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت. اما اگر ببیند از روی دیوار سقوط می کند یا دیواری فرو می ریزد، نشانه آن است که به رؤیاهای خود دست نخواهد یافت.

اگر خواب ببینید دیواری مانع پیشروی شما شده است، علامت آن است که در مقابل تأثیرات بد روحی تسلیم می شوید و پیروزی های مهمی را از کف می دهید.


تعبیر خواب پریدن از روی دیوار

اگر خواب ببینید از روی دیواری می پرید، علامت آن است که از موانعی که جلوی راه شما قرار خواهد گرفت، عبور خواهید کرد.


تعبیر خواب سوراخ کردن دیوار

اگر خواب ببینید با وسیله ای در دیوار سوراخی ایجاد می کنید، علامت آن است که با پشتکار و تلاش به هدف مورد نظر خود خواهید رسید.


تعبیر خواب خراب کردن دیوار

خراب کردن دیوار در خواب، علامت آن است که بر دشمنان خود چیره خواهید شد.


تعبیر خواب راه رفتن روی دیوار

اگر دختری خواب ببیند از روی دیوار راه می رود، علامت آن است که آینده برایش شادمانی فراهم خواهد ساخت.


تعبیر خواب پنهان شدن پشت دیوار

اگر دختری خواب ببیند پشت دیواری پنهان گشته است، علامت آن است که با کسی روابطی ایجاد می کند که از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شد.


تعبیر خواب راه رفتن کنار دیوار

اگر خواب ببینید از کنار ستونهای دیواری راه می روید، علامت آن است که شخص مورد اعتماد شما، به هنگامی که به او احتیاج دارید شما را تنها خواهد گذاشت.


تعبیر خواب دیوار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر راه شما هست که نمی توانید از آن بگذرید مشکلی خواهید یافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نیست.

اگر دیدید بر دیواری محکم و استوار نشسته اید در موقعیتی که دارید و مطلوب شما است مستقر خواهید شد یا موقعیت خوبی به دست می آورید.

اگر دیدید دیواری که روی آن نشسته اید لرزان است موقعیت شما متزلزل خواهد شد.

دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در زندگی و در دنیا.

اگر دیدید دیواری را بنا می کنید کاری مفید و موثر انجام می دهید ولی اگر دیدید دیواری نا به جا می سازید کاری خلاف عقل و تدبیر می کنید که گرفتار ندامت و پشیمانی می شوید.

اگر دیدید از دیواری پائین جستید زندگی شما دچار تحول می شود و اگر از دیوار پرت شده یا افتادید تنزل مقام می یابید.

اگر از دیواری بالا رفتید بر مشکلی توفیق می یابید ولی اگر در نیمه راه ماندید یا افتادید شکست می خورید و با عدم کار روبه رو می گردید.

اگر دیدید که در خانه خویش دیوار می سازید روابط خانوادگی خوبی خواهید داشت و اگر دیوار خانه را خراب کنید با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کرد.

چنانچه این خواب را زنی ببیند از شوهرش جدا می شود زیرا شوهر قوام زندگی زن است و خراب کردن دیوار برای زن خوب نیست.


تعبیر خواب دیوار به روایت ابن سیرین

دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است.

اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد.

اگر نو بود، دلیل بر غم و مصیبت است.

اگر بیند که بر دیوار به پای بود، دلیل که حالش مستقیم و نیکو نباشد.

اگر بیند که از دیوار بیفتاد، دلیل است حالش متغیر شود.

اگر بیند که از دیوار آویخته است، دلیل بود پراکندگی حال و زوال عیش او را.

اگر ببینی به روی دیوار آب دهان انداخته‌ای و تف کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموالی را در راه رضای خدا خرج می‌کنی.

اگر ببینی بروی سقف یا دیوار خانه نقش و نگار می‌کشی، یـعـنـی به دنیا مغرور می‌شوی .

اگر ببینی چشم تو دیوار شهر شده است، یـعـنـی «پادشاه» می‌شوی.

اگر ببینی دیوار را برداشته‌ای، یـعـنـی مردی را به درجۀ بالایی می‌رسانی، ولی اگر دیوار را انداختی، یـعـنـی او را از معاش و معیشت انداخته تا هلاک و نابود شود.

تعبیر سایۀ دیوار به دست آوردن عزت و بزرگی از شخصی بزرگ است که معیشت و مایحتاج زندگانی خودت را در پناه او بدست می‌آوری.

تعبیر باروی شهر و قلعه و روستا، «پادشاه» یا والی و حاکم می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر باروی شهر، پادشاه است و باروی روستا، کدخدای روستا

اگر ببینی باروی شهر بلند و محکم است، تعبیرش قوت و خوبی حال و روز پادشاه می‌باشد. اگر ببینی بارو را نو کردند، یـعـنـی پادشاه جدیدی در آن شهر مقیم می‌شود.

اگر ببینی تمام باروی شهر افتاد و خراب شد، یـعـنـی پادشاه هلاک و نابود می‌شود، ولی اگر قسمتی از آن خراب شد، یـعـنـی والی و حاکم هلاک می‌شود.


تعبیر خواب دیوار به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی دیوار کجی را صاف کرده‌ای یا دیوار خرابی را تعمیر نموده‌ای، یـعـنـی وضع بد تو، خوب و درست می‌شود.

اگر ببینی خشت را از دیوار تراشیده و کنده‌ای، یـعـنـی اموال صاحب دیوار از میان می‌رود.

اگر ببینی بام خانه یا دیوار روی تو افتاده است، یـعـنـی از جایی که امید نداری به تو مال و اموال فراوانی می‌رسد و به خاطر آن شاد و خوشحال شده و درکار تو گشایش بوجود می‌آید.

اگر ببینی دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع شهر افتاده است، یـعـنـی حاکم شهر هلاک و نابود می‌شود.


تعبیر خواب دیوار به روایت مغربی

دیوار به خواب دیدن، مردی بزرگوار است به قدری که بزرگ باشد.

اگر ببیند که دیوار کهنه را نیکو کرد و نیک را خراب نمود، دلیل بر غم و اندوه است.


تعبیر خواب دیوار به روایت لوک اویتنهاو

دیوار: شما یک حامی خواهید داشت

دیوار کوتاه: موانع

پریدن از روی آن: پس از کوششهای بسیار شادمانی پایا خواهید داشت

روی دیوار بودن: بوسیله پشتکارت به محبوب خود دست خواهی یافت

ساختن یک دیوار: موانع بر روی راهی که بسوی پیروزی است

دیوار مخروبه: خطری در کمین یکی از نزدیکان است


تعبیر خواب دیوار به روایت از اسماعیل ابن اشعث

اگر ببینی پشت خود را به دیوار تکیه داده‌ای، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و مال و اموال به دست می‌آوری.


تعبیر خواب دیوار به روایت از امام صادق

اگر ببینی دیواری را از خشت و گِل ساخته‌ای، تعبیرش مال و دین و امانت می‌باشد، ‌‌‌‌‌یا اگر دیوار را از سنگ و آهک ساخته باشی، یـعـنـی فریب دنیا را خورده و به آن مغرور شده‌ای و در فکر آخرت خودت نیستی .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments