تعبیر خواب دهان 🌒 تعبیر خواب دهان پراز خون/ تعبیر خواب دهان به روایت از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب دهان 🌒 تعبیر خواب دهان پراز خون/ تعبیر خواب دهان به روایت از امام صادق

تعبیر خواب دهان, تعبیر خواب دهان پر خون, تعبیر خواب سقف دهان, تعبیر خواب دهان به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب بیرون آمدن کرم از دهان, تعبیر خواب فک دهان, تعبیر خواب آفت دهان, تعبیر خواب دهان به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دهان مرده, تعبیر خواب شن در دهان, تعبیر خواب زخم دهان, تعبیر خواب بسته شدن دهان, تعبیر خواب دهان به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب دهان, تعبیر خواب دهان پر خون, تعبیر خواب سقف دهان, تعبیر خواب دهان به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب بیرون آمدن کرم از دهان, تعبیر خواب فک دهان, تعبیر خواب آفت دهان, تعبیر خواب دهان به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دهان مرده, تعبیر خواب شن در دهان, تعبیر خواب زخم دهان, تعبیر خواب بسته شدن دهان, تعبیر خواب دهان به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب دهان, تعبیر خواب دهان پر خون, تعبیر خواب سقف دهان, تعبیر خواب دهان به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب بیرون آمدن کرم از دهان, تعبیر خواب فک دهان, تعبیر خواب آفت دهان, تعبیر خواب دهان به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دهان مرده, تعبیر خواب شن در دهان, تعبیر خواب زخم دهان, تعبیر خواب بسته شدن دهان, تعبیر خواب دهان به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب دهان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی. دیدن دهان طبیعی در خواب هیچ تعبیر ی ندارد و نمی تواند محور خواب قرار بگیرد مگر این که به حالت غیر طبیعی باشد یا مزه و طعم غیر معمول داشته باشد.

اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ می شود و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید دچار تنگی معاش می گردید.

اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گوئید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می آورد و موجب خوش دلی دیگران می شود.

اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف هائی می زنید که هم برای خودتان زیان آور است و هم موجب آزردگی دیگران می شود.

اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می خواهید بخورید اما فرو نمی رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می کنید گرفتار سختی می شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده میشد به آسایش و نعمت و رفاه می رسید.

اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.


تعبیر خواب دهان به روایت محمد ابن سیرین

اگر بیند دهان وی سخت بسته است، دلیل که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد.

اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنانکه طعام بسیرا در وی می گنجید، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد.

اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخنهای نیکو شنود. اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخنهای زشت شنود و به هیچ کار نیاید.

اگر کسی بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانی رسد. اگر بیند که از دهانش خون بیرون می آمد، دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود.

اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داوری آن از جهت زنان باشد.

اگر ببینی استفراغ کرده‌ای و خون بالا آوردی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.

اگر ببینی از دهان تو رشته‌ای از مروارید بیرون آمده است [منظور گردنبند یا دستبند و… که از مروارید می‌باشد بیرون آمده است]، یـعـنـی سخن علم و حکمت می‌گویی.


تعبیر خواب دهان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخن‌های نیکو شنود.

اگر ببینی خلط خون‌آلود بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی دچار مقداری کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

اگر ببینی از بیخ و بُن دندانت خون بیرون آمده است، یـعـنـی بستگانت باعث اندوه و ناراحتی تو می‌شوند.

اگر ببینی از دهانت خون بیرون می‌آید، یـعـنـی کسی با تو از روی دشمنی بحث و جدل و بگومگو می‌کند، ‌‌‌‌‌ و اگر شلوارت با آن خون‌آلوده شده است، آن بحث و جدل از جهت زن‌ها می‌باشد.

اگر ببینی از قلب تو گوهری وارد دهانت شده است و تو هم آن را از دهانت بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی کافر می‌شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن گوهر را دوباره برداشتی و در دهان گذاشتی و بلعیدی و قورت دادی، یـعـنـی دوباره مسلمان خواهی شد.


تعبیر خواب دهان به روایت حضرت دانیال

دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تاویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است.

اگر بدو هر چه در دهان شود، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است.

اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست، دلیل بر سختی و رنج کند در معیشت.

اگر آن چه در دهان او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد، دلیل کند بر راحت و خوشی در معیشت.


تعبیر خواب دهان به روایت اسماعیل بن اشعث

اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی.

اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد، دلیل که کارش که برای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود. اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند.

اگر بیند بوی ناخوش آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد.

اگر بیند که از دهان خود پلیدی می انداخت و مردمان از وی می گریختند، دلیل که شاعر است و مردمان را هجو کند.

اگر بیند که کسی بر دهان او مهر نهاد و ندانست که کیست، دلیل که در میان خلق رسوا شود.

اگر کسی بیند که چیزی از دهان وی بیرون آمد، دلیل که سخنی گوید. اگر بیند که چیزی نیکو در دهان گذاشت، دلیل که روزی حلال یابد.

اگر بیند که چیزی پلید دردهان گذاشت، دلیل که روزی حرام خورد.

اگر بیند که او را دهان درده می آید، چنانکه عادت مردم است، دلیل که از کسی شکایت کند.


تعبیر خواب دهان به روایت امام صادق

دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است:

اول: منزل و خانه.

دوم: خزانه.

سوم: گشایش کارها.

چهارم: مال.

پنجم: حاجت.

ششم: وزیر.

هفتم: دربان.


تعبیر خواب دهان به روایت لوک اویتنهاو

دهان باز: خطر

دهان بزرگ: مهم بودن، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی


تعبیر خواب دهان از دیدگاه جابر مغربی

اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان تو ماری بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود.

چنانچه در خواب ببینی از دهان تو ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی دروغ‌های زیادی خواهی گفت.

اگر ببینی از دهان تو مروارید بیرون آمده است، به این معنا است که سخن تو مورد پسند همه بزرگان قرار می‌گیرد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments