تعبیر خواب دنبه 🌒 تعبیر خواب خوردن دنبه/ تعبیر خواب دنبه به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب دنبه 🌒 تعبیر خواب خوردن دنبه/ تعبیر خواب دنبه به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب دنبه, تعبیر خواب دنبه آب شده, تعبیر خواب روغن دنبه, تعبیر خواب روغن گرفتن از دنبه, تعبیر خواب دنیه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب جگر و دنبه, تعبیر خواب دنبه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دنبه گوسفندی, تعبیر خواب روغن دنبه به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب دنبه, تعبیر خواب دنبه آب شده, تعبیر خواب روغن دنبه, تعبیر خواب روغن گرفتن از دنبه, تعبیر خواب دنیه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب جگر و دنبه, تعبیر خواب دنبه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دنبه گوسفندی, تعبیر خواب روغن دنبه به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب دنبه, تعبیر خواب دنبه آب شده, تعبیر خواب روغن دنبه, تعبیر خواب روغن گرفتن از دنبه, تعبیر خواب دنیه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب جگر و دنبه, تعبیر خواب دنبه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دنبه گوسفندی, تعبیر خواب روغن دنبه به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب دنبه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دنبه در خواب های ما پول اندوخته و مال راحت است. پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می آید و با فراخ خاطر و بدون تشویش مصرف شود.

اگر دنبه گوسفند را درسته ببینید یک رقم پول زیاد است.

چندین دسته اسکناس است و یا به قول معبران قدیمی یک بدره درم است.

با توجه به پول های کنونی می توا ن قیاس کرد که دنبه چگونه پولی است که نصیب بیننده خواب می شود.

اگر دنبه را در خواب تکه و خرده ببینید، آن طور که گاه در غذا دیده می شود مال راحت و پولی است نه چندان زیاد که به سهولت تحصیل می شود ولی زیاد نیست.

دنبه گوسفند چربی زائد بدن حیوان است که اندک اندک درمحل دم گوسفند انباشته و جمع می گردد تا به رقمی بزرگ در می آید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پلیس🌒تعبیر خواب فرار کردن از دست پلیس/ تعبیر خواب تعقیب و گریز پلیس

اگر دیدید گوسفندی دارید که دنبه اش بزرگ است طبق توضیحی که در مقدمه دادم محور خواب شما گوسفند است نه دنبه و برای یافتن تعبیر باید به گوسفند مراجعه کنید معهذا دنبه آن گوسفند نعمتی است که نصیب شما می شود و به هر حال دیدنش در خواب بد نیست.

اگر دیدید دنبه می خورید و از خوردن آن کراهت دارید پولی از طریق نا مشروع و غیر حلال نصیب شما می شود که خودتان به نادرستی آن اعتراف دارید.


تعبیر خواب دنبه به روایت محمد ابن سیرین

پیه بدن در خواب، خویشان یا دوستانی هستند که به انسان کمک می رسانند.

اگر به خواب ببیند که پی بر اندام او خشک شد، دوستی که جمع کننده کار و حال او بود، از او غائب شود، یا از دنیا رحلت کند.

اگر ببیند پی ها بر تن او خشک شدند، دلیل که از دوستان مفارقت جوید. اگر کسی به خواب دید پیه می خورد، دلیل که خیر و منفعت و فراخی یابد.

اگر ببیند پیه گوسفند داشت و می خورد، دلیل است به قدر آن وی را مال حلال آید.

اگر ببیند که پیه جانوری می خورد و گوشت او حلال است، دلیل که مال حلال یابد. دنبه به خواب، دلیل مال است که مرد نگاه می دارد، یا مال زن او است.

اگر ببیند دنبه خام می خورد، دلیل که مال به شبهه خورد. اگر ببیند دنبه پخته می خورد، دلیل که از دشمنش مال بخورد.


تعبیر خواب دنبه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببیند چون گوسفندان دنبه داشت، دلیل که او را فرزندی آید که صاحب اقبال و دولت است و روزی بر وی فراخ است و پی های تن، دلیل بر خویشان و اهل بیت است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب غول 🌒 تعبیر دیدن و کشتن غول در خواب / تعبیر خواب دیو

تعبیر خواب دنبه به روایت امام صادق

تعبیر دیدن دنبه در خواب، یک بدره درهم است .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments