تعبیر خواب درخت 🌒 تعبیر خواب درخت میوه از حضرت یوسف و ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۸ تیر ۱۳۹۹ ۳ دیدگاه

تعبیر خواب درخت 🌒 تعبیر خواب درخت میوه از حضرت یوسف و ابن سیرین

تعبیر خواب درخت, تعبیر خواب درخت میوه, تعبیر خواب درخت گردو, تعبیر خواب درخت سیب, تعبیر خواب درخت کاشتن, تعبیر خواب درخت از حضرت یوسف, تعبیر خواب درخت از ابن سیرین, تعبیر خواب درخت امام صادق, تعبیر خواب چیدن میوه از درخت, تعبیر خواب درخت انگور, تعبیر خواب درخت توت, تعبیر خواب درخت انجیر, تعبیر خواب درخت گیلاس, تعبیر خواب چیدن سیب از درخت, تعبیر خواب درخت پرتقال

تعبیر خواب درخت, تعبیر خواب درخت میوه, تعبیر خواب درخت گردو, تعبیر خواب درخت سیب, تعبیر خواب درخت کاشتن, تعبیر خواب درخت از حضرت یوسف, تعبیر خواب درخت از ابن سیرین, تعبیر خواب درخت امام صادق, تعبیر خواب چیدن میوه از درخت, تعبیر خواب درخت انگور, تعبیر خواب درخت توت, تعبیر خواب درخت انجیر, تعبیر خواب درخت گیلاس, تعبیر خواب چیدن سیب از درخت, تعبیر خواب درخت پرتقال

تعبیر خواب درخت, تعبیر خواب درخت میوه, تعبیر خواب درخت گردو, تعبیر خواب درخت سیب, تعبیر خواب درخت کاشتن, تعبیر خواب درخت از حضرت یوسف, تعبیر خواب درخت از ابن سیرین, تعبیر خواب درخت امام صادق, تعبیر خواب چیدن میوه از درخت, تعبیر خواب درخت انگور, تعبیر خواب درخت توت, تعبیر خواب درخت انجیر, تعبیر خواب درخت گیلاس, تعبیر خواب چیدن سیب از درخت, تعبیر خواب درخت پرتقال

دیدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بیند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش مردمان دون است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و ناسازگار.

تعبیر خواب درخت آلو

تعبیر درخت آلو، مرد پزشکی است که فائده او به همه می‌رسد.


تعبیر خواب درخت آلو زرد

تعبیر درخت آلوی زرد، شخصی بیمار می‌باشد.


تعبیر خواب درخت انار

تعبیر درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد.


تعبیر خواب درخت انجیر

تعبیر درخت انجیر، مرد ثروتمند و صاحب‌نعمت می‌باشد.


تعبیر خواب درخت انگور

تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است.


تعبیر خواب درخت بادام

تعبیر درخت بادام، زنی بدکردار می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش مردی بخیل است.


تعبیر خواب درخت بلوط

تعبیر درخت بلوط، مردی است ناآگاه، و دورو و منافق نسبت به اهل و نزدیکان خویش.


تعبیر خواب درخت بلیله

تعبیر درخت بلیله، مردی شریف است که سخنانش لطیف است و مشکلات مردم را حل می‌نماید.


تعبیر خواب درخت پسته

تعبیر درخت پسته، مردی است که ثروتمند و خسیس می‌باشد.


تعبیر خواب درخت ترنج

تعبیر درخت ترنج، مرد مخالف و خود رأی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مردی است که دارای جاه و مقام و نعمت است.


تعبیر خواب درخت چنار

تعبیر درخت چنار، مرد با برکتی است که فائده‌اش به دوستان و فامیل می‌رسد.


تعبیر خواب درخت خرما

تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی.


تعبیر خواب درخت زردآلو

تعبیر درخت زردآلو مرد بیمار می‌باشد.


تعبیر جمع کردن زرشک از درخت

اگر ببینی از درخت، زرشک جمع می‌کنی، یـعـنـی با مرد خسیسی خصومت و دشمنی پیدا می‌کنی.


تعبیر خواب درخت زیتون

تعبیر درخت زیتون مرد با اصل و نسب می‌باشد، ولی مال و اموال کمی دارد و کمتر نیکی می‌کند.


تعبیر خواب درخت سدر

تعبیر درخت سدر، مردی بزرگ، ولی خجالتی می‌باشد.


تعبیر خواب درخت سنجد

تعبیر درخت سنجد مردی است که سخنانش لطیف است و صاحب خدمه و حشم بوده و مردم‌نواز می‌باشد، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنجد از درخت می‌چینی، یـعـنـی از مرد بداخلاقی مال و اموال به دست می‌آوری.


تعبیر خواب درخت شفتالو

تعبیر درخت شفتالو مرد ثروتمند و حکیم و صبور و باوقار می‌باشد. اگر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد. تعبیرگری می‌گوید: اگر در بیداری فصل شفتالو باشد و در خواب ببینی که از درخت شفتالو می‌چینی، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.


تعبیر خواب درخت صنوبر

تعبیر درخت صنوبر مرد فقیر و بدکردار می‌باشد که نه دنیا دارد و نه آخرت.


تعبیر خواب درخت عرعر

تعبیر درخت عرعر مردی است که کمتر خیر و خوبی می‌کند. اگر ببینی درخت عرعر داری، یـعـنـی با مرد با اصل و نسبی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.


تعبیر خواب درخت عود

تعبیر درخت عود مرد زیبا و خوش‌سخن و ثروتمند می‌باشد که طبعی لطیف دارد.


تعبیر خواب درخت فندق

تعبیر درخت فندق مرد «عربی» است که سنگدل می‌باشد و به لهو و خوش‌گذرانی علاقه‌مند است و خیر کمی دارد.


تعبیر خواب درخت گردو

تعبیر درخت گردو، مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد.

اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.


تعبیر خواب درخت گلابی

تعبیر درخت گلابی، مرد شاد و ثروتمند می‌باشد.


تعبیر خواب درخت گلنار

تعبیر درخت گلنار مرد شریف و بخشنده و جوانمرد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و فرزند است.


تعبیر خواب درخت مورد

تعبیر درخت مورد مرد بداخلاق است که تحمل کردن و صحبت با او سخت می‌باشد و با بقیه سر ناسازگاری دارد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مردی «عجمی» و فاضل است که دارای متانت و عزت نفس می‌باشد.


تعبیر خواب درخت نارگیل

تعبیر درخت نارگیل، مرد جادوگر و دروغگو می‌باشد.


تعبیر خواب درخت نارنج

تعبیر درخت نارنج مرد بداخلاقی است که تحمل کردن و صحبت با او سخت بوده و مثل آدم‌های مریض، زرد چهره می‌باشد.


تعبیر خواب درخت به روایت حضرت دانیال :

دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است.

دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند.

هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را.

اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.
تعبیر درخت آبنوس، مردی است که در کارش دچار سرگردانی و ناتوانی شده است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش زن یا «کنیزک» است.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد .

معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند .

دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست.

اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است.

بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.


تعبیر خواب درخت از ابن سیرین :

اگر کسی در خواب ببیند به او شاخۀ باریک درختی دادند و دهندۀ آن آشنا بود از آن شخص به او منفعت می رسد

اگر دهندۀ آن ناشناس باشد از بیگانه ای به او منفعت می رسد

اگر آن شاخه خشک باشد هیچ خیر و شری به او نمی رسد
اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود.
اگر ببینی درخت خرمائی که در خانه تو می‌باشد از ریشه خشک شده است، یـعـنـی بین تو و همسرت جدائی می‌افتد.

اگر ببینی درخت خرمائی که در خانۀ تو قرار دارد خشک شده و دوباره سبز گردیده است، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی.

اگر ببینی شاخۀ خرما در دست داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید .
دیدن درختان خشکیده در خواب ، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد .
بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانه رسیدن به مقامهای برتر است .
بریدن درخت در خواب ، علامت آن است که توانایی و ثروت خود را از دست خواهید داد .
دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده اند ، علامت آن است که هنگامی که احساس می کنید سعادتمند و خرسند هستید ، اندوهی به زندگیتان راه می یابد .


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر بیند برگ درخت جمع می کرد دلیل که به قدر آن او را زر حاصل شود اگر بیند از درختان میوه همی جمع می کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد گردد اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود اگر بیند که بر درختی است و میوه ء آن درخت می خورد دلیل که به قدر آن مالی بدو رسد یا سخنی شنود و از آن شاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن مکروه است چون خربزه و زرد آلو و مانند آن اگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند که جمله ملک اوست دلیل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد اگر بیند که درخت را می برید دلیل که سخت بیمار شود یا کسی از اهل او بمیرد اگر بیند که در وقت خزان در باغی مجهول می گردد و می دید که برگ درختان می افتادند دلیل که در غم واندوه گرفتار شود اگر بیند که درخت با وی سخن گفت و موافق حال او بود دلیل که کاری کند که مردمان را از آن شگفت آید اگر بیند که درخت را از جای برکند دلیل است که بیمار شود یا از آن موضع که درخت کند کسی بیمار گردد و بمیرد.


تعبیر خواب درخت به روایت امام صادق :

دیدن درختان در خواب بر ده وجه است
پادشاه , طلا , بازرگان وتاجر , مرد مبارز , مرد عالم , مؤمن , کافر , عنوان , خصومت وجنگ , مرد منافق .


لوک اویتنهاو میگوید :

بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم.
درخت افتاده: امیدهای بر باد رفته.
از درخت افتادن: استهزا خواهید شد.


تعبیر خواب درخت از حضرت یوسف :

دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود.


جابر مغربی میگوید :

اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود.
اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود.
هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست.
اگر ببینی در خانۀ خودت درخت میکاری، یـعـنـی بنا به نوع درختی که دیده‌ای داماد می‌گیری


اشعث کرمانی میگوید :

اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود.
اگر ببینی درخت خرمایی که از ریشه خشک شده است را بریده‌ای، یـعـنـی کاری که بر عهده داری ناتمام مانده و دچار بی‌نظمی می‌شود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
3 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments